<<
>>

§ 5. Акти правозастосування, їх види

Акт застосування права — це такий правовий акт, у якому формально закріплюється рішення державного органу в конк­ретній юридичній справі. Він являє собою різновид юридичних актів на відміну від правових приписів і має такі ознаки:

а) видасться компетентними державними органами чи поса­- довими особами в процесі правозастосовної діяльності, має дер­жавно-владний характер.

Відмова від їх виконання або неналеж­- не виконання можуть тягти за собою юридичну відповідальність: дисциплінарну, адміністративну, майнову, кримінальну;

б) спрямований на реалізацію вимог правових норм, оскільки конкретизується їх загальний характер щодо певних життєвих ситуацій;

в) адресований конкретним особам (персоніфікований), фік-­ сує їхні суб'єктивні права, обов'язки і міру юридичної відпо-­ відальності, направлений на індивідуальне регулювання суспіль­ них відносин (конкретної життєвої ситуації);

г) акти застосування норм права вичерпуються виконанням, хоча правові стани, що породжуються ними, можуть мати трива-­ лий характер (наприклад, рішення про призначення пенсії);

ґ) правозастосовні акти на відміну від нормативно-правових актів не можуть мати зворотної сили в часі.

Офіційний характер правозастосовного акта потребує його виконання за відповідною формою. Обов'язковими елементами правозастосовного акта є: назва, заголовок, дата та місце, де він був виданий, назва органу або посадової особи, яка видала акт, підписи уповноважених осіб. Структура акта застосування норм . права містить описову, мотивовану і резолютивну частини. Він повинен викладатися ясною, чіткою, дохідливою мовою, що не дозволяє подвійного тлумачення, містити терміни, передбачені чинним законодавством. У тексті не бажано застосування інозем­ної, архаїчної та вузькоспеціальної термінології, неблагозвучних або непоєднуваних словосполучень (наприклад, «живий грома­дянин», «тваринний організм»).

Класифікація правозастосовних актів здійснюється за такими підставами:

1) за суб'єктом прийняття: акти представницьких органів дер­жавної влади; глави держави; акти органів виконавчої влади; су­ду; контрольно-наглядових органів; органів місцевого самовря­дування;

368

ПРАВО ЗАСТОСУВАННЯ

2) за галузевою належністю норм, що застосовуються: акти застосування конституційно-правових, цивільно-правових, адмі­- ністративно-правових, кримінально-правових норм та ін.;

3) за юридичною формою: укази, постанови, розпорядження, накази, ухвали, протести, подання, приписи прокурорів, вироки, рішення та ін.;

4) за характером правового впливу: регулятивні, охоронні;

5) за юридичним значенням: основні акти, які містять остаточ­- не рішення у юридичній справі (вирок, рішення суду, указ про на­ городження); допоміжні, тобто акти, що забезпечують прийняття основних актів (постанова про порушення кримінальної справи, ухвала суду);

6) за характером індивідуальних велінь: ті, що управомочу- ють; ті, що зобов'язують або забороняють (наприклад, заборона обіймати відповідні посади або виконувати відповідні функції, зафіксовані вироком суду);

7) за характером юридичних наслідків: правоконстатуючі, правовідновлюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі;

8) за формою зовнішнього виразу: акти-документи (окремі документи; резолюції на матеріалах справи, що виконані посадо- вими особами; наприклад, «до виконання», «сплатити», «до на­ казу»); акти-дії (словесні; конклюдентні — виконуються у ви­ гляді жестів, рухів і свідчать про вимогу до конкретних осіб здійснити відповідні дії, наприклад, порух жезлом працівника державтоінспекції до учасників дорожнього руху).

<< | >>
Источник: За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права. 2002

Еще по теме § 5. Акти правозастосування, їх види:

 1. § 5. Акти правозастосування, їх види
 2. Акти застосування норм права, їх види
 3. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 4. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 5. Основні вимоги до правозастосування
 6. § 2. Поняття і ознаки правозастосування
 7. Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 8. § 5. Підзаконні нормативні правові акти
 9. § 5. Підзаконні нормативні правові акти
 10. § 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації
 11. § 3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію
 12. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 13. 4.1.2. Адміністративні акти та їх трактування в праві різних держав
 14. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 15. Примусові акти, що не мають характеру санкцій
 16. Стаття 6. Нормативно-правові акти Уряду Республіки
 17. § 3. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної служби в кооперативах
 18. Встановлювані правовим порядком акти примусу як санкції
 19. § 3. Види нормативно-правових актів