<<
>>

Нормативно-правовий акт: загальна характеристика

Майже всі сучасні світські правові системи, особливо країн континентальної Європи та Америки, одним із основних джерел права визнають нормативно-правовий акт. Будучи «наймолодшим» в історичному сенсі поміж існуючих джерел права, нормативно-правовий акт є найпоширенішим на сьогодні джерелом завдяки здатності формулювати ясні, точні, зрозумілі людям юридичні правила.

Крім того, поміж інших джерел права нормативно-правовий акт вирізняється:

1) загальною нормативністю, яка полягає у формулюванні таким актом загальних правил поведінки (норм), розрахованих на багаторазове застосування необмеженим колом осіб;

2) владно-розпорядчим характером, який виявляється, по-перше, у тому, що в більшості випадків правила поведінки (норми) формулюються спеціально уповноваженим суб'єктом поза волею суб'єктів, які будуть їх використовувати, а по-друге, у тому, що норми, які містяться в акті, мають загальнообов'язковий характер;

Треба зауважити, що можливість прийняття нормативно-правового акта поза волею суб'єктів його використання не означає, що він може протиставлятися цій волі або не враховувати її.

Нормативно-правовий акт є одним із джерел права, спрямованих на правове регулювання суспільних відносин, стрижнем цих відносин є людина, її права та свободи. Відповідно, зміст нормативно-правового акта повинен забезпечувати можливість реалізації, захисту прав та свобод людини.

Ця теза підтверджується також тим, що в нормативно-правовому акті формулюються найбільш поширені, типізовані суспільні відносини. Такі відносини або вже існують, або перебувають у стані зародження.

Крім того, нормативно-правовий акт для того, щоб стати джерелом права, повинен бути легітимізований як правовий, тобто приписи правових норм, сформульовані в нормативно-правовому акті, повинні сприйматися та виконуватися людьми як бажані, корисні та необхідні.

До особливостей нормативно-правового акта, як джерела права слід віднести:

• визначену процедуру прийняття, зокрема, органом, який має відповідну компетенцію;

• можливість бути прийнятим шляхом не лише правотворчості компетентного органу, а й прямого волевиявлення народу чи його частини, наприклад, на референдумі (як на загальнонаціональному (державному), так і на місцевому (локальному) рівнях);

• наявність власної структури;

• заздалегідь встановлену юридичну силу в ієрархії нормативно- правових актів;

• наявність часових, просторових і суб'єктивних характеристик.

Підсумовуючи викладені вище ознаки нормативно-правового акта,

можна зробити висновок, що нормативно-правовий акт як джерело права - це акт правотворчості, який:

а) приймається як шляхом безпосереднього волевиявлення народу, так і уповноваженим на це органом за встановленою процедурою;

б) містить загальнообов'язкові правила поведінки, легітимізовані людьми;

в) розрахований на невизначене коло осіб та багаторазове застосування.

Перевагами нормативно-правового акта серед інших джерел права, як вже зазначалося, є його визначеність, яка полягає у ясності, чіткості, зрозумілості для його адресата правил поведінки, а також загальнообов'язковість, яка, зокрема, може забезпечуватися і авторитетом державної влади. Однак поряд з перевагами нормативно-правовому акту властиві недоліки. На відміну від динамізму суспільних відносин, він є «застиглим», а тому схильним до віддалення від плинних суспільних відносин. Якщо до нормативно-правового акта після його прийняття не будуть вноситися уточнення, що коригують його зміст відповідно до змін у суспільних відносинах, то він рано чи пізно перестає функціонувати, перетворюючись на «омертвілий» текст, що не містить норм, які можна застосувати у реальному житті.

9.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Нормативно-правовий акт: загальна характеристика:

 1. НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ПРАВА. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 2. Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР
 3. Нормативный правовой акт 2.7.1. Понятие и виды нормативных правовых актов
 4. § 2. Нормативный правовой акт
 5. 17.2 Нормативный правовой акт
 6. Підзаконний нормативно-правовий акт
 7. 83. Нормативно-правовой акт
 8. Нормативный правовой акт
 9. § 5. Нормативно-правовой акт
 10. Лекция 3. Нормативный правовой акт
 11. 10.2. Нормативный правовой акт – основной источник права
 12. 15.3. Нормативно-правовой акт как источник права
 13. § 3. Нормативный правовой акт: понятие и виды
 14. § 2. Нормативный правовой акт как форма и источник права