<<
>>

§ 6. Ефективність правового регулювання

Рівень досконалості механізму правового регулювання, його відповідність завданням і цілям правового регулювання, природі і стану соціальних зв'язків, що піддаються юридичному впорядку­ванню, знаходять своє відображення в ефективності правового регулювання.

Під ефективністю правового регулювання розуміють спів­відношення між очікуваними наслідками дії права на суспільні відносини та її фактичними результатами.

Одним з головних критеріїв ефективності правового регулю­вання є оцінка того, чи забезпечують (і якою мірою) обрані при юридичній регламентації суспільних відносин способи регуля­тивного впливу на поведінку людей (дозволи, заборони, зо­бов'язання) відповідні ним форми реалізації правових норм (ви­користання, виконання, дотримання).

При визначенні ефективності правового регулювання не­обхідно брати до уваги ступінь наближення до всіх цілей (про­міжних і кінцевих, основних і вторинних), що ставилися при його здійсненні. Інколи правове регулювання тягне за собою не тільки заплановані, але й не прогнозовані, в тому числі і негативні, на­слідки, співвідношення між якими теж повинно враховуватися при з'ясуванні ефективності дії правових норм, особливо, якщо дані обставини переважують за своєю питомою вагою позитивні 416

зміни.

Так, аж ніяк не може бути визнана ефективною спроба уряду в середині 80-х років XX століття обмежити вживання ал­когольних напоїв через посилення юридичної відповідальності за пияцтво, звуження асортименту згаданих виробів і підвищення цін на них, оскільки це не тільки не дозволило хоча б якоюсь мірою вирішити поставлені завдання, але й призвело до суттєвого скорочення доходів бюджету, значного поширення такого шкідливого явища, як наркоманія.

Важливим показником ефективності правового регулювання є сума витрат, пов'язаних з досягненням запланованого резуль­тату.

За інших рівних умов більш ефективними слід вважати ті за­соби (або їх систему) правового регулювання, що дозволяють вирішувати певні завдання через залучення меншої кількості людських та матеріальних ресурсів.

З'ясування ефективності правового регулювання може здій­снюватися щодо окремих юридичних норм, а також на рівні пра­вових інститутів, галузей, права в цілому. Причому, якщо в пер­шому випадку для її вимірювання достатньо використання емпі­ричних методів пізнання, аналізу окремих проявів соціальної поведінки, то у всіх інших випадках потрібне проведення комп­лексних досліджень, вивчення загальних тенденцій впливу права на організацію суспільного життя.

Одним з підходів до визначення ефективності правового регу­лювання є його поетапний аналіз, що дозволяє з'ясувати, які саме ланки механізму правового регулювання не повною мірою вико­нують своє призначення, і розробити систему конкретних заходів з усунення цих недоліків.

Ефективність правового регулювання залежить від багатьох факторів, які можуть бути розподілені на кілька груп.

До першої з них належать ті чинники, що стосуються доско­налості нормативної основи правового регулювання, а саме: відповідність юридичних норм загальносоціальним закономірно­стям і особливостям предмета правового регулювання, наявність відпрацьованих процедурних механізмів реалізації норм ма­теріального права (передусім через синхронний розвиток, поряд з матеріально-правовими, процесуально-правових галузей та інститутів), оптимальність побудови системи законодавства (що полегшує орієнтацію правозастосовців та населення в масиві нормативно-правового матеріалу) і його своєчасне оновлення, дотримання при підготовці нормативно-правових актів правил юридичної (законодавчої) техніки, яка забезпечує прийняття

417

РОЗДІЛ XXVII

логічних за побудовою і доступних за змістом нормативних пра­вових документів.

Друга група таких факторів пов'язана зі станом юридичної практики на рівні правозастосування. Зокрема, йдеться про якість підготовки і наявність стимулів для продуктивної праці фахівців, які здійснюють правозастосовну діяльність (службовців держа­парату, робітників правоохоронних структур і т. ін.), узгод­женість дій різних юридичних установ, їх матеріальну осна­щеність і авторитет серед населення.

Третя група чинників, що впливають на ефективність право­вого регулювання, охоплює соціально-правові передумови пра­вового регулювання, і насамперед ступінь збігання інтересів і по­треб учасників суспільних відносин, що піддаються правовій рег­ламентації, з її цілями, стан правової інформованості цих осіб, узгодженість між собою систем правової і моральної регуляції соціальної поведінки, сталість у суспільстві традицій шанобливо­го ставлення до права і т. ін.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 6. Ефективність правового регулювання:

 1. § 6. Ефективність правового регулювання
 2. Поняття правового регулювання. Правове регулювання і правовий вплив
 3. § 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу
 4. Розділ 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 5. § 4. Механізм правового регулювання
 6. § 3. Види правового регулювання
 7. § 3. Види правового регулювання
 8. § 4. Механізм правового регулювання
 9. Предмет правового регулювання
 10. § 3, Види, способи і типи правового регулювання
 11. § 2. Механізм і стадії правового регулювання
 12. Стадії правового регулювання
 13. Механізм процесуально-правового регулювання
 14. § 6. Стадії механізму правового регулювання