<<
>>

§ 3. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права

Конкретно-соціологічний метод. Цей метод полягає в дослідженні права не на рівні абстрактних категорій, а на основі конкретних соціальних фактів. У рамках цього методу використовуються такі прийоми, як експеримент, інтерв'ю, анкетування, спостере­ження та ін.

З його допомогою можна виявити стан законності і правопорядку в країні, ступінь ефективності функціонування всіх гілок державної влади, правового регулювання. Саме цей метод зможе ефективно використовуватися при дослідженні рі­зних сфер діяльності правових і державно-політичних інститу­тів, результативності рішень, що ними приймаються, а також своє-

Глава 3. Методологія теорії держави і права 37

чесності та надійності правової охорони і правового регулюван­ня. Зазначений метод дозволяє не лише глибоко, з урахуванням суспільних потреб, підійти до вирішення багатьох традиційних державно-правових проблем, а й поставити ще низку нових за­питань. Справа в тому, що для процесу переходу до глобальної інформаційної цивілізації недостатньо лише визначити загаль­ні положення, принципи, особливості та тенденції розвитку дер-

реальних відносинах, як забезпечити результативне функціону­вання державно-правової системи в цілому і, нарешті, як дослі­дити це функціонування для кожного з елементів системи.

Історичний метод.

Суть історичного методу полягає в тому, що процес розвитку державно-правових явищ відновлюється у всій своїй різноманітності, в усій повноті, з усіма випадковостя­ми, зигзагами, що перекручують об'єктивну логіку розвитку. Цей метод рекомендує розглядати державу і право не лише в розвит­ку, а в послідовній зміні одного історичного типу держави ін­шим, як правило, більш досконалим і прогресивним. За допомо­гою історичного методу процес розвитку держави і права дослі­джується в часі. Цей метод дозволяє виявити зміни, що відбува­ються з державою і правом у конкретні періоди їх еволюції в різних країнах. У рамках історичного методу досліджується специфіка державно-правових явищ конкретного історичного періоду. Він дозволяє дослідити динаміку розвитку держави і права, при цьому жоден з історичних типів не може розглядати­ся як завершений етап розвитку людства. Саме за допомогою історичного методу можна висвітлити особливості як ранньої державності, так і сучасної соціально-правової держави.

Питання для самоконтролю

1.Які прийоми використовуються в рамках конкретно-соціологіч­ного методу?

2.Що дозволяє виявити історичний метод?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 3. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права:

 1. § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук
 2. § 3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук
 3. § 4. Метод теорії держави і права
 4. Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 5. Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 6. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 7. Розділ І | ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГ ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 8. Розділ 1 МЕТАТЕОРіЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Предмет теорії держави і права
 9. § 3. Функції теорії держави і права
 10. § 2. Предмет теорії держави і права
 11. § 2. Предмет загальної теорії держави і права