<<
>>

§ 1. Поняття та ознаки юридичної науки

Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство — система знань у галузі права і держави.

Термін «правознавство» тотожний терміну «юриспруденція». Термін «юриспруденція» виник у Стародавньому Римі наприкінці IV — на початку III століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз вживається у значеннях: - науки про право і державу, тобто юридичної науки, інакше — теоретичної діяльності у галузі права; - професійної практичної діяльності юриста (суддя, прокурор, слідчий, нотаріус, адвокат тощо). Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування-цержави і права в їх структурній багатоманітності. Основні риси (ознаки) юридичної науки: 1. Суспільна наука, що має прикладний характер. Вона покликана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати юридичних робітників необхідними даними про видання і застосування законів.
2. Наука, що має властивості точних наук. Юридична наука включає в основному конкретні знання, виражені у точних конструкціях, співвідношеннях, як і природничі науки. Юриспруденцію деякою мірою можна порівняти з медичною наукою, яка також поєднує теоретичну і прикладну (практичну) спрямованість. Юрист, як і лікар, має справу зі здоров'ям і життям. Діяльність юриста стосується «здоров'я» суспільства у цілому, духовного життя людини. Юрист проводить профілактичну роботу, «лікує» пороки у суспільному житті, духовному світі людини. >>>4>>> У цьому полягає гуманістична спрямованість професій юриста і лікаря, які виникли за стародавніх часів. 3. Наука, що втілює у собі позитивні якості наук про мислення. Вона досліджує питання, пов'язані зі спроможністю відображати об'єктивну дійсність у правових судженнях і поняттях у процесі створення і застосування законів (вивчення обставин юридичної справи, тлумачення законів і т. і.). Так, скажімо, одна із юридичних дисциплін — криміналістика[1] присвячена специфічним питанням людського мислення, застосуванню багатьох спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Отже, юридична наука вбирає в себе якості всіх трьох основних галузей людських знань — суспільних наук, природничих наук, наук про мислення. Головне призначення теоретичної юриспруденції (юридичної науки) — бути науковим орієнтиром для практики державного і правового будівництва на підґрунті пізнання і усвідомлення відповідних суспільних процесів та явищ. Юридична наука в сучасній Україні ґрунтується на досягненнях і досвіді вітчизняної юриспруденції та юриспруденції інших країн, на ідеях і цінностях прав і свобод людини, панування права і соціально-правової державності.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 1. Поняття та ознаки юридичної науки:

 1. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки
 2. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 3. Поняття та ознаки юридичної особи.
 4. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 5. § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
 6. І § 1. Система і функції юридичної науки
 7. І § 1. Система і функції юридичної науки
 8. Тема 23. Методологія юридичної науки
 9. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 10. Поняття юридичної фрази та її структурні елементи
 11. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 12. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 13. § 2. Поняття і ознаки держави
 14. § 1. Поняття і ознаки демократії
 15. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 16. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права