<<
>>

§ 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу

Держава виникає як особлива територіальна, політична і структурна організація суспільства. Вона відрізняється від соціальної організації первісного ладу за такими ознаками. Держава має свою територію, окреслену кордонами.

На єдиному територіальному просторі здійснюється госпо­дарське і політичне життя. Населення об'єднується і поділяється за територіальним принципом ( територіальними общинами, во­лостями, графствами, іншими адміністративно-територіальними одиницями). Постійне населення даної території підтримує стійкий зв'язок з державою у вигляді підданства чи громадянства і користується її захистом як всередині, так і за межами країни. Органи держави мають територіальні межі здійснення своїх пов­новажень; управляють певними територіями.

Первіснообщинний лад мав у своїй основі сукупність сімей­них общин, об'єднаних кровнородинними зв'язками.

Держава характеризується наявністю публічної політичної влади, яка не співпадає з суспільством.

У суспільстві виокремлюється верства населення, яка не ви­робляє матеріальних чи духовних благ, а тільки займається управлінськими справами і наділяється для цього владними пов­новаженнями.

З ускладненням суспільних функцій відбувається кількісне зростання професійних управлінців, влада набуває інституціолізованого характеру, тобто здійснюється за допомо­гою окремих органів і установ (інститут монарха, інститут наміс­ника, канцелярія, відомство громадських робіт, контролюючі ор­гани і т. ін.). Як самостійні виокремлюються органи примушуван­ня («військо», «дружина», поліція, суд). Необхідність захисту і охорони державних кордонів потребувала формування армії. Складається нова ієрархічна структура — апарат держави, пер­винна бюрократія. Публічна влада концентрується в містах, де проживають всі члени бюрократичного апарату, і розширює сфе­ру своєї діяльності (нові інформаційні функції, організація будівельних робіт, управління іригаційними спорудами тощо).

Управління ж у родовій общині ще не відокремлювалося від су­спільства, рішення приймалися і виконувалися членами роду доб­ровільно, не було спеціальних засобів і апарату примушування. Для утримання державних чиновників, армії, поліції, фінан-

31

РОЗДІЛ II

сування загально соціальних функцій держави необхідні ма­теріальні засоби.

Спочатку це був додатковий продукт, у подальшому суспіль­ство перейшло до регулярного збору данини, а ще пізніше — д0 введення і сплати податків. Податки — це безоплатні, постійні платежі на користь держави (казни). Платежі існували як у натуральній, так і в грошовій формі. Для збору податків утворюється розгалужена система державних органів.

При первіснообщинному ладі подібних матеріальних засобів не було.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу:

 1. § 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу
 2. § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
 3. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 4. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 5. § 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві
 6. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 7. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 8. 5. одинадцята директива ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 РОКУ ЩОДО УМОВ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІЛІЙ, СТВОРЕНИХ В ОДНІЙ ДЕРЖАВІ-ЧЛЕНІ КОМПАНІЯМИ РІЗНИХ ТИПІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ЮРИСДИКЦІЮ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ
 9. Гарантії державного ладу: поняття, ознаки, функції та класифікація
 10. І § 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції
 11. І § 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції