<<
>>

§ 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права

На індуському праві позначилася державна доля Індії. Спочатку Індія потрапила під панування Великих Моголів, потім Англії. З XVI ст. установилося мусульманське панування, яке загальмувало розвиток індуського права.

У судах застосовувалося лише мусульманське право[21]. А звичаєве індуське право, вико- >>>616>>> ристовуване панчаятами (зборами) каст, не розвивалося через відсутність підтримки з боку судових і адміністративних органів держави. Індуське право не було правом у юридичному розумінні. Воно становило систему релігійних, моральних і правових норм, які діяли неофіційно. Тривале перебування Індії під пануванням Англії (XVII — середина XIX ст.) спричинило для її права як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, офіційно були визнані авторитет індуського права (на відміну від періоду мусульманського панування, коли індуське право ігнорувалося), а також рівне значення індуського і мусульманського права. З іншого боку, поширення англійського права призвело до значної трансформації індуського права, звуження сфери його дії.
Всі важливі сфери суспільних відносин (відносини власності, зобов'язальне право) були врегульовані загальним правом Англії, яке поширювалося на всіх громадян, що проживали на території держави незалежно від їх релігійної належності. Правда, колонізатори робили деякі спроби врахувати національні особливості скореної території, її право. До британських судців, що відправляли в Індії правосуддя і слабко знали індуське право, були прикріплені освічені індуси — пандити, які надавали їм інформацію з тих чи інших питань. Така практика існувала до 1864 р. До цього часу англійського судді набули досвіду, накопичилося чимало судових прецедентів на місцевому матеріалі. У колоніальний період частково був закладений фундамент розвитку «територіального», тобто загальногромадянського, права, який охоплював своїм впливом як індусів, так і християн, євреїв, представників різних релігійних общин.
Робилися спроби кодифікації нормативно-правового матеріалу Радою при генерал-губернаторі (створена у 1833 p.). Під керівництвом члена цієї Ради юриста Маколея була розроблена концепція кодифікації: 1) мусульманського права; 2) індуського права; 3) територіального права — для випадків, коли не застосовується ні мусульманське, ні індуське право. Пропонувалося як основу індуського права прийняти (із деякими змінами) англійське право. Проте принцип кодифікації зустрів опір з боку юристів загального права. Друга спроба створити проекти територіального права (1853 р.) також не була завершена. Однак були прийняті кодекси і закони, багато з яких зберегли свою дію і натепер. Основні з них — >>>617>>> Кримінальний кодекс 1860р., Кримінально-процесуальний кодекс 1861 p., Цивільний процесуальний кодекс 1859 р. (замінений кодексом 1908 p.), закон про цінні папери 1882 p., закон про перехід власності 1882 р. (доповнений у 1929 p.), закон про довірчу власність 1882 р. та ін. Ці кодекси і закони були нормативно-правовими актами загального права, а воно, як відомо, не визнає континентально-європейського поділу права на приватне і публічне, а керується визнанням загального права і права справедливості. Проте система права Індії не сприйняла англійське розрізнення загального права і права справедливості. Не збігаються поняття деяких інститутів права, незважаючи на схожість назв (довірча власність[22])- Застосовується інший режим дії в деяких галузях права (наприклад, речевого) зі збереженням термінології англійського права. Негативні чинники англійського колоніального впливу на індуське право, які призвели до звуження його сфери і зменшення сили дії, такі: 1) слабке знання англійськими юристами (в тому числі суддями) положень дхарми, викладених у дхармашастрах, наслідком чого стало санкціонування ними застарілих або непопулярних норм; 2) незнання місцевих звичаїв, знайомство з ними із праць європейців, далеких від їх розуміння; 3) впровадження судового прецеденту і надання йому авторитету, до того незнайомого індуській традиції[23]; 4) свідома зміна індуського права з метою ухвалення рішення в англійському дусі, розгляд іншого як неправильного.
Так, була введена англійська система доказів до розгляду справ про правопорушення; 5) вживання англійської термінології, малозрозумілої для індуського суспільства. >>>618>>> Новели, перенесет в індуське право із англійської правової системи, відіграли позитивну роль — особливо там, де індуським правом не було досягнуто необхідного вдосконалення норм, де мали місце прогалини в законодавстві, а також там, де існувала багатоманітність місцевих звичаїв, які заважали однаковому вирішенню спорів. Так, несплата боргу розглядалася дхармой як гріх, відплата за який наступить у потойбічному світі. У разі непослуху боржника індуське право передбачало лише релігійні санкції. Ця і подібні їй норми потребували нової юридичної регламентації. Таким чином, за часів колоніального панування Англії багато норм та інститутів індуського права були або замінені на нові, або істотно змінені. Проте індуське право не витиснуте цілком, його традиційні норми та інститути продовжують діяти.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права:

 1. § 1. Вплив англійського права на становлення правової системи США
 2. § 1. Поняття індуського права
 3. Тема 13. Система права СИСТЕМА ПРАВА – это объективно обусловленное разделение права на элементы (отрасли, подотрасли, институты и нормы), взаимосвязанные между собой 1. Понятие и структурные элементы системы права
 4. § 5. Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн Балтії
 5. § 2. Релігійні та ідеологічні джерела індуського права
 6. 4.1. Вплив інтеграційних процесів на розвиток процесуального права
 7. Вплив національного права на міжнародне право
 8. Способи впливу права на державу. Право і закон 6.4.1. Лептимністьдержавної влади
 9. 8.Сущность и основные черты обычного права.Древние право.Памятники писанного права.Отраслевые нормы права. Судебная система.
 10. 11. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система законодательства.
 11. Становлення та еволюція вчення про юридичну аргументацію: від стародавніх філософських шкіл до складової загальної теорії права
 12. Раздел I. Жилищное право в системе российского права и законодательства Глава 1. Понятие жилищного права и его место в системе российского права
 13. ГЛАВА 8. СИСТЕМА ПРАВА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА АКОНОДАТЕЛЬСТВА
 14. 12.1. Структура права и ее элементы. Понятие системы права
 15. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 16. §5. Место конституционного права в системе права Российской Федерации
 17. § 2. Сутність соціальної ринкової економіки. Еволюція економічних систем
 18. Особенная роль финансового права в системе российского права
 19. 1.4. Место банковского права в системе российского права