<<
>>

§ 1. Правова і правомірна поведінка

Правова поведінка. Поведінка визначається як процес взаємодії живих істот із навколишнім середовищем, опосередкований їх зовнішньою (руховою) і внутрішньою (психічною) активністю.

Право разом із мораллю прагне до соціальної оцінки відно­син, що складаються в різних сферах, використовуючи при цьо­му власні, юридичні критерії. Саме тому ту поведінку, що скла­дається у сфері реалізації права, називають правовою.

Правова поведінка - це поведінка суб'єктів суспільних від­носин, яка врегульована нормами права.

Правова поведінка має низку ознак, що можуть бути як зага­льними, так і юридичними. До загальних ознак належить соці­альна значущість та психологізм (суб'єктивність).

Соціальна значущість - полягає в тому, що внаслідок своєї соціальної значущості будь-який людський вчинок породжує ре­акцію тих, хто знаходиться навколо людини: схвалення або осуд.

Психологізм, чи суб'єктивність, - залежно від співвідношення своїх дій із наявними нормами суб'єкт приймає рішення, що ви­значає напрямок і інтенсивність поведінки.

Юридичними ознаками правової поведінки є правова регла­ментація; підконтрольність політичних партій державі в особі правоохоронних органів та органів застосування права; наяв­ність юридичних наслідків як позитивного, так і негативного характеру.

Під правовою регламентацією розуміються об'єктивні і су­б'єктивні моменти поведінки, що відображаються в правових розпорядженнях.

Видами правової поведінки є правомірна поведінка, право­порушення, зловживання правом та об'єктивно-протиправне

ДІЯННЯ

Зловживання правом - вживання права на зло в тих випад­ках, коли правомочний суб'єкт володіє суб'єктивним правом, діє в його межах, але завдає якийсь збиток правам інших осіб або суспільству в цілому.

Зловживанню правом притаманна низка ознак:

1.Наявність в особи суб'єктивних прав.

Уявимо дві земельні ділянки. Власники цих ділянок - І. і П. - мають на них право приватної власності.

2.Діяльність щодо реалізації цих прав. Як відомо, право власності складається з права володіти, користуватися і розпо­ ряджатися майном. У даному випадку це - право володіти земель­ ною ділянкою, користуватися і розпоряджатися нею.

3.Використання прав усупереч їхньому соціальному при­ значенню або заподіяння цим збитку суспільним або особис­ тим інтересам. І. побудував оранжерею для сонцелюбних рос­ лин на своїй ділянці, а П. збудував великий котедж, який закрив сонце і тим самим погіршив стан рослин І.

4.Відсутність порушення конкретних юридичних заборон або обов'язків. У даному випадку не було порушено юридичних заборон, і П., зрештою, не був зобов'язаний враховувати волю І.

5.Встановлення факту зловживання компетентним орга­ ном застосування права. І. звернувся до місцевого виконкому, який встановив факт наявності котеджу, що порушує право влас­ ності І. на рослини.

6.Настання юридичних наслідків. Після цього І. має право звернутися до суду з так званим негаторним позовом, який по­ в'язаний не лише з вимогою усунення певних порушень прав власника, а й відшкодування спричинених ними збитків. Згідно з презумпцією вини відповідача ГГ. має довести, що він не пору­ шував прав І. і не зловживав своїм правом.

Об'єктпивно-протиправне діяння — дія або бездіяльність, що порушує норму права, але не тягне юридичної відповідальності.

Видами об'єктивно-протиправного діяння є протиправне ді­яння недієздатної особи (наприклад, малолітньої) чи безвинне діяння (наприклад, діяння психічно хворої людини).

Будь-яка поведінка особи може тягнути за собою соціальну відповідальність.

Соціальна відповідальність - це суспільні відносини між суб'єктом і контролюючою його інстанцією.

500

Таблиця 24.1. Види правове1 ________ тивізму

Відповідає правовим вимогам

Правомірна поведінка

Зловживання правом

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Іедінки з погляду юридичного пози-

| Суперечить правовим вимогам

Правопорушення

-протиправне діяння

Таблиця 242.
Види правової по доктрини
едінки з погляду природи о- правової
Відповідає правовим вимогам Суперечить правовим вимогам
Правомірна поведінка Правопорушення Зловживання правом Об'єктивно-протиправне діяння

Соціальну відповідальність розглядають у двох аспектах — позитивному і негативному.

У позитивному (проспективному) аспекті відповідальність характеризує позитивне ставлення особи до скоєних нею вчин­ків. Це - розуміння важливості своїх дій для суспільства, ба­жання і прагнення виконати їх якнайкраще, ефективніше, швид­ше. Коли ми говоримо про проспективну відповідальність, то маємо на увазі таке: ця людина відповідально ставиться до сво­єї справи - до роботи, до навчання тощо.

У негативному (ретроспективному) аспекті відповідальність характеризується не тільки усвідомленням її особою, а й зовніш­нім впливом з боку суспільства, держави, інших осіб за вже зроблене. Коли ми говоримо про ретроспективну відповідаль­ність, ми маємо на увазі, що це відповідальність за вже скоєне порушення суспільного порядку. Така відповідальність може бути моральною, юридичною тощо.

Правомірна поведінка. Як правило, люди добровільно викону­ють приписи норм права. Це означає, що вони діють правомірно.

Правомірна поведінка - це поведінка, яка відповідає припи­сам правових норм.

Ознаки правомірної поведінки:

- правомірна поведінка відповідає вимогам правових норм, тоб­ то слід робити те, що або дозволено законом, або ним не заборонено;

- правомірна поведінка,, як правило, соціальне корисна, тобто приносить користь суспільству.

Таблиця 24.3. Види правомірної п

Ознака І Вид

За юридичним закріпленням Об'єктивно необхідна Бажана для суспільств; Соціальне припустима

За об'єктивною стороною Активна Пасивна

За суб'єктом Індивідуальна

Групова

За формою реалізації норми Дотримання заборон

права Виконання обов'язків

Використання суб'єктні

За суб'єктивною стороною Соціальне активна Законослухняна Конформістська Маргінальна Звична

Існує декілька класифікацій видів правомірної поведінки: за юридичним закріпленням, за об'єктивною і суб'єктивною стороною, за суб'єктом, за формою реалізації норм права (див.

табл. 24.3).

Так, за юридичним закріпленням правомірна поведінка є об'єктивно необхідною, бажаною для суспільства і соціальне припустимою.

Прикладом об'єктивно необхідної правомірної поведінки є захист Батьківщини. Цей різновид правомірної поведінки є об'­єктивно необхідним унаслідок того, що якщо не захищати Бать­ківщину, то гине держава, а з нею право.

Бажаною для суспільства правомірною поведінкою є участь громадян держави у виборах. Це пояснюється тим, що в умовах демократії вибори дозволяють привести до влади компетентних осіб, які будуть гарно піклуватися про суспільство.

Соціальне припустимою правомірною поведінкою є розлучення.

За об'єктивною стороною правомірна поведінка може бути активною або пасивною.

Активна - активна дія, що виникає на основі зобов'язуваль-них або правомочних норм. Прикладом такої поведінки е спла­та податків або захист Батьківщини.

Пасивна - бездіяльність, що виникає на основі забороняю­чих норм. Для пасивної правомірної поведінки достатньо само­го факту утримання від правопорушень.

502 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За суб'єктом правомірна поведінка може бути індивідуаль­ною або груповою.

Індивідуальна правомірна поведінка є правомірною поведін­кою одного. Наприклад, сплата податків окремим громадяни­ном України.

групи людей. Наприклад, армія захищає Батьківщину.

За формою реалізації норм права правомірна поведінка ви­ражається у формі дотримання заборон, використання суб'єкти-

I, нарешті, найцікавішою є правомірна поведінка за суб'єкти­вною стороною. За цією підставою вона може поділятися на соціальне активну, законослухняну, конформістську, маргіналь­ну та звичну.

Соціальна активна правомірна поведінка характеризується прагненням принести користь суспільству. Наприклад, активні

Законослухняна правомірна поведінка характеризується сві­домим підпорядкуванням закону. Наприклад, оплата проїзду в суспільному транспорті.

Конформістська правомірна поведінка витікає з прагнення робити, як усі.

Наприклад, переходити вулицю на зелене світло.

Маргінальна правомірна поведінка зумовлюється страхом перед покаранням. Наприклад, деякі особи не вчиняють злочин, боячись покарання за нього.

Корислива правомірна поведінка викликається міркування­ми особистої вигоди. Наприклад, деякі громадяни голосують за

інтереси.

Звична правомірна поведінка є такою, що стала звичною вна­слідок багатократного повторення. Наприклад, дотримання бі­льшості заборон.

Питання для самоконтролю

1.Що таке правова поведінка?

2.Що означає соціальна значущість правової поведінки?

4.Що розуміється під правовою регламентацією?

5.Що таке зловживання правом?

Глава 24. Правова поведінка і юридична відповідальність 503

7.Що таке соціальна відповідальність?

8.Які існують аспекти соціальної відповідальності?

9.Що таке правомірна поведінка?

10.Які є види правомірної поведінки за юридичним закріпленням?

11.Які є види правомірної поведінки за об'єктивною стороною?

12.Які е види правомірної поведінки за суб'єктом?

13.Які є види правомірної поведінки за формою реалізації норм права?

15.Що таке активна правомірна поведінка?

16.Що таке пасивна правомірна поведінка?

17.Що таке індивідуальна правомірна поведінка?

18.Що таке групова правомірна поведінка?

19.Чим характеризується соціальне активна правомірна поведінка?

20.Чим характеризується законослухняна правомірна поведінка?

21.З чого витікає конформістська правомірна поведінка?

22.Чим викликається маргінальна правомірна поведінка?

23.Що таке звична правомірна поведінка?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 1. Правова і правомірна поведінка:

 1. § 2. Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки
 2. Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
 3. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
 4. Юридично значуща поведінка (правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види
 5. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 6. Розділ XXIII ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 7. Правовий порядок а) Право: упорядкування людської поведінки
 8. Глава 24 Правова поведінка і юридична відповідальність
 9. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 10. Розділ 18. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 11. Розділ 18.ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 12. § 3. Склад і види правомірної поведінки