<<

§ 3. Правові засоби

Загальна характеристика правових засобів. Функціональний бік правової системи досліджується за допомогою правових засобів.

Правові засоби - це правові явища, виражені в інструмен­тах (настановах) і діяннях (технологіях), за допомогою яких задовольняються інтереси суб'єктів права, забезпечується до­сягнення соціальне корисних цілей.

Ці цілі можуть бути різноманітними, але врешті-решт вони всі зводяться до справедливого упорядкування суспільних від­носин. Як правові засоби виступають норми права, акти право-застосування, юридичні факти, договори, суб'єктивні права і юри­дичні обов'язки, заборони, пільги тощо.

Ознаки правових засобів:

1)е узагальнюючими юридичними способами забезпечення ін­ тересів суб'єктів права, досягнення окреслених цілей;

2)відображають інформаційно-енергетичні якості і ресурси права, що додає їм особливу юридичну чинність, спрямовану на те, щоб подолати перешкоди, які стоять иа шляху задово­ лення інтересів учасників правовідносин;

3)певним чином поєднуючись, виступають основними елемен­ тами дії права, механізму правового регулювання, правових режимів (тобто функціонального боку права);

4)призводять до юридичних наслідків, конкретних результатів, того чи іншого ступеня ефективності або дефективності пра­ вового регулювання;

5)забезпечуються державою.

Щодо класифікації правових засобів, то їх можна поділити за різними підставами (табл. 25.2). Так, за галузевою належ­ністю правові засоби можуть бути конституційними, цивільни­ми, адміністративними тощо. Прикладом конституційних засо­бів можуть бути проголошені в Конституції України права та свободи громадян. Прикладами цивільно-правових засобів мо­жуть бути санкції за недотримання нотаріальної форми угод. Прикладом адміністративного засобу може бути штраф за без­платний проїзд у міському транспорті.

До інших правових засо­бів можна віднести кримінально-юридичні, трудові тощо.

Інша класифікація встановлюється за характером право­вих засобів. У цьому випадку можна виділити матеріальні і про­цесуальні правові засоби. До матеріальних правових засобів

528 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

належить встановлення прав і обов'язків за договором купівлі-продажу, що регламентується статтею 655 Цивільного кодексу України. Процесуальними правовими засобами є норми, які вста­новлюють порядок притягнення особи до кримінальної відпові­дальності.

Досить цікавою е класифікація правових засобів за їх функ­ціональною роллю. У цьому випадку вони можуть бути регуля­тивними та охоронними. Так, норми цивільного права, як прави­ло, належать до регулятивних правових засобів, а норми кримі­нального права - до охоронних.

Але найбільш цікавою є класифікація правових засобів за їх інформаційно-психологічною спрямованістю, тобто чиїм інтере­сам надається перевага. У цьому випадку правові засоби мо­жуть бути стимулюючими або обмежуючими.

Таблиця 253. Класифікація правових засобів

Ознака | Різновид - • -
За галузевою належністю Конституційні
Цивільні
Адміністративні
За характером Матеріальні
Процесуальні
За функціональною роллю Регулятивні .
Охоронні
За інформаційно-психологічною спрямованістю Стимулюючі Обмежуючі

Правові стимули.

Правовий стимул - це правове спонукання до законослухня­них дій, яким одночасно задовольняються інтереси суб'єкта.

Загальними ознаками реалізації правових стимулів є такі:

1)вони пов'язані із сприятливими умовами реалізації власних Інтересів суб'єкта, внаслідок того, що виражаються в обіцян­ ні або надати певні цінності, або ж відмінити чи знизити ступінь позбавлення цінностей (наприклад, відміна або зни­ ження покарання може бути стимулом);

2)повідомляють про розширення обсягу можливостей, свободи, внаслідок того, що формами прояву правових стимулів є су­ б'єктивні права, законні інтереси, пільги та відзнаки;

Глава 25. Правове регулювання 529

3) визначають позитивну правову мотивацію;

5) спрямовані на упорядковані зміни суспільних відносин; ви­конують функцію розвитку соціальних зв'язків.

Таблиця 25.3. Класифікація правових стимулів Ознака [Різновид

За галузевою належністю Конституційні

Цивільні

Екологічні Залежно від обсягу Основні

Часткові

Додаткові Зв часом дії Постійні

Тимчасові За змістом Матеріально-правові

Морально-правові

За елементом структури норми .Юридичний факг-стимул права Суб'єктивне право

Законний інтерес

Пільга __________ Заохочення_____

Правові стимули можуть класифікуватися за багатьма під­ставами (табл. 25.3). Так, за галузевою належністю вони мо­жуть бути конституційними, цивільними, екологічними тощо, залежно від обсягу - основними (суб'єктивне право), часткови­ми (законний інтерес) і додатковими (пільга). Досить цікавим е поділ правових стимулів за часом дії. У цьому випадку вони можуть бути постійними (таким стимулом е проголошене стат­тями 316 і 317 Цивільного кодексу України право власності на майно) і тимчасовими (таким стимулом е разова премія). Однією з найпоширеніших класифікацій визнається поділ правових сти­мулів за їх змістом на матеріально-правові і морально-правові. Прикладами матеріально-правових стимулів є зарплата, премія, нагородження цінним подарунком тощо. Прикладами ж мора­льно-правових стимулів е подяка, нагородження почесною гра­мотою, оголошення людиною року тощо.

Однак з погляду теорії держави і права найцікавішою є класи­фікація за елементом структури норми права на юридичний факт-стимул, суб'єктивне право, законний інтерес, пільгу і заохочення.

530 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З погляду структури норми права юридичний факт-стимул виступає як гіпотеза.

У своїй діяльності люди враховують, що бажані чи небажані для них правові наслідки обумовлені певними юридичними фа­ктами. Тому в одних випадках вони прагнуть до виникнення юридичних фактів, а в інших же, навпаки, перешкоджають їх появі. Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХП від 5 листопада 1991 року для отри­мання пенсії за віком на загальних засадах чоловік не лише повинен досягти 60 років, а й пропрацювати не менше 25 років.

Унаслідок цього чоловік, що прагне отримати пенсію за віком, змушений узгоджувати свою поведінку із закріпленими в нормі юридичними фактами, насамперед враховувати необхідність на­копичення відповідного стажу. Таким чином, юридичний факт стимулює певну поведінку, виступаючи в ролі факта-стимулу.

Законний інтерес - це правовий дозвіл, у якому відсутні вказівки діяти чітко зафіксованим у законі чином і вимагати відповідної поведінки від Інших осіб. На відміну від суб'єктив­ного права законному інтересу не відповідає юридичний обов'я­зок контрагента.

Правова пільга - правомірне полегшення стану суб'єкта, що дозволяє йому повніше задовольнити власні інтереси і виража­ється як у наданні додаткових особливих прав (переваг), так і у звільненні від обов'язків.

Суб'єктивне право, законний інтерес і пільга виражає можли­вість діяти і внаслідок цього є диспозицією.

Щодо заохочення, то воно є санкцією.

Правове заохочення - це форма і міра юридичного схвален­ня добровільної заслуженої дії, у результаті чого суб'єкт винаго­роджується, для нього наступають сприятливі наслідки.

Правові обмеження.

Правове обмеження - це правове стримування протизакон­ної акції, що створює умови для охорони і захисту інтересів контрсуб'єкта і суспільних інтересів.

Загальними ознаками правових обмежень є такі:

збавлення певних цінностей) для реалізації власних Інтере­сів суб'єкта, адже спрямовані на їх стримування і одночасно на задоволення зацікавленості протилежної сторони та сус­пільства в охороні та захисті;

Глава 25. Правове регулювання 531

2)свідчать про зменшення обсягу можливостей та свободи, а отже, і прав особи, що досягається за допомогою обов'язків, заборон, покарань тощо;

3)є негативною правовою мотивацією;

4)передбачають зниження негативної активності;

5)спрямовані на захист суспільних інтересів, виконують функ­ цію їх охорони.

Таблиця 25.4. Класифікація правових обмежень Ознака | Різновид

За галузевою належністю Конституційні

Цивільні

Екологічні За обсягом Повні

Часткові За часом дії Постійні

Тимчасові За змістом Матеріально-правові

Морально-правові

За елементом структури норми Юридичний факг-обмеження права Юрвдичнмй обов'язок

Заборона

Покарання

Правові обмеження, так само як і правові стимули, є досить різноманітними, їх класифікації дещо схожі, адже в процесі правового впливу вони взаємодоповнюють одне одного (див. табл. 25.4).

Так, за галузевою належністю вони можуть бути конститу­ційними (наприклад, конституційний обов'язок охороняти при­роду), цивільними (наприклад, обов'язок сплатити гроші за то­вар за договором купівді-продажу), екологічними (прикладом може бути заборона полювати в заповідниках) тощо. За обсягом правові обмеження можуть бути повними та частковими. При­кладами повних обмежень може бути позбавлення дієздатності психічно хворих осіб, а часткових - обмеження дієздатності осіб, що зловживають алкогольними напоями. Зй часом дії правові обмеження е постійними і тимчасовими. Як приклад можна на­вести постійні виборчі обмеження, що встановлюються законом, або тимчасові обмеження, які встановлюються на період надзви­чайного стану. Досить цікавим є поділ правових обмежень за

532 РОЗДІЛ5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

змістом на матеріально-правові і морально-правові.

Прикла­дом матеріально-правового обмеження може бути позбавлення премії, а прикладом морально-правового — догана.

Але так само, як і правові стимули, найбільший інтерес для теорії держави і права становить класифікація правових обме­жень за елементом структури норми права. У цьому випадку виділяються юридичний факт-обмеження, юридичний обов'язок, заборона і зупинення, покарання.

З погляду структури норми права юридичний факт-обмежен­ня виступає як гіпотеза.

Фактами-обмеженнями визнаються ті стримуючі обставини, що встановлені в гіпотезі норми права. Зокрема, згідно зі стат­тею 26 Сімейного кодексу України факт знаходження в одних правовідносинах (споріднення) перешкоджає виникненню інших відносин (шлюбних).

Зупинення - це тимчасові і конкретні заборони на викорис­тання посадовими особами, підприємствами, установами, організа­ціями своїх функціональних обов'язків. Так, згідно з частиною 2 статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Зупинення виконання постанови у зв'язку з поданням скарги або принесенням протесту») «принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту»1.

Зупинення лише тимчасово припиняє правопорушення, стри­муючи настання суспільне? небезпечних наслідків.

Юридичний обов'язок, заборона і зупинення виражають не­обхідність діяти і внаслідок цього є диспозицією.

Наступним елементом у структурі правової норми є санкція, що встановлює різні покарання.

Правове покарання - форма і міра юридичного осуду винної, протиправної поведінки, у результаті якої суб'єкт у чомусь обо­в'язково обмежується, чогось позбавляється.

Питання для самоконтролю

1.Що таке правові засоби?

2.Які існують правові засоби за галузевою належністю?

3.Які існують правові засоби за їх характером?

4.Які існують правові засоби за їх функціональною роллю?

5.Які існують правові засоби за їх інформаційно-псих о логічною спрямованістю?

Глава 25. Правове регу/

6.Що означає класифікація правових засобів за інформаційно-пси-

7.Що таке правовий стимул?

8.Що таке законний інтерес?

9.Що таке правова пільга?

10.Що таке правове заохочення?

11.Що таке правове обмеження?

12.Що таке зупинення?

13.Що таке правове покарання?

<< |
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 3. Правові засоби:

 1. §2. Основні засоби криміналістичної техніки
 2. Стаття 27. Засоби заохочення та нагороди
 3. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 4. § 6. Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення
 5. § 6. Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення
 6. § 4. Технічні засоби профілактики
 7. §2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
 8. §5. Особливі засоби преторського захисту
 9. Глава VII Засоби заохочення та відповідальність публічних службовців
 10. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 11. Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за певними її ознаками
 12. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
 13. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 14. Розділ 16. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 15. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави