<<
>>

§ 3. Об'єкти і зміст правовідносин

Об'єкти правовідносин. Люди вступають у правовідносини з метою задоволення своїх різноманітних інтересів та потреб з приводу матеріальних і духовних благ. Вони виступають об'єк­тами правовідносин, досягнення яких здійснюється за допомо­гою суб'єктивних прав і обов'язків.

Об'єкт правовідносин - це те реальне благо, на використан­ ня або охорону якого спрямовані суб'єктивні права і юридичні обов'язки._________________

Визначення об'єкта правовідносин - досить складне завдан­ня. Характеризуючи об'єкт, необхідно виходити з того, що пра­вовідносини є особливими ідеологічними відносинами, шляхом яких норма права впливає на фактичні суспільні відносини. З цього випливає, що і норма права, і правовідносини мають своїм об'єктом фактичні суспільні відносини.

Залежно від суб'єктивних прав і юридичних обов'язків сто­рони будують свою поведінку. Ця поведінка має певну спрямо­ваність, вона націлена на задоволення різноманітних законних інтересів особи, суспільства і держави.

У юридичній літературі існують різні погляди на розуміння об'єкта правовідносин.

Так, моністична точка зору припускає наявність лише одного об'єкта правовідносин - поведінку лю­дини. Плюралістична ж позиція говорить про численність об'­єктів правовідносин.

Саме з плюралістичної точки зору розрізняються такі види об'єктів правовідносин, як предмети матеріального світу, послу­ги виробничого і невиробничого характеру, продукти духовної й інтелектуальної творчості та особисті немайнові блага.

490

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Предметами матеріального світу є речі та цінності. Речі — предмети матеріального світу, що мають просторові межі чи гро­шовий еквівалент. Наприклад, будинки, споруди, земельні ділян­ки тощо. Цінності - акції, облігації, векселі, гроші, приватиза­ційні чеки, дипломи, атестати тощо.

Купівля-продаж, обмін, да­рування, спадкування речей та цінностей - це правовідносини, де об'єктом є предмети матеріального світу,

Послугами виробничого та невиробничого характеру є дії або бездіяльність, а також результати діяння, тобто виконання роботи, що обумовлена договором (наприклад, договір підряду).

Продуктами духовної та інтелектуальної творчості є тво­ри мистецтва, науки, культури, живопису, кіно, інформація, ком­п'ютерні програми та інші результати інтелектуальної діяльно­сті. З приводу них виникають такі правовідносини, як відвідан­ня громадянами музеїв, бібліотек, виставок тощо, а також купів­ля книг та комп'ютерних програм. Як бачимо, у суб'єкта до об'­єкта є інтерес духовний або інтелектуальний.

Особистими немайновими благами е ім'я, честь, гідність, жит­тя, здоров'я, право на освіту тощо. Наприклад, між учителем та учнем виникають правовідносини, об'єктом яких е не атестат, а освіта.

Зміст правовідносин. Зміст правовідносин має подвійний ха­рактер. Розрізняють юридичний і фактичний зміст.

Юридичний зміст правовідносин — це можливість певних дій правомочної особи, а також необхідність певних дій або необхідність^триматися від певних дій зобов'язаної особи.

Разом із юридичним змістом правовідносин виділяють фак­тичний зміст - самі дії, у яких реалізуються права й обов'язки.

Якщо це пояснити на прикладі договору купівлі-продажу автомобіля, що був укладений між І. та П., то суб'єктивним пра­вом І. є придбання ним права власності на автомобіль, а його юридичним обов'язком є необхідність сплатити певну суму за цей автомобіль. Суб'єктивним же правом П. стає право власно­сті на зазначену суму, а юридичним обов'язком - необхідність передати автомобіль І. Ці суб'єктивні права та юридичні обов'яз­ки становлять юридичний зміст правовідносин. Фактичний же зміст у наведеному прикладі полягає в безпосередній передачі автомобіля та сплаті грошей за нього.

Таким чином, юридичний зміст правовідносин - це суб'єк­тивні права і юридичні обов'язки.

Глава 23.

Правовідносини 491

Суб'єктивне право - це передбачена для правомочної особи з метою задоволення її інтересів міра можливої поведінки, за­безпечена юридичними обов'язками інших осіб.

Суб'єктивне право характеризується такими ознаками:

1)являє собою можливу поведінку, що передбачає як активні дії, так і бездіяльність;

2)оскільки суб'єктивне право виражає міру можливої поведін­ ки, то воно обмежується рамками норми права;

3)здійснюється в інтересах правомочної особи;

4)забезпечується обов'язком іншої сторони.

Суб'єктивне право є складним утворенням, що має певну стру­ктуру, її елементами є право на власні дії, право вимагати, право домагання та право користування.

Право на власні дії - це можливість позитивної поведінки самої правомочної особи.

Право вимагати - можливість вимагати відповідної поведін­ки від зобов'язаної особи з метою задоволення власних закон­них домагань.

Право домагання - можливість вдатися до державного при­мусу в разі невиконання зобов'язаною стороною свого обов'язку.

Право користування - можливість користуватися на основі даного права певними соціальними благами.

Юридичним обов'язком е запропонована зобов'язаній особі і забезпечена можливістю державного примусу міра необхідної пове­дінки, якій вона повинна слідувати в інтересах правомочної особи.

Юридичному обов'язку також притаманні такі ознаки:

- необхідна поведінка, здійснення якої прямо наказується нор­ мою права;

- міра необхідної поведінки, що здійснюється строго у рамках юридичної норми;

- ця необхідна поведінка здійснюється в інтересах правомоч­ ної особи;

- ЇЇ виконання забезпечується державним примусом, а у випад­ ку невиконання чи неналежного виконання настає юридична відповідальність.

Структура юридичного обов'язку поєднується зі структу­рою суб'єктивного права, її елементами є:

- необхідність здійснити певні активні дії або утриматись від них;

- необхідність для зобов'язаної особи відреагувати на законні

492 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

• необхідність потерпати від заходів державного примусу за неналежне виконання вимог правомочної особи;

- необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке він має право.

Питання для самоконтролю

1.Що таке об'єкт правовідносин?

2.Що є предметами матеріального світу?

3.Що охоплюють послуги виробничого і невиробниче: РУ?

4.Що є продуктами духовної та інтелектуальної творчості?

5.Що є особистими немайновими благами?

6.Що таке речі?

7.Що таке цінності?

8.Що таке юридичний зміст правовідносин?

9.Що таке фактичний зміст правовідносин?

10.Що таке суб'єктивне право?

11.Що таке право на власні дії?

12.Що таке право вимагати?

13.Що таке право домагання?

14.Що таке право користування?

15.Що таке юридичний обов'язок?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 3. Об'єкти і зміст правовідносин:

 1. § 5. Суб'єкти правовідносин
 2. § 9. Об'єкти правовідносин
 3. Суб'єкти правовідносин. Поняття правосуб'єктності
 4. Зміст правовідносин
 5. БЛОК І. ОСОБИ Модуль І. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 6. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 7. Поняття та основні ознаки правовідносин. Склад (структура) правовідносин
 8. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 9. Об'єкти правовихвідносин
 10. § 2. Суб'єкти право власності в кооперації
 11. § 2. Склад (структура) правовідносин
 12. Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
 13. § 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань
 14. § 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи
 15. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин