<<
>>

§ 1. Поняття і структура форми держави

Категорія форми держави дає загальне уявлення про особли­вості організації державної влади, порядок утворення державних органів і специфіку їх відносин між собою і населенням, про особ­ливості методів, прийомів, що використовуються державною вла­дою у відносинах з суспільством і його різноманітними інститута­ми.

Особливості організації влади історично мінливі і залежать від багатьох чинників. Зміст і смисл поняття «форма держави» в суспільній думці змінювалися неодноразово — від арістотеля і до наших днів. Таким чином, наукою вироблена універсальна конст­рукція, що виражена в понятті форми держави для характеристи­ки численних способів організації влади будь-якої держави. Якщо держава, з точки зору свого головного змісту, — організація політичної влади, то форма держави розкривається через спосіб організації, існування, зовнішній вираз цієї влади в суспільстві.

Аналіз тривалого процесу існування держави дає можливість вирізнити три основних аспекти її організації: юридично визна­чений порядок створення державних органів і їх відносини між собою і з населенням країни; правове закріплення устрою дер­жавної влади, її територіальної організації; легітимність прийня­тих у даній державі методів і прийомів здійснення влади, викори­стовуваних нею ресурсів (матеріальних, інформаційних, силових та ін.) тощо.

Таким чином, поняття «форма держави» відбиває єдність, універсальність модельного уявлення про різноманітні прояви загальнополітичної, структурної, територіальної сторін діяльності держави, про юридичну визначеність усіх аспектів ор­ганізації державної влади. Держава — складно організована сис­тема, тому кожен з аспектів її форми можна розглядати ізольо­вано лише на теоретичному рівні: в реальному житті держави во­ни характеризуються взаємодією і взаємовпливом.

На специфіку форми держави можуть впливати конкретне співвідношення класових сил, соціальних груп, характер діяль­ності владних еліт, національних взаємовідносин, рівень і особли­вості політичної свідомості та культури населення, традиції.

Як відкрита система держава, в тому числі її форма, зазнає впливу з боку зовнішньополітичних факторів. На основі впливу цих фак-

85

торів держава має робити вибір способів-здійснення державної влади — різних за змістом видів політичного режиму.

Аспекти організації державної влади, які становлять поняття «форма держави», розкриваються через способи та порядок утво­рення і організації вищих органів державної влади, правовий (пе­редусім — конституційний) порядок відносин між ними і насе­ленням. Ці моменти відображені у понятті «форма правління дер­жави». Способи територіального устрою державної" влади і організація системи державних органів, що відповідає цьому уст­рою, їх правове закріплення відбиті в понятті «форма державного устрою». Сукупність способів здійснення державної влади, ре­альна оцінка взаємодіючих і поєднаних нею правових та неправових методів розкривається через поняття «політичний (держаний) режим».

Отже, форма держави — це взяті в єдності способи органі­зації державної влади, її устрою і методів її здійснення. Це ви­роблена юридичною і політичною науками категорія, що відбиває сукупність і взаємообумовленість трьох найважливіших сторін організації державної влади.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 1. Поняття і структура форми держави:

 1. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 2. § 1. Поняття та елементи форми держави
 3. § 4. Види і форми правотворчості держави
 4. § 2. Форми і метоли реалізації функцій держави
 5. § 2. Типологія держави Поняття та підходи до типології держави.
 6. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 7. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 8. Форми і методи реалізації функцій Української держави
 9. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
 10. §10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів
 11. Поняття реалізації норм права та її форми
 12. § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
 13. § 1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації
 14. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 15. § 1. Поняття і основні форми реалізації норм права
 16. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
 17. § 2. Поняття і ознаки держави
 18. § 1. Ознаки та поняття держави