<<
>>

§ 5. Поняття і види об'єктів правових відносин

Досить складним у теорії правовідносин є питання про об'єкт правовідносин.

В юриспруденції під об'єктом правовідносин розуміють ма­теріальні або нематеріальні блага, заради одержання, передачі 344

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

або використання яких виникають права і обов'язки учасників правовідносин.

Об'єкти правовідносин пов'язані з правами і обов'язками суб'єктів правовідносин, з можливістю користуватися і розпоря­джатися будь-чим. Вони обумовлені певним способом поведінки, дають змогу претендувати на певні за характером дії інших осіб. Залежно від характеру і видів правовідносин їх об'єктами є:

1) предмети матеріального світу: частини матеріальної природи, природні ресурси, земля, надра, ліс тощо;

2) речі і цінності: засоби виробництва і споживання, будівлі, цінні папери, гроші тощо. Вони є об'єктами майнових правовідносин, таких як купівля-продаж, дарування, заклад, обмін, зберігання, спадкоємство тощо;

3) особисті немайнові блага: життя, безпека, честь, гідність, відпочинок, освіта, здоров'я, свобода, право на ім'я, недоторканність житла тощо. Вони є об'єктами правовідносин різних та­ галузей права і врегульовані нормами кримінального, адміністра­тивного, цивільного, конституційного, сімейного права тощо;

4) послуги, як результат певної поведінки, внаслідок якої вини­ кають права і обов'язки суб'єктів правовідносин.

Вони мають місце у сфері управління, побутового обслуговування, господарської, культурної, освітянської та інших сфер діяльності людини (напри­ клад, правовідносини, які виникають з приводу перевезення ванта­ жу). Уповноважену особу цікавить переважно результат дій зо­ бов'язаної особи — доставка перевізником вантажу в пункт при­ значення у визначений термін, а не його поведінка;

5) продукти духовної творчості. Це результати інтелектуаль-­ ної діяльності: твори мистецтва, музики, літератури, «ноу-хау», комп'ютерні програми та ін. З приводу таких об'єктів виникають правовідносини духовного характеру (наприклад, правовідноси-­ ни між автором і видавництвом; відвідування картинної галереї, театральної вистави, опери, балету тощо).

<< | >>
Источник: За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права. 2002

Еще по теме § 5. Поняття і види об'єктів правових відносин:

 1. § 5. Поняття і види об'єктів правових відносин
 2. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
 3. § 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи
 4. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
 5. § 2. Види правових відносин
 6. І § 2. Види правових відносин
 7. § 1. Поняття і риси правових відносин
 8. § 1. Поняття і риси правових відносин
 9. Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
 10. § 5. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм
 11. § 5. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм
 12. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 13. §2. Поняття та види речей
 14. §1. Поняття і види форм права