<<
>>

§ 2. Поняття І ознаки норм права

Під нормою права розуміється загальнообов'язкове формаль­но визначене правило поведінки, встановлене і забезпечене дер­жавою, закріплене й опубліковане в офіційних актах, спрямова­не на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов'язків їхніх учасників.

До ознак норми права належать такі:

1. Норма права закріплює міру свободи волевиявлення і по­ ведінки людини. Філософське трактування права означає, що пра­ во е не що інше, як міра свободи. Це сила парадокса свободи. Незважаючи на те що право - обмеження свободи, це - благо, тому що є парадокс свободи, який полягає в тому, що нічим не обмежена свобода перетворюється на свою протилежність. Якщо людям дати необмежену, неурізану свободу, тоді кожен зустріне людину, що буде перевершувати його або розумом, або силою, або везінням, і тоді він обов'язково стане її рабом; у той же час він знайде інших людей, яких він перевершує за вищезгаданими по­ казниками, і він стане над ними паном. Згідно з філософським трактуванням права як міри свободи саме воно закріплює межі цієї свободи в конкретних правилах поведінки.

2. Це форма визначення і закріплення прав і обов'язків. Норма права - це, насамперед, правило поведінки, що регулює відносини між людьми шляхом наділення одних людей права­ ми і покладання на інших людей обов'язків. Норма права надає, наприклад, власнику свободу дій задля задоволення своїх закон­ них прав: право власника розпоряджатися належною йому вла­ сністю, як він того забажає, зокрема, він може її продати, подару­ вати, програти, здати в оренду, і при цьому ніхто не вправі пося­ гати на права власника.

342 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

Як бачимо, якщо з погляду права, з погляду держави Мак­сим Назаров сплатив свій борг перед суспільством, то з погляду самого суспільства борг ще не оплачений.

А іноді буває ситуація, коли суспільство прощає навіть усупе­реч правовим нормам.

Звичаї - правила поведінки, що склалися історично і дотри­мувалися внаслідок звички (традиції, етикет). Умовно традиції можна визначити як матеріальні звичаї, а етикет - як процесу­альні. Так, в Англії і в Японії існує звичай так званої чайної церемонії. У той же час в Англії чайна церемонія - це традиція, що полягає у вирішенні справ за чаєм, тобто це - мистецтво пити чай. У Японії ж чайна церемонія — це етикет, що полягає в про­цесі виготовлення та подання чаю, тобто це - мистецтво готува­ти й подавати чай.

Корпоративні норми - норми, вироблені організаціями ко­рпоративного типу (партіями, громадськими організаціями) і під­тримані владою суспільних об'єднань. Прикладами таких норм є правила внутрішнього трудового розпорядку, які існують на підприємствах, в установах та інших організаціях. Правила, що закріплені в статутах суспільних та політичних об'єднань, та­кож е корпоративними нормами.

Релігійні норми - правила, встановлені різними віроспові­даннями й обов'язкові для віруючих (Старий Заповіт, Новий За­повіт, Коран, Суна, Талмуд, Тора, релігійні книги буддистів, даосів тощо). Прикладом релігійних норм є мусульманське правило п'ять разів на день молитися Аллаху, іудейське правило не працювати в суботу, православне правило красити яйця на Паску чи католи­цьке правило залишати на Різдво біля ялинки шкарпетки.

До соціальних норм, що пов'язані зі способом встановлення і забезпечення належать також і норми права.

Питання для самоконтролю

1. Що таке соціальні норми?

2. Що означає соціальність соціальної норми?

3. За рахунок чого забезпечується нормативність соціальних норм?

4. Що таке обов'язковість?

5. Що передбачає санкціонованість?

6. Які існують класифікації соціальних норм?

7. Які існують виміри соціальних норм?

8. Які норми існують за способом утворення?

9. Які норми існують за способом закріплення і вираження? 10. Які норми існують за способом встановлення і забезпечення?

Глава 17.

Норма права

345

що стосується інтересів держави, а тому й гарантується її приму­совою силою. Це відрізняє її від інших соціальних норм і забез­печує її ефективність. У даному випадку мова йде про можли­вість державного примусу, а не про примусовий характер норм права. Самі норми не є примусовими, вони не нав'язуються за допомогою насильства, оскільки є значною мірою компромісом, вираженням згоди соціальних груп, класів. І тільки в разі порушен­ня встановлених нормою правил є можливим державний примус.

6, Нормі права притаманна системність. Щоб зрозуміти особливості, які властиві нормам права, слід враховувати, що кожна норма існує і діє в суспільстві не ізольовано, а разом з іншими нормами. Системність норм права - важлива характе­ристика, без якої не можна прояснити риси, притаманні право­вим нормам відповідного типу права. Не кожна одинична нор­ма зможе охарактеризувати принципи, що характеризують нор­ми певної правової системи, висвітлити відмінні риси, але в сис­темі норм ці риси виступають набагато виразніше.

Системність норм права виявляється і при їх реалізації. Норми регулюють суспільні відносини не ізольовано, а в єдності. Навіть окрема форма суспільних відносин регулюється не окре­мою нормою, а цілою низкою норм.

Відповідно, говорячи про ознаки норми права, ми виходимо не з рис якоїсь окремої норми, а з усієї системи норм.

Питання для самоконтролю

1. Що таке норма права?

2. У чому полягає парадокс свободи?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 2. Поняття І ознаки норм права:

 1. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 2. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 3. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 4. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 5. § 5. Поняття і ознаки норми права
 6. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 7. § 6. Поняття і ознаки права
 8. Поняття норми права та її ознаки
 9. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 10. § 1. Поняття тлумачення норм права
 11. § 1. Поняття тлумачення норм права