<<
>>

Державне програмування

- це процес створення державою програми розвитку {економічного, політичного, соціального, куль­турного, правового тощо) суспільства.

Слід мати на увазі, що державне програмування складається як із стратегії розвитку (так звані концепції), так і з тактики розвитку (програми), їх поєднання існує не завжди.

Так, в СРСР 15 липня 1988 року Політбюро ЦК КПРС своєю постановою за­твердило розробку концепції інформатизації суспільства, де в п. 1 зазначено: «Схвалити викладені в наданій записці відділів ЦК КПРС міркування з даного питання, яке має винятково важ­ливе значення для успіху перебудови соціально-економічного, духовного і політичного життя радянського суспільства»1. Як відомо, уся інформатизація залишилася виключно на рівні кон­цепції. Більш вдалою, на нашу думку, була державна програма переходу до ринку, розроблена робочою групою, утвореною спі­льним рішенням М. Горбачова та Б. Єльцина. Так, ця державна програма не лише обмежилася концептуальними моментами (хоча в ній була й концепція), а й запропонувала програму пере­ходу до ринку протягом 500 днів.

У даному разі під концепцією розвитку розуміється аналіз поточної ситуації, стратегічні напрямки та мета розвитку, а та­кож механізми стабілізації ситуації в перехідний період.

Щодо програми, то вона передбачає певні алгоритми, конкретні кроки, певну тактику і, бажано, строки виконання відповідних реформ.

Так, у програмі переходу до ринку, наприклад, зазначалося: «Система універсальних комерційних банків доповнюється спе­ціалізованими інститутами - кредитними кооперативами та зе­мельними банками, інвестиційними і пенсійними фондами, бро­керськими та лізинговими фірмами. Для цього центральні бан­ки республік на основі рекомендацій Ради управляючих Резерв­ною системою Союзу до кінця 1990 року випускають норматив­ні документи, що легалізують і стимулюють таку діяльність»2.

Державне модулювання - це процес створення моделей роз­витку певних регіонів.

Так, улітку 2003 року була розроблена модель соціально-економічного розвитку Харківської області до 2011 року. Мо­дель була розроблена групою науковців Харківського інженерно-

1 О разработке концепции информатиаации общеетва. Постановлені» Политбюро ЦК КПСС от 15 июля 1988 года // Известия ЦК КПСС. - 1989. - № 1. - С. 55. г Шаталиа С.С. й др. Переход к рьіаку. Концепция й программа. - М., 1990. -С. 83.

200 РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

економічного університету під керівництвом доктора економіч­них наук В. Пономаренка. Запропонована модель містила кон­кретні математичні розрахунки основних напрямків регіона­льного розвитку на досить тривалий період. Насамперед це сто­сувалося аграрно-індустріального сектору області, який поєд­нував сільськогосподарське машинобудування і переробку сіль­ськогосподарської продукції, а також освоєння регіональних родовищ нафти та газу.

Питання для самоконтролю

1.Що таке механізм держави?

2.Якою може бути структура механізму держави?

3.Що таке державні підприємства?

4.Що таке державні установи?

5.Що таке державні органи?

6.Що таке державні технології?

7.Що таке бюрократія?

8.Що таке бюрократизм?

9.Що таке диктатура?

0.Що таке адхократія?

1.Що таке соціальна ієрархія?

2.Що таке електронний уряд?

3.Що таке креативна корпорація?

4.Що таке державне проектування?

5.З яких органів складається система державних органів?

6.З яких технологій складається державне проектування?

7.Що належить до органів управління?

•. Що таке державне планування?

20.Що таке державне програмування?

21.Що таке державне моделювання?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Державне програмування:

 1. § 6. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа
 2. § 6. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа
 3. § 4. Державний апарат Поняття, ознаки і класифікація державних органів.
 4. Державне право як галузь права. Система галузі державного права.
 5. Міжнародне й державне право а) Єдність міжнародного й державного права
 6. § 1. Загальна характеристика політико-державного режиму Політико-державний режим.
 7. la) Обов’язки держави: державний обов’язок і державна несправедливість; відповідальність держави
 8. Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
 9. § 8. Професійна і державна служба.
 10. § 7. Державна дисципліна
 11. 6.4.4 Стягнення державного мита
 12. Державний режим
 13. § 2. Державна реєстрація господарських товариств
 14. Право і державний примус