<<
>>

§ 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.

Правовідносини, - це виникаючий на основі норм права суспіль­ний зв'язок, учасники якого мають суб'єктивні права і юридич­ні обов'язки, забезпечені державою.

До ознак правовідносин можна віднести такі.

Правовідносини — це відносини суспільні, тобто відносини між людьми та їх організаціями. Правовідносини складаються між людьми чи колективами як суб'єктами права з приводу соціальних благ чи забезпечення якихось інтересів. В епоху Се­редньовіччя існували правовідносини з тваринами чи предмета­ми. Так, у Росії в період Смути XVI століття батогами побили дзвін, який дзвонив, коли було вбито царевича Дмитра (мається на увазі так званий Лжедмитрій І), а потім цього дзвона було заслано до Сибіру1. Сьогодні ж таких відносин існувати не може. Так, якщо людина знущається з тварин, то в правовідносини вона вступатиме не з тваринами, а із спеціальними державними орга­нами, які займаються захистом тварин.

Правовідносини існують у нерозривному зв'язку з юридич­ними нормами, що виступають нормативною базою їх виникнен­ня, зміни і припинення.

Інакше кажучи, правовідносини - це відносини між людьми, що регулюються нормами права: відно­сини стосовно купівлі-продажу певного товару регулюються пра­вилами, які закріплені цивільним правом. Узагалі правовідно­сини виступають як спосіб реалізації норм права, тобто норми

1 Див.: Скакун О.Ф. Теория государства й права: Учебник. - X., 2000. - С. 375.

480 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

права втілюються в правовідносинах, відбувається їх індивідуалі­зація стосовно суб'єктів і конкретних ситуацій. У нормах права уже закладені правовідносини, але в абстрактній формі. Іноді може бути реалізація правових норм, проте правовідносин може не бути. Як приклад такої ситуації можна навести юридичну аналогію.

Учасники правовідносин пов'язані взаємними юридичними правами й обов'язками, що виникають у суб'єктів права пр: настанні певних юридичних фактів.

Так, юридичним фактої правовідносин купівлі-продажу є відповідний договір, учасник: якого (суб'єкти права) пов'язані між собою певними юридични­ми (тобто закріпленими в юридичних актах) правами та обов'я­зками. Так, одна сторона (продавець) зобов'язана передати май­но у власність покупцеві, а інша сторона (покупець) зобов'язана прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму. Це врегульовано ст. 665 Цивільного кодексу України. Згідно з прин­ципом: «Немає права без обов'язку, а обов'язку без права» - про­давець здобуває право власності на гроші, а покупець - на майно.

Для правовідносин характерна визначеність, індивідуалізо-ваність. У структуру правовідносин включається об'єкт, суб'єкт та зміст. Неможливі правовідносини між суб'єктами взагалі, якщо ці суб'єкти не визначені: Іванов Петро Сидорович або АО «МММ», тобто суб'єкти повинні бути конкретизовані. Крім того, обов'яз­ково слід зазначити об'єкт правовідносин: конкретні речі (стіл, акції тощо). Таким чином, індивідуалізованість означає, що в правовідносинах чітко зазначені суб'єкти правовідносин. Визна­ченість - це чітка вказівка на конкретний об'єкт правовідносин.

Правовідносини лають вольовий характер. Це означає, що вони пов'язані як із державною волею (право), так і з індивіду­альною волею конкретного суб'єкта (психологічний момент дії < права), тобто дізнавшись про закон і оцінивши його, людина ви­рішує, що вона буде робити в умовах, передбачених законом.

Вольовий характер правовідносин виявляється у двох ас-

1)у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки правовід­ носини виникають на основі норм права;

2)у втіленні в них валі (інтересу) учасників правовідносин - вони пов'язані предметом інтересу та досягненням його ре­ зультату.

Слід, однак, зазначити, що правовідносини можуть виникати і припинятися, незважаючи на волю (інтерес) їх учасників. Так, наприклад, потерпілий втягується в кримінально-правові відно­сини із злочинцем навіть усупереч своєму бажанню.

Глава 23. Правовідносини 481

Проте реалізація правовідносин можлива лише на основі волевиявлення сторін.

При цьому є правовідносини, що потребу­ють як волевиявлення всіх сторін (наприклад, договір оренди), так і волевиявлення лише однієї із сторін (проведення арешту).

Правовідносини охороняються державою. У випадку неви­конання умов правовідносин органи держави силою примушу­ють суб'єктів до їх виконання, хоча здебільшого суб'єктивні права та юридичні обов'язки здійснюються без втручання держави. Державний примус є потрібним лише у випадку, коли зацікавле­на сторона звертається до компетентного державного органу, який видає акт застосування права з чітким визначенням прав і обо­в'язків сторін. Така можливість державного примусу створює режим соціальної безпеки і законності.

Види правовідносин. Правовідносини класифікуються за різ­ними ознаками: за галузями права, змістом, ступенем індивіду­алізації, характером обов'язку тощо (див. табл. 23.1).

Так, за галузями права правовідносини можуть бути консти­туційними, цивільно-правовими, адміністративними, криміналь­но-правовими, трудовими, сімейними тощо.

Прикладом конституційних правовідносин є відносини гро­мадянства в Україні, що регулюються нормативно-правовими актами конституційного права - Конституцією України та За­коном України про громадянство.

Прикладом цивільно-правових відносин е відносини купіалі-продажу в Україні, що регулюються основним нормативно-пра­вовим актом цивільного права ~ Цивільним кодексом України.

Прикладом адміністративних правовідносин е відносини по­рядку сплати штрафу, що регулюються Кодексом про адмініст­ративні правопорушення України.

Прикладом кримінально-правових відносин е відносини від­повідальності за крадіжку, що регулюються Кримінальним ко­дексом України.

Прикладом трудових правовідносин є відносини за трудо­вим договором, що регулюються основним нормативно-право-ннм актом трудового права - Кодексом законів про працю.

Прикладом сімейних правовідносин е аліментні відносини в Україні, що регулюються Сімейним кодексом.

За змістом правовідносини можуть бути регулятивними і охоронними.

Регулятивні правовідносини регулюються регулятивними нормами, їх прикладом можуть служити трудові права й обо-и'лзки, що виникають за трудовим договором.

482 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Таблиця 23.1, Класифікація видів правовідносин

Ознака. | Різновид
За галузями права Конституційні
Цивільно-правові
Адміністративні
Кримінально-правові
Трудові
Сімейні
За змістом Регулятивні
Охоронні
За ступенем Індивідуалізації Відносні
Абсолютні
За характером обов'язку Пасивного типу
Активного типу

Охоронні правовідносини регулюються охоронними норма­ми права, їх прикладом може служить кримінальна відповідаль­ність за злочин.

За ступенем індивідуалізації правовідносини можуть бути відносними і абсолютними.

Відносні правовідносини - правовідносини, де поіменно ви­значені всі їх учасники (правовідносини купівлі-продажу). На­приклад, за договором купівлі-продажу Іванов Петро Сидорович купляє кота в Петрова Сидора Івановича. У договорі поіменно зазначені обидві сторони.

Абсолютні правовідносини визначають лише одну сторону (пра­вовідносини власності). Наприклад, майно належить Сидорову Іва­ну Петровичу. Визначена лише одна сторона - власник майна.

За характером обов'язку правовідносини можуть бути пра­вовідносинами пасивного і активного типу.

Правовідносини пасивного типу виникають на основі забо­роняючих норм, що виражають статичну, закріпляючу функцію права (правовідносини власності). Наприклад, правовідносини власності передбачають заборону зазіхання на майно з боку ін­ших осіб (забороняюча норма).

Правовідносини активного типу виникають на основі зобо­в'язальних та управомочуючих норм і виражають динамічну фун­кцію права (податкові правовідносини - обов'язок сплатити конк­ретну суму податку). Наприклад, правовідносини купівлі-продажу зобов'язують особу (покупця) сплатити конкретну суму за майно (зобов'язальна норма) та надають право володіти, користуватися і розпоряджатися цим майном (управомочуюча норма).

Глава 23. Правовідносини

Питання для самоконтролю

1.Що таке правовідносини?

2.Як класифікують правовідносини за галузями права?

3.Які розрізняють правовідносини за змістом?

4.На які групи поділяють правовідносини за ступенем інл лізації?

5.Які бувають правовідносини за характером обов'язку?

6.Що таке регулятивні правовідносини?

7.Що таке охоронні правовідносини?

8.Що таке відносні правовідносини?

9.Що таке абсолютні правовідносини?

10.Що таке правовідносини пасивного типу?

11.Що таке правовідносин]

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.:

 1. Поняття та основні ознаки правовідносин. Склад (структура) правовідносин
 2. § 1. Поняття та ознаки правовідносин
 3. Суб'єкти правовідносин. Поняття правосуб'єктності
 4. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 5. § 2. Поняття і ознаки держави
 6. § 4. Поняття і ознаки правопорушення
 7. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 8. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 9. § 1. Поняття і ознаки демократії
 10. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 11. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 12. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки
 13. § 5. Поняття і ознаки норми права
 14. § 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 15. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 16. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 17. §1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 18. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 19. § 6. Поняття і ознаки права
 20. § 4. Поняття і ознаки закону