<<
>>

§ 7. Демократія в умовах України

Україна сьогодні є посттоталітарною державою перехідного періоду Цей факт обумовлює і існуючий у нашій країні рівень розвитку демократії. Безсумнівними досягненнями демократії є визнання рівноправності приватної та інших форм власності, встановлення і поступове розширення режиму гласності, утво­рення неформальних організацій і об'єднань, утворення і посту­пове структурування системи політичних партій, політичних фракцій, проведення референдумів щодо встановлення суверен­ної незалежної України і щодо здійснення конституційної ре­форми, проведення виборів на альтернативній основі і перехід до виборів на змішаній мажоритарно-пропорційній основі, поступо­ве структурування суспільства і парламенту, розширення мережі і підвищення активності засобів масової інформації, розвиток си­стеми консультативних і узгоджувальних органів, широке вико­ристання громадянами наданих їм політичних прав і свобод, по­ступове розширення законодавчої бази (Верховна Рада прийняла близько 2000 законів), заходи щодо економічного реформування суспільства.

Величезного значення ддя розвитку демократії мало прий­няття у 1996 році Конституції України і формування передбаче­ної нею системи державних органів, що побудована на основі принципу поділу влади.

Згідно з Конституцією на основі принци­пу верховенства права і міжнародних актів про права і свободи людини і громадянина здійснюється робота з посилення їх захис­ту і гарантування. Цьому сприяють напрямки роботи всієї систе­ми правоохоронних органів, Конституційного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Особ­ливо слід наголосити на значенні підвищення ролі судової систе­ми. З допомогою судів громадяни дістали можливість захисту своїх прав у разі їх порушення будь-яким державним органом або посадовою особою. Оскільки конституційні норми визнані безпосередньо діючим правом, то для такого захисту громадяни­ну достатньо послатися на встановлення відповідного права нор­мами Конституції.

Але те, що зроблено, не є підставою для висновку про існуван­ня в Україні розвиненої демократії. Для досягнення високого рівня розвитку демократії необхідно максимально прискорити демократичні перетворення. Важливим завданням є завершення створення законодавчої бази реформ, посилення темпів структу­рування суспільства, партій і партійних фракцій, удосконалення

112

виборчої системи, створення умов для реалізації механізму га­рантій прав громадян, особливо соціальних, проведення децент­ралізації і дебюрократизації влади і підвищення ролі органів місцевого самоврядування, широке залучення громадськості до вирішення державних питань, до боротьби зі злочинністю, сут­тєве підвищення політичної і правової культури населення і онов­лення складу державних службовців, завершення створення і по­кращення роботи системи державних органів, що захищають права людини, кардинальне підвищення ролі судової системи, по­силення державного і громадського контролю за роботою дер­жавного апарату.

Велику роль у вирішенні цих завдань повинно відіграти прове­дення конституційної адміністративної і судової реформи, скоро­чення і оновлення державного апарату, подолання бюрократизму і будь-яких проявів корупції, подолання правового нігілізму.

<< | >>
Источник: За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права. 2002

Еще по теме § 7. Демократія в умовах України:

 1. § 7. Демократія в умовах України
 2. § 5. Демократія як загальнолюдська цінність
 3. І § 6. Демократія і самоврядування
 4. І § 6. Демократія і самоврядування
 5. § 4. Демократія і самоврядування
 6. 1. Лібералізм і демократія
 7. § 2. Особливості формування економічного мислення у трансформаційних умовах.
 8. Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ
 9. § 6. Демократія і права соціальних меншостей (меншин)
 10. 3. Правове становище населення. Рабовласницька демократія в Афінах
 11. § 1. Поняття законності як багатоаспект-ного суспільно-правового явища. Законність і демократія
 12. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У КОНТЕКСТІ КОНТРОВЕРЗИ: НЕОКОНСЕРВАТИЗМ – СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
 13. § 3. Особливості соціальної економіки в перехідних умовах.
 14. § 3. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної політики в умовах глобалізації
 15. § 2 Трансформація соціальної структури в умовах перхідної економіки
 16. Небезпека негативних правових наслідків застосування працівниками правоохоронних органів сили в екстремальних умовах
 17. Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах
 18. § 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки
 19. § 3. Інституційні зміни та соціальні функції держави в умовах соціалізації економіки
 20. Тема 7. Діагностика психологічної готовності працівників до дій в екстремальних умовах