<<
>>

§ 2. Поняття і методи здійснення державної влади

Поняття і ознаки державної влади. Існує кілька різновидів вла­ди - сімейна, корпоративна, політична тощо.

Політична влада означає здатність і можливість суб'єкта політичної діяльності нав'язувати свою волю об'єкту політики.

Різновидами політичної влади є влада партійна і влада дер­жавна (див. табл. 10.1).

Державна влада - здатність держави нав'язувати свою волю громадянам країни.

Це визначення можна вивести з визначення самої влади.

Таблиця 10.1. Порівняльна характеристика державної і партійної влади
Державна влада Партійна влада
Всезагальність Корпоративна частковість
Обов'язковість настанов, аж до примусу Морально-Ідеологічна імперативність впливу
Суверенність Регламвнтованісгь Конституцією та
Територіальне організована Можливість регіонального або міжнародного поширення впливу
Межа повноважень - державний кордон і громадянське суспільство Межа повноважень - сфера впливу Іншої партії, політичної сили
Альтернативна - безвладдя Альтернативна - влада іншої ідеї, опозиція
Відповідність закону Суб'єктивна доцільність
Мета - суспільні справи Мета - перемога "наших"

Глава 10. Державна влада 1 53

Державній владі властиві певні ознаки, що відрізняють її від інших різновидів політичної влади.

1.Державна влада має публічний характер: вона поширю­ ється на всіх членів суспільства.

2.Державна влада є універсальною. Вона забезпечує вплив на найширший спектр суспільних відносин. Це випливає з того широкого кола внутрішніх і зовнішніх функцій, які покладено на державу. Усі інші види влади зачіпають більш вузьке коло суспільних відносин.

3.Державна влада характеризується багатоманітністю ре­ сурсів, які вона використовує, та засобів, на які вона спирається. Йдеться, зокрема, про економічні, силові, соціальні, інформаційні ресурси державної влади та про засоби примусу, переконання, рекомендації, стимулювання тощо.

4.Для здійснення державної влади як влади найбільш орга­ нізованої необхідна розгалужена, складна ієрархічна система органів та установ, що входять до державного механізмі/. Діяль­ ність саме цих органів забезпечує цілеспрямованість, упорядко­ ваність і координованість діяльності державного механізму.

5.Державна влада є владою територіальною - вона виникає, існує, функціонує та здійснюється в межах чітко окресленої за­ коном території.

6.Одна з принципових ознак державної влади - її суверен­ ність. Ця влада вирізняється своїм верховенством на певній території і незалежністю у зовнішніх відносинах.

7. У часі державна влада діє безперервно і постійно, Методи здійснення державної влади.

Методами здійснення державної влади визнаються ті при­йоми, за допомогою яких держава нав'язує свою волю грома­дянам країни.

Арсенал методів здійснення державної влади є досить різно­манітним. Традиційно теорія держави і права виділяє два мето­ди здійснення державної влади - переконання і примус. Поєд­нуючись певним чином, вони супроводжують державу весь її шлях. Сьогодні до зазначених методів додається метод мораль­ного і матеріального стимулювання. Його використання дозво­ляє державним органам впливати на інтереси людей і тим са­мим підкоряти своїй волі.

Переконання - це метод активного впливу на волю і свідо­мість людини ідейно-моральними засобами для формування в

1 54 РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

нього поглядів і уявлень, заснованих на глибокому розумінні сутності державної влади, її цілей і функцій.

Переконання має місце там, де особа, що піддається переко­нанню, внутрішньо погоджується з протилежними доводами, тобто коли особа подумки відзначає, що опонент правий.

Переконувати - означає схиляти суб'єктів до певної діяльно­сті, що відповідала б їх волевиявленню, без силового тиску, розши­рюючи свободу вибору. Переконання є можливим за допомогою таких юридичних засобів як суб'єктивні права, законні інтереси, пільги тощо. Переконання засновується на зацікавленості, дока­зах законності та доцільності свідомої поведінки, що відповідала б нормам права, і має використовуватись як основний метод.

До важливих форм переконання належить правовиховна робота, обговорення законопроектів. У цьому сенсі велике зна­чення мають преамбули нормативних актів, що обґрунтовують цілі та завдання їх прийняття.

Примус державної влади здійснюється в рамках так званого державного примусу.

Державний примус - психологічний, матеріальний або фі­зичний (насильницький) вплив повноважних органів І посадо­вих осіб держави на особу з метою примусити її діяти з волі пануючого суб'єкта, в інтересах держави.

Примушувати - означає схиляти людей до певної діяльності шляхом силового тиску (усупереч волі об'єктів влади), обмежу­ючи свободу їх вибору.

Державний примус буває двох типів: правовий і неправовий.

Правовий примус — державний примус, вид і міра якого стро­го визначені правовими нормами і який застосовується в проце­суальних формах (чітких процедурах).

Державно-правовому примусу притаманні такі риси:

1.Це більш жорсткий метод впливу на суб'єктів.

2.Він є другорядним, застосовується вже після переконання.

3.Він реалізується в особливій процесуальній формі, що вста­ новлюється в праві.

4.Виступає не як самоціль, а як засіб виправлення і перевихо­ вання, тобто включає риси переконання правопорушника та інших членів суспільства в необхідності виконувати правові розпорядження.

Прикладом державно-правового примусу є кримінальна від­повідальність за скоєння навмисного вбивства.

На відміну від правового примусу неправовий примус є фор­мою державного свавілля.

Глава 10. Державна влада 1 55

Існує два різновиди неправового примусу - прямий і завуа­льований.

Завуальований неправовий примус полягає в тому, що діяль­ність опозиційних сил ускладнюється через різні причини орга­нізаційного, морального, а іноді й правового характеру.

В умовах прямого неправового примусу державна влада взагалі не обмежується правом і спирається на методи відкритого терору.

Приклад 10.2

0. Сухонос про методи здійснення державної'влад й а умовах демо-

Оцінюючи різні державні режими, не спід вважати, що метод переконан­ня характерний для демократичних держав, а державний примус — для так званих «антидемократичних». Обидва методи властиві всім видам державних режимів тією чи іншою мірою. Метод переконання, як більш м'який метод здійснення державної влади, досить поширений у країнах з демократичним режимом. Він використовується в тих випадках, коли люди морально готові прийняти нові погляди й ідеї. А й державний примус є характерним для демо­кратичних держав. Він застосовується в тих випадках, коли індивід порушує норми права, захищені силою держави (наприклад, скоює злочин). І тут слід звернути увагу на різновиди державного примусу: державне свавілля і пра­вовий примус, під яким розуміється той державний примус, вид і міра якого визначаються нормами права і застосовуються в чітких процедурах.

Відомо, що для держави з демократичним режимом характерним є право­вий примус. Однак у ряді випадків, при здійсненні своїх зовнішніх І внутрішніх функцій, вона не відмовляється і від державного свавілля. Наприклад, з недав­ніх часів до демократичних держав були віднесені Сполучені Штати Америки.

світового жандарма (як колись Російська імперія виступала в ролі «жандарма Європи»}: вторгнення в Панаму; бомбардування Лівії; участь у бомбардуван­нях Іраку і Югославії. У США донедавна також відзначалися прояви держав­ного свавілля - маккартизм і сегрегація у 1950-х; арешт активістів антивоєнно­го руху, що виступали проти неоголошеної війни у В'єтнамі в 1960-х. Для усунення цих негативних явищ у деяких випадках було потрібне спеціальне рішення Верховного Суду США.

Джерело; Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного

режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму. -

Суми: Університетська книга. 2003. - С. 38.

Питання для самоконтролю

1.Що таке державна влада?

2.Що таке методи здійснення державної влади?

3.Які існують методи здійснення державної влади?

4.Які існують види неправового примусу?

156 РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

5.Що таке переконання?

6.Що таке державний примус?

7.Що таке правовий примус?

8.Що таке неправовий примус?

9. Що таке завуальований примус? 10. Що таке прямий примус?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 2. Поняття і методи здійснення державної влади:

 1. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 2. Правове конституювання і організація державної влади
 3. § 3. Основа державної влади
 4. § 4, Легітимність і легальність державної влади
 5. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 6. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 7. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 8. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 9. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 10. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 11. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 12. § 1. Поняття і структура влади
 13. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 14. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 15. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 16. § 76. Статус Державної канцелярії
 17. § 78. Структура Державної канцелярії
 18. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 19. § 3. Здійснення корпоративного управління управляючою компанією