<<
>>

Основні вимоги до правозастосування

До основних вимог до правозастосування належать, зокрема, такі.

1. Справедливість, яка наголошує на безсторонності й послідовності при застосуванні норм права. Безсторонність вимагає неупередженості, тобто насамперед розгляду спірних випадків, незважаючи на особу.

У свою чергу послідовність при застосуванні норм права створює передбачуваність, заперечує сваволю при розгляді справ та ін.

2. Пропорційність, яка вимагає прийняття рішення, в якому був би дотриманий необхідний баланс між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення.

3. Правова визначеність, що, зокрема, висуває вимоги зрозумілості, несуперечливості, повноти, остаточності й виконуваності правоза- стосовних актів.

4. Законність, яка означає, що: правозастосовне рішення повинно прийматися уповноваженим на це суб'єктом у межах його компетенції; правозастосування має здійснюватися в порядку і формах, передбачених процесуальними нормами права; правозастосовні органи зобов'язані правильно обирати норми матеріального права, належним чином їх тлумачити і приймати рішення відповідно до норм та принципів права.

5.

Обґрунтованість, яка означає, що прийняття правозастосовного рішення має базуватися на всебічному і повному дослідженні всіх фактичних обставин, що мають значення для справи, і має бути забезпечене належною та переконливою аргументацією.

6. Доцільність, яка полягає в обов'язку суб'єкта правозастосування обирати саме те рішення, яке є найбільш сприятливим для досягнення цілей та реалізації завдань відповідної норми права, найкраще враховує специфіку конкретної життєвої ситуації.

7. Добросовісність, що відображає вимогу сумлінного й чесного використання суб'єктом правозастосування наданих йому повноважень й виконання покладених на нього обов'язків.

8. Розумність, яка зобов'язує суб'єкта правозастосування приймати рішення, які б були розсудливими, обачними, відповідали здоровому глузду та ін.

9. Своєчасність, яка визначає обов'язок здійснювати застосування норм права протягом розумного строку, без невиправданих зволікань, у найкоротший строк, достатній для отримання обґрунтованого результату.

14.6.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Основні вимоги до правозастосування:

 1. § 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів
 2. § 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів
 3. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 4. § 2. Поняття і ознаки правозастосування
 5. § 5. Акти правозастосування, їх види
 6. § 5. Акти правозастосування, їх види
 7. Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 8. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 9. § 3. Вимоги законності
 10. 3. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
 11. Стаття 9. Загальні вимоги до набору на посади публічних службов­ців
 12. Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість