<<
>>

§ 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права

Право є дуже складною цілісною системою. Як вже зазначалося, є два поняття: «система права» і «правова система», які не є тотожними, їх слід розрізняти. Правова система — поняття ширше, ніж система права.

Система права входить до правової системи, є засадною системою в системі. На відміну від правової системи система права — правова категорія, яка означає внутрішню будову, внутрішню структуру права будь-якої країни. Вона виражається через розподіл і побудову нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні блоки (частини) постають у єдності. Система права — це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підга-лузями та інститутами. Можна сказати інакше: система права — це науково організована сукупність правових норм, розподілених за групами — правовими інститутами, зведеними у підгалузі, які у свою чергу утворюють галузі — цілісні нормативні утворення. Ознаки (риси) системи права: 1.
Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може створюватися на суб'єктивний розсуд людей існує об'єктивно; 2. Органічна цілісність, єдність і взаємозв'язок правових норм, а не їх випадковий набір. Норми права, з яких складається система права, не можуть функціонувати ізольовано. Вони взаємно узгоджені та цілеспрямовані; 3. Структурна багатоманітність. Це означає, що система права складається з неоднакових за змістом й обсягом структурних елементів, які логічно об'єднують, розташовують нормативний матеріал у певній функціональній спрямованості. Дослідження системи права варто розпочинати з попереднього вирішення питання про структурні елементи і критерії побуло- >>>240>>> ви системи. Під структурою системи розуміється єдність елементного складу системи і взаємодія складових її елементів. Структура — це засіб зв'язку елементів у системі, які забезпечують її спрямоване функціонування та усталеність (стабільність). Структурні елементи системи права: - норми права; - інститути права; - під галузі права; - галузі права. Норма права — «цеглинка» системи права, первинний компонент, із якого складаються інститути і галузі права. Не може існувати норма права, яка не входила б до певного інституту і галузі права. Галузь права є найбільшим елементом серед тих, з яких складається система права. Цивільне право, кримінальне право, трудове право, адміністративне право та ін. — це галузі права.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права:

 1. Поняття та основні ознаки правовідносин. Склад (структура) правовідносин
 2. Поняття та основні риси системи права
 3. § 6. Поняття і ознаки права
 4. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 5. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 6. § 5. Поняття і ознаки норми права
 7. §1. Основні поняття спадкового права
 8. Поняття норми права та її ознаки
 9. § 2. Поняття І ознаки норм права
 10. § 1. Поняття і основні форми реалізації норм права
 11. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 12. РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
 13. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 14. § 1. Поняття і структура правової системи
 15. § 3. Поняття та структура політичної системи суспільства