<<
>>

§ 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм

У реальному житті всю багатоманітність суспільних відносин врегулювати правом неможливо і робити цього не слід. Упоряд­кування поведінки людей здійснюється за допомогою різних пра­вил, які є еталоном, моделлю, взірцем такої поведінки — соціаль­них норм.

До соціальних норм, крім правових, належать звичаї, моральні, групові (корпоративні), релігійні, а також деякі інші норми. При цьому немає жодної галузі соціального життя, в якій діє тільки якась одна група соціальних норм. ) До загальних рис соціальних норм належать:

об'єктивна обумовленість правил поведінки, необхідність са­морегулювання суспільних систем, забезпечення стабільності і порядку, що виникають у процесі історичного розвитку суспіль­ства з метою регламентації взаємодії людей і мають вольовий ха­рактер;

однаковість масштабу (міри) поведінки, власне норм, кожно­го з цих регуляторів;

неперсоніфікованість правил на відміну від індивідуальних, які обумовлюють поведінку конкретних суб'єктів, їх розрахованість на багаторазове застосування до невизначеного кола осіб;

гарантованість більшості з них на випадок порушення засоба­ми державного або суспільного впливу;

відображення особливостей культурних традицій того чи іншого суспільства.

Таким чином.

соціальні норми — це правила поведінки загаль­ного характеру, які виявляють волю певної частини населення або всього суспільства і гарантуються різними засобами соціального впливу.

І Класифікація соціальних норм здійснюється за такими кри­теріями:

За змістом регульованих відносин (політичні, організаційні, естетичні, технічні норми тощо);

За способами встановлення і забезпечення виконання (норми права, норми моралі, звичаї, корпоративні норми);

226

ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

за способами закріплення і зовнішнього виразу (норми, які знаходяться у свідомості людей або ж виражені в усній чи пись­мовій формі).

Інколи розрізняють також вторинні (змішані) нормативні структури, до яких належать релігійні норми, що поєднують в собі риси і моральних, і корпоративних норм.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм:

 1. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 2. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 3. § 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.
 4. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 5. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 6. § 1. Поняття і риси правових відносин
 7. § 1. Поняття і риси правових відносин
 8. Поняття та основні риси системи права
 9. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 10. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 11. § 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості
 12. § 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості
 13. Поняття соціального регулювання та його система
 14. § 1. Поняття і соціальна цінність демократії
 15. § 1. Поняття і соціальна цінність демократії