<<
>>

Поняття принципів права •• -а • • та їх класифікація

Як випливає з викладеного, під принципами права слід розуміти відправні ідеї, що визначають природу права, його соціальне призначення, найбільш важливі юридичні вимоги, творцями й адресатами яких є люди (суб'єкти права).

Сформулюємо ознаки принципів права.

1. Принципи права як безпосереднє вираження, уособлення загальнолюдських суспільних цінностей (людської гідності, особистої автономії, солідарності, довіри тощо) спрямовані на їхнє утвердження, забезпечення і захист, дозволяють відтворити їх при формуванні та дії права. Принципи права символізують дух права, пов'язують право з мораллю, політикою, економікою, переводять на мову правових категорій і репрезентують суспільні інтелектуально-ціннісні настанови і тенденції. Принципи формують переконання суб'єктів у правовій сфері, впливають на ухвалення ними юридично значущих рішень.

2. Принципи права мають найбільш загальний, абстрактний характер. У зв'язку з цим перед суб'єктами нормотворчості і пра- возастосування постає важливе завдання - наповнити принципи як загальні ідеї нормативним змістом.

Таке наповнення відбувається в процесі практичної діяльності різних гілок влади. Зрозуміло, що це є традиційним завданням органів законодавчої влади, яке виконується ними в процесі поточної нормотворчості. Важливу роль у вираженні принципів та їх застосуванні відіграють також суди. Питання про специфічний зміст принципу зазвичай вирішується ними тоді й остільки, коли й оскільки це стає необхідним при вирішенні конкретної справи. Унаслідок цього принцип як ідея перетворюється на сукупність конкретних вимог.

3. Принципи права визначають зміст системи права та її структурних елементів, а також напрями їхнього подальшого розвитку.

Вони виконують функцію стрижнів системи права, сприяють її єдності та стабільності, об'єднують і цементують такі важливі складові системи права, як галузі, підгалузі та інститути права. Принципи права в обов'язковому порядку відображуються у принципах нормотворчості, правозастосування, тлумачення права, визначають напрям розвитку всієї правової системи.

4. Принципи права спрямовують формування норм права. Останні формуються під впливом певного принципу або групи принципів і не повинні їм суперечити. Норми права зазвичай є проявами дії принципів, засобами їх конкретизації. Наприклад, принцип справедливості знаходить свою конкретизацію в багатьох процесуальних нормах: право на судовий захист порушеного права, право на правову допомогу, право бути заслуханим у суді, вимоги гласності та змагальності судового процесу, неупередженості судочинства, розгляду справи у розумний строк та ін.

5. Від правових норм принципи права відрізняються більшою стабільністю, оскільки залишаються незмінними протягом тривалого часу.

Отже, принципи права - це найбільш загальні і стабільні вимоги, що уособлюють суспільні цінності, дозволяють відтворити їх при формуванні та дії права, визначаючи його характер і напрями подальшого розвитку.

Залежно від сфери дії принципів у межах системи права вони поділяються на загальні, міжгалузеві, галузеві, а також на принципи під- галузей та інститутів права. Ці принципи притаманні, відповідно, праву в цілому, декільком галузям права, окремим галузям, підгалузям або інститутам права.

Особлива значущість певних принципів для права дає можливість виокремити основоположні принципи права, тобто ті, що лежать в його основі, утворюють його фундамент.

3.3.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Поняття принципів права •• -а • • та їх класифікація:

 1. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 2. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 3. Права людини як першоджерело права •• і • • їх поняття та класифікація
 4. §6. Поняття і класифікація холодної зброї
 5. Поняття та класифікація цінних паперів
 6. §1. Поняття і класифікація криміналістичних версій
 7. §4. Поняття і класифікація слідчих ситуацій
 8. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 9. §1. Поняття та класифікація договорів
 10. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
 11. § 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.
 12. Поняття та класифікація екстремальних ситуацій