<<
>>

§ 5. Функції демократії

Під функціями демократії розуміють головні напрямки впливу демократії на суспільні відносини.

Демократія спрямована і безпосередньо сприяє здійсненню головних загальнодержавних функцій — економічної, політик

108

ної, соціальної тощо.

Велика роль в успішному вирішенні і вико­нанні завдань, що випливають з цих функцій, належить форму­ванню громадської думки і тому, як вона враховується державою. Громадська думка формується шляхом демократичного обгово­рення тих чи інших проблем засобами масової інформації, ко­легіальними дорадчими органами при Президентові і в структу­рах виконавчої влади, а також за допомогою проведення ініціативних експериментів. Усі ці фактори спроможні суттєво вплинути на вирішення обговорюваних проблем державними структурами — Президентом, Верховною Радою, Кабінетом

Міністрів і т. ін.

Водночас демократії притаманні і власні функції. Так, вона виконує установчу функцію. Це знаходить свій вияв в утворенні народом органів свого первинного представництва безпосеред­ньо шляхом всезагальних виборів.

Йдеться про Верховну Раду України і Президента України. Ці органи, у свою чергу, утворю­ють (обирають або призначають) органи вторинного представ­ництва населення. Таким є, наприклад, суддівський корпус, склад якого затверджується Верховною Радою України.

Функція оптимізації державних рішень полягає в тому, що держава при вирішенні того чи іншого питання керується прин­ципами демократії, використовує свої правові інститути, щоб та­ким чином знайти оптимальне державне рішення. Для цього пи­тання обговорюються постійними комітетами парламенту з за­лучанням експертів-науковців, вивченням і урахуванням точки зору всіх політичних течій, виступів у пресі тощо.

Демократія виконує також функцію сприяння виконанню прийнятих рішень. Велику роль у їх виконанні відіграє мобілі­зація через засоби масової інформації громадської думки, сама

громадськість.

Контрольна функція демократії щодо роботи різних ланок державного апарату і посадових осіб здійснюється шляхом депу­татських запитів і діяльності парламентських комітетів, спеціальних слідчих комісій, проведення опитувань населення, через діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційним Судом.

Особливо важливого значення в сучасних умовах набуває функція демократії у сприянні розвитку особи, її духовного розквіту. Саме на виконання цієї функції спрямоване широке ви­користання людиною своїх демократичних прав, участь у прове­денні різних громадських акцій, дискусій, підвищення її політич-

109

РОЗДІЛ VII

ТЕОРІЯ ЛЕМОКРАТІЇ

ної і соціальної активності, рівня політичної і правової культури, правове виховання і т. ін.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 5. Функції демократії:

 1. § 2. Функції і принципи демократії
 2. § 5. Функції демократії
 3. § 3. Форми та інститути демократії
 4. § 4. Принципи демократії
 5. § 4. Принципи демократії
 6. § 4. Теорія партисипаторної демократії
 7. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 8. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 9. § 6. Теорія «комп'ютерної демократії»
 10. § 5. Теорія корпоративної демократії
 11. § 1. Поняття і ознаки демократії
 12. § 3. Теорія елітарної демократії
 13. § 2. Форми демократії
 14. § 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії
 15. Розділ VII НІ ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ
 16. § 1. Поняття і соціальна цінність демократії