<<
>>

§ 1. Поняття і структура влади

Поняття влади. Влада - це здатність і можливість однієї люди­ни нав'язувати свою волю іншій.

Категорія здатності і можливості означає уміння, основу або фізичну здатність здійснювати владу.

Уміння - наявність у того, хто має владу, необхідних навичок для її здійснення.

Наприклад, у фантастичному романі Роберта Сільверберга «За­мок лорда Валентина» про правителя говориться: «Він був добре вихований, як і личить тому, кого від народження готують до висо­кого становища, хто ґрунтовно вивчав історію, законодавство, прин­ципи управління й економіку і менше - літературу і філософію»1.

Основа - наявність у того, хто має владу, опори, на яку можна спиратися.

Основа влади може бути економічною (особисте матеріальне багатство), соціальною (підтримка певних соціальних груп), мо­рально-ідеологічною (особиста харизма лідера) або легальною (наявність законних підстав для володаря здійснювати владу). Наприклад, економічною основою влади Рокфеллера є його май­же 100-мільярдне багатство. Соціальною основою влади Дамдіні Сухе-Батора були мільйони монгольських пастухів-аратів, що переважали в Монголії на початку XX століття. Морально-ідео­логічною основою влади генерала Шарля де Голля була його особиста харизма і популярність у Франції як лідера французь­кого Опору. Легальною основою влади королеви Великобрита­нії Єлизавети II є її право на престол відповідно до принципу престол онаслідування.

1 Свльверберг Р. Замок лорда Валентина. - СПб., М., 1993. - С. 348.

Глава 10. Державна влада 1 49

Харизма - лідерство, що засноване на виключних якостях обраної особистості, здатної вселяти віру та ентузіазм масам.

Фізична спроможність — відсутність у того, хто має владу, перешкод, пов'язаних зі здоров'ям, що здатні перешкоджати цій особі здійснювати владу.

Наприклад, 1 березня 1953 року між 22 і 23 годинами на дачі в Кунцево кремлівська охорона знаходить Й.В.

Сталіна на

Г.М. Маленков не допускають до Сталіна лікарів, їх пустили лише о 7-й годині ранку. Лікарі констатували великий інсульт. 5 березня 1953 року о 21 годині 50 хвилин Сталін вмирає1. У період із 2 березня по 5 березня він був живий і формально керував всією радянською імперією. Однак віддавати накази через повний параліч не міг, а тому не мав фізичної можливо­сті здійснювати владу.

До основних ознак влади відносять такі:

1.Влада є явищем соціальним, тобто суспільним.

2.Влада є невід'ємним атрибутом суспільства на всіх етапах його розвитку.

3.Влада може існувати і функціонувати лише в рамках суспіль­ них відносин.

4.Здійснення влади завжди являє собою інтелектуально-вольо- вий процес.

5.Відносини стосовно влади реалізуються в рамках владовід- носин — двосторонніх відносин, одна сторона яких є волода­ рем, а інша - підлеглим.

6.Влада завжди базується на відповідних ресурсах.

7. Умовою наявності влади завжди є свідома покора об'єкта влади. Суб'єкт влади. Структура влади складається з трьох елемен­ тів - суб'єкта, об'єкта і ресурсів.

Суб'єкт влади - це людина чи орган, що віддає розпоряджен­ня, нав'язуючи тим самим свою волю іншим учасникам владо-відносин.

Структура суб'єкта влади складається з трьох елементів -інтерес, воля і сила влади.

Інтерес - зацікавленість суб'єкта в отриманні влади.

Інтерес може виявлятися подвійно: влада заради влади (ха­рактерно для правління Гая Юлія Цезаря) і влада заради досяг­нення мети (характерно для правління В.І. Леніна, що прагнув

1 Сталий И.В. // Данцеа А.А. Правителя России. XX век. - Ростов н/Д., 2000. - С. 83. (Сврия «Исторические силузтьі»)

1 50 РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

до світової революції і побудови комунізму). Коли особа втрачає інтерес до влади, вона, як правило, втрачає саму владу. Напри­клад, римський принцепс Луцій Корнеліи Сулла втратив інтерес до влади і позбавився її.

Воля - здатність досягти влади.

Наприклад, Й.В. Сталін виявив надзвичайну волю до влади в партії і здобув її, усунувши всіх потенційних конкурентів (Л.Д.

Троцького, Г.Є. Зинов'єва, М.І. Бухаріна й ін.). Коли особа втрачає волю до влади, вона, як правило, втрачає владу. Напри­клад, 41-й президент США Джордж Буш, позбавившись волі до влади, втратив владу.

Сила - здатність утримати владу.

Наприклад, 42-й президент США Біля Клінтон зумів утрима­ти владу у своїх руках навіть у несприятливих для себе умовах (скандал із Монікою Левінські). Коли особа втрачає силу своєї влади, вона, як правило, втрачає саму владу. Прикладом є остан­ній російський імператор Микола II.

Розрізняють три різновиди сили:

1)сила авторитету - особиста харизма лідера;

2)сила прямого примусу - насильство над людьми (терор);

3) ідеологічна сила — утримання влади за допомогою ідеології. За умінням здійснювати владу люди поділяються на такі

категорії.

Геніальні політики - поєднують усі три елементи влади. Прикладами можуть служити Й.В. Сталін, Шарль де Голль, Ау-густо Піночет Угарте> герцог Рішельє, Тамерлан, Франклін Делано Рузвельт та ін.

Менш обдаровані політики - поєднують два елементи влади. Прикладами можуть служити М.С. Горбачов (інтерес і воля), Л.П. Бе-рія (інтерес і сила), російський імператор Микола І (воля і сила).

Люди, не здатні здійснювати владу, мають у наявності лише один елемент із структури влади. Прикладом може служити Л.Д. Троцький (інтерес).

Зазначене стосується так званої політичної влади, тобто вла­ди як здатності суб'єктів політичної діяльності нав'язувати свою волю масам.

Об'єкт і ресурс влади. Об'єкт влада - це особа, що зазнає владного впливу і кориться йому.

Вплив суб'єкта влади на її об'єкт забезпечується за допомо­гою відповідних ресурсів.

Ресурси влади - це ті засоби, за допомогою яких забезпечу­ється вплив на об'єкт влади відповідно до цілей суб'єкта.

Глава 10. Державна влада 151

Ресурси влади можуть бути утилітарними, примусовими та нормативними.

Утилітарні ресурси - це матеріальні та інші соціальні бла­га, пов'язані з повсякденними інтересами людей (гроші).

Примусові ресурси - це заходи кримінального та адміністра­тивного впливу (ототожнюються з насильством).

Нормативні ресурси - це заходи впливу на внутрішній світ людини, ціннісні орієнтації та норми поведінки людини. Норма­тивні ресурси звичайно забезпечуються за допомогою знань.

Насильство, гроші та знання становлять найвідомішу тріаду ресурсів влади.

Приклад 10.1

Е. Тоффпвр про класичну тріаду ресурсів влади

У приватному житті батько може відлупцювати дитину (використати силу), знизити суму, що видається на дрібні витрати, підкупити доларом (використо­вують гроші або їх замінник) або, що буде найефективнішим, сформувати дитячі цінності так, щоб дитина прагнула коритися. У політиці держава може заточити до в'язниці або піддати тортурам дисидента, фінансове покарати тих, хто її критикує, і оплатити підтримку, вона може маніпулювати правдою, щоб створити консенсус.

Подібно станкам (які можуть створювати ще більше станків) сила, багат­ство та знання, що використовуються належним чином, можуть надати одній команді надзвичайно багато додаткових, більш різноманітних джерел влади. Відповідно, які б інструменти влади не експлуатувалися правлячою елітою або окремими людьми в їх особистих взаємовідносинах, сила, багатство і знання залишаються її основними важелями. Вони утворюють тріаду влади.

Джерело: Тоффлер 3. МетаморфозьІ власти. -М.: АСТ, 2002. - С. 35.

Питання для самоконтролю

1.Що таке влада?

2.Що означає категорія здатності і можливості?

3.Що таке уміння?

4.Що таке основа влади?

5.Що таке фізична спроможність до влади?

6.Якою може бути основа влади?

7.З яких елементів складається структура владні

8.Що таке харизма?

9.Що таке суб'єкт влади?

10.З яких елементів складається структура суб'єк1

11.Що таке об'єкт влади?

12.Що таке ресурси влади?

1 52 РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

13.Що таке інтерес до влади?

14.Що таке воля до влади?

15.Що таке сила влади?

16.Які існують різновиди сили влади?

17.На які категорії поділяються суб'єкти влади?

18.Якими бувають ресурси влади?

19.Хто такі геніальні політики?

20.Хто такі менш обдаровані політики?

21.Які люди не здатні здійснювати владу?

22.Що становить тріаду ресурсів влади?

23.Що таке утилітарні ресурси?

24.Що таке примусові ресурси?

25.Що таке нормативні ресурси?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 1. Поняття і структура влади:

 1. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 2. § 2. Поняття і методи здійснення державної влади
 3. § 1. Поняття і структура форми держави
 4. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 5. § 1. Поняття і структура правової системи
 6. І § 4. Правова культура: поняття та структура
 7. І § 4. Правова культура: поняття та структура
 8. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 9. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 10. § 1. Поняття і структура правосвідомості
 11. § 3. Поняття та структура політичної системи суспільства