<<
>>

§ 2. Механізм і стадії правового регулювання

Стадії правового регулювання. Правове регулювання являє со­бою процес, що розтягнутий у часі. Його початком е усвідомлен­ня необхідності і можливості регламентації взаємодії суб'єктів норми права.

У зв'язку з цим для кращого розуміння місця та ролі кожного елемента правового впливу процес правового регу­лювання умовно можна поділити на певні стадії.

Стадіями правового регулювання є: видання норми права; виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; реалі­зація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Видання норми права - регламентація суспільних відносин. На цій стадії внесені в правову систему норми регламентують поведінку учасників суспільних відносин шляхом встановлен­ня їх правового статусу. На першій стадії здійснюється загаль­ний, не індивідуалізований вплив права. Норми права орієнту­ють учасників правовідносин на досягнення поставлених ними цілей, попереджають про настання як негативних, так і позитив­них наслідків поведінки людей у сфері правового регулювання.

При цьому норми права немов прогнозують перепони, що стають на шляху задоволення правових інтересів членів суспільства і вказують на можливі шляхи їх подолання.

Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. На цій стадії відбувається індивідуалізація і конкретизація прав і

Глава 25. Правове регулювання 525

обов'язків. Після настання обставин, що передбачаються певни­ми юридичними фактами, виникають індивідуалізовані відноси­ни, учасники яких отримують суб'єктивні права і юридичні обо­в'язки. Саме на цій стадії учасники суспільних відносин наді­ляються способами поведінки, що витікають як з норм права, так І з умов конкретної правової ситуації, тобто саме на цій стадії здійснюється індивідуалізація їх прав і обов'язків. Мож­на сказати, що друга стадія - де стадія активної роботи такого елемента механізму правового регулювання, як правовідносини.

Реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Ця стадія характеризується втіленням у життя тих прав і обов'яз­ків конкретних суб'єктів, які в них з'являються в умовах пев­них правовідносин. Стадія реалізації прав і обов'язків може за­ймати досить тривалий період, наприклад, тривалі правовідноси­ни (шлюбно-сімейні чи трудові правовідносини). На цій стадії здійснюється захист порушених прав і законних інтересів су­б'єктів, усуваються перепони на шляху їх досягнення.

Прикладом стадій реалізації права є реалізація норм Кон­ституції РФ 1993 року. Так, у 1993 році на референдумі в РФ була затверджена Конституція. Нею були регламентовані суспіль­ні відносини в нових умовах побудови демократичної правової держави в РФ. Це - перша стадія. V результаті цього виникла діла низка прав та обов'язків громадян Росії (наприклад, стаття 59 п. З проголошує право громадян РФ на альтернативну циві­льну службу). Це - друга стадія. Відповідно до цієї статті гро­мадяни Росії нииі намагаються реалізувати своє право на альте­рнативну цивільну службу. Це - третя стадія.

Механізм правового регулювання.

Механізм правового регулювання - це система організова­них найбільш послідовним способом правових засобів, за до­помогою яких здійснюється правове регулювання.

Поняття механізму правового регулювання дозволяє система­тизувати правові засоби, за допомогою яких можна здійснювати правовий вплив на суспільні відносини, визначити роль і місце того чи іншого правового засобу в правовому житті суспільства.

Основні ознаки механізму правового регулювання:

1) е складовою частиною механізму соціального регулювання. Його правова діяльність супроводжується етичним, економічним, по­літичним та іншими видами механізму соціального регулю­вання, поєднується з ними;

526 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2) як досить широка за обсягом категорія він об'єднує всі яви­ ща правової дійсності:

- засоби (норми права, суб'єктивні права та юридичні обо-

- способи (дозволи, зобов'язання, заборони);

- форми (використання, виконання, дотримання, застосу-

3)являє собою систему правових засобів, способів і форм, що знаходяться у зв'язку і взаємодії між собою.

Кожна частина механізму правового регулювання знаходиться на своєму місці (як своєрідний часовий механізм), виконуючи при цьо­ му специфічні функції. Якість останніх впливає на роботу інших частин і на результат функціонування механізму в цілому;

4)є динамічною складовою правової системи суспільства. Його рух виявляється у вищезазначених стадіях, яким відповідав вже свій механізм дії. Як і правова система суспільства, ме­ ханізм правового регулювання являє собою цілісність право­ вої дійсності, визначається закономірностями еволюції сус­ пільства, рівнем розвитку економіки, культури тощо. Його призначення прлягає у приведенні в дію необхідних елемен­ тів правової системи. І саме від механізму залежить ефектив­ ність правового регулювання, відповідність поведінки учас­ ників суспільних відносин приписам норм права, їхній рух до задоволення своїх законних інтересів;

5)результатом його діяльності є встановлення правопорядку в суспільстві.

Складовими частинами механізму правового регулювання, його елементами є: норма права, юридичний факт, правовідносини, акти реалізації права, акти застосування права, акти офіційного тлума­чення, нормативно-правові акти та інші правові засоби.

Питання для самоконтролю

1.Що відбувається на стадії видання норми права?

2.Що відбувається на стадії виникнення суб'єктивних прав і юри­ дичних обов'язків?

3.Що відбувається на стадії реалізації суб'єктивних прав і юридич­ них обов'язків?

4.Що таке механізм правового регулювання?

Глава 25. Правове регулювання 527

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 2. Механізм і стадії правового регулювання:

  1. § 6. Стадії механізму правового регулювання
  2. Стадії правового регулювання
  3. § 4. Механізм правового регулювання
  4. Механізм процесуально-правового регулювання
  5. § 4. Механізм правового регулювання
  6. § 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення
  7. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
  8. Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
  9. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
  10. Поняття правового регулювання. Правове регулювання і правовий вплив