<<
>>

§ 1. Поняття тлумачення норм права

Процес регулювання суспільних відносин завершує ре­алізація права. Проектувати норми права на рівень конкретних суспільних відносин, конкретної життєвої ситуації неможливо без розуміння змісту норм, а це означає, що їх осмислення є обов'язковим етапом в механізмі реалізації права.

Саме тому юридична герменевтика як вчення про принципи інтерпретації юридичних текстів посідає важливе місце в різних видах юридич­ної практики.

Під тлумаченням норм права розуміють діяльність, спря­мовану на осмислення норм права, яка здійснюється за допомо­гою сукупності прийомів та способів. Наслідком тлумачення може бути роз'яснення змісту правових норм. Роз'яснення норм викликане потребами інтерпретатора і потребами юридичної практики. Таким чином, поняття «тлумачення» охоплює тільки інтелектуальну діяльність, що спрямована на осмислення змісту правових норм.

Необхідність такого тлумачення обумовлена особливостями предмета пізнання, тобто нормативних правових приписів, логіч­ним, матеріальним і вольовим змістом правових норм, а саме:

1) нормативністю права (норми права поєднують абстрактне і конкретне, є результатом абстрагування і водночас мають конк­- ретний зміст, модель поведінки; шлях від абстрактної норми до конкретної ситуації здійснюється завдяки тлумаченню і без інте­- лектуальної операції, осмислення змісту норми є неможливим);

2) формальною визначеністю права в певному тексті.

Єдність тексту статті і змісту норми права не означає їх тотожності, бо термін нерідко буває більш вузьким чи більш широким, ніж пра-­ вове поняття, або поняття виражається різними словами-си- нонімами (наприклад, у тексті використані слова: «повинен», «забов'язаний», «слід», «належить» і т. ін.); або текст статті містить певні словосполучення, які змінюють обсяг норми (на­ приклад, «як правило», «і в інших випадках», «крім випадків», «за винятком», «як мінімум», «незалежно від»); або в тексті за-

373

РОЗАІЛ XXV

стосовуються терміни, які містять оцінювальні поняття (напри­клад, «тяжкі наслідки», «моральна шкода» та ін.);

3) системністю правових норм, що зобов'язує суб'єкта застосу-­ вання права ураховувати зв'язок і взаємообумовленість норм пра­- ва (наприклад, зв'язок між загальними і доповнюючими, конкретизуючими, спеціалізованими нормами);

4) необхідністю забезпечення органічної єдності духу і букви закону задля потреб підвищення ефективності юридичної практики нормотворчості, правозастосування та інших видів юридичної діяльності різних суб'єктів права.

Наведені особливості потребують від інтерпретатора викори­стання великого обсягу знань, високого рівня правової культури для осягнення справжнього змісту норм, а саме: досконалого знання мови, здатності орієнтуватися в системі права в цілому, знання повного обсягу засобів та прийомів законодавчої техніки, що були використані нормотворчими суб'єктами під час розроб­ки тексту нормативно-правового акта. При цьому виникає не­обхідність у використанні сукупності способів тлумачення.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 1. Поняття тлумачення норм права:

 1. § 1. Поняття тлумачення норм права
 2. § 1. Поняття тлумачення норм права
 3. § 5. Акт тлумачення норм права
 4. § 2. Способи (методи) тлумачення норм права
 5. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
 6. § 3. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права
 7. § 3. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права
 8. § 5. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту
 9. § 5. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту
 10. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 11. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 12. Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 13. Розділ XXV ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 14. Поняття юридичного тлумачення
 15. § 2. Способи тлумачення норм прав
 16. § 2. Способи тлумачення норм прав