<<
>>

Принцип розподілу влади

Передбачає, як зазначалося в розділі 6, існування відносно самостійних і незалежних одна від одної гілок (напрямів) влади - законодавчої, виконавчої і судової та встановлення між ними таких взаємовідносин, які унеможливили б узурпацію всієї державної влади або більшої її частини в руках одного органу держави (навіть якщо цей орган є колегіальним і обраний демократичним шляхом), а тим паче в руках однієї особи.

Творцями концепції розподілу влади вважаються англійський філософ Дж. Локк та французький правознавець і філософ Ш. Монтеск'є, хоч окремі ідеї розподілу влади сформульовані ще в античні часи і Середньовіччя.

Нині принцип розподілу влади взятий на озброєння всіма сучасними правовими державами, проте це зовсім не означає, що він реалізується у тому вигляді, в якому розподіл влади замислювався його творцями.

За час існування принципу розподілу влади світ істотно змінився, тому цілком закономірними є намагання сучасників адаптувати ідеї Локка - Монтеск'є до соціокультурних і політичних особливостей гло- балізованого ХХІ століття та кожної окремої країни.

Така адаптація, щоправда, зводиться часом до конструювання ряду нових гілок влади, які обумовлені удосконаленням і ускладненням державного апарату, що відбулися після Дж. Локка і Ш. Монтеск'є (особливо помітна така тенденція останнім часом в Україні).

Не заперечуючи проти того, що не всі сучасні органи державної влади формально «вписуються» в означену «тріаду» розподілу влади, навряд чи варто вбачати у цьому чи не найактуальнішу проблему утвердження вказаного принципу.

В концепції розподілу влади Дж. Локка - Ш. Монтеск'є важливо зберегти не стільки «букву», скільки «дух» концепції. Він же полягає у взаємному урівноваженні, збалансуванні гілок влади, що, в свою чергу, досягається завдяки реалізації висунутої Ш. Монтеск'є ідеї про взаємний контроль між ними, яка, однак, в його працях не отримала належного розвитку.

У Конституції України, як і у конституціях інших держав, принцип розподілу влади не реалізується в його чистому вигляді. Тому має йтися не про цілковите відокремлення однієї гілки влади від іншої, а про їх збалансування, взаємний контроль. Жодна гілка влади не повинна отримувати переваги над іншими гілками влади. Жодну гілку влади не можна позбавляти повноважень, необхідних їй для виконання визначених Конституцією функцій.

Тільки реалізація цих вимог може гарантувати права і свободи людини та утвердження верховенства права.

Оскільки про принцип розподілу влади вже йшлося раніше, на цьому завершимо його коротку характеристику.

21.2.4.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Принцип розподілу влади:

 1. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 2. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 3. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 4. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 5. § 4.Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законо­давчої, виконавчої та судової влади
 6. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 7. Функціональний та вертикальний розподіл доходів
 8. Теоретичні концепції джерел і розподілу доходів
 9. Глава 11. Доходи та їх розподіл
 10. Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами
 11. § 5. Єдність, з'єднання і поділ влади
 12. § 1. Поняття і структура влади
 13. § 3. Основа державної влади
 14. Органи Виконавчої Влади
 15. Правове конституювання і організація державної влади
 16. § 4, Легітимність і легальність державної влади
 17. § 2. Поняття і методи здійснення державної влади
 18. § 6. Судові органи влади
 19. § 3. Вищий виконавчий орган влади