<<
>>

§ 3. Республіка Поняття, ознаки і види республік.

Республіка - така форма правління, де глава держави формаль­но обирається на певний термін і звітує перед своїми виборцями.

Ознаки республіки: 1) виборність вищих органів державної влади, у тому числі гля-

Глава 12.

Форма держави 221

2)строковість владних повноважень: органи вищої влади оби­ раються на певний термін;

3)належність влади народу, від іме діють створені органи державної в

В умовах сучасної республіки існує три владні структури: президент, парламент та уряд. Президент - глава держави, пар­ламент - представницький орган, що виконує функції законодав­чої влади, а уряд - орган виконавчої влади. Саме тому сучасна класифікація поділяє всі республіки на президентські, парламент­ські і змішані залежно від того, у кого з цих владних структур більше повноважень та хто формує уряд.

Проте існує й інша класифікація. Так, за публічним виміром республіка може бути поліархічною, олігархічною та автархіч-ною. Оскільки автархія може існувати лише в умовах монокра-тії, то й республіка такого типу називається монократичною (див.

рис. 12.3).

В умовах поліархічних республік народ формує еліту, яка, у свою чергу, є частиною народу. Залежно від наявності або відсут­ності відносної самостійності держави від суспільства полі-архічні республіки можуть бути полікратичними (органи дер­жави формуються народом, але є відносно незалежними від остан­нього) чи охлократичними {органи держави формуються наро­дом і повністю залежать від останнього). Прикладами полікра-тичних республік є сучасні США, Франція, ФРН. Прикладом охлократичних республік є Стародавні Афіни.

В умовах олігархічних республік діє елітарне правління, і еліта є практично незалежною від народу. Залежно від типу еліти олі­гархічні республіки можуть бути мілітократичними (військові хунти Латинської Америки, козацькі держави України), парто-кратичними (СРСР 1953-1991 рр.), аристократичними (Річ По­сполита, доімперський Рим, Спарта, Венеціанська, Генуезька чи Новгородська республіки).

Монократична республіка передбачає необмеженість влади особи, що формально обирається. За типом легітимності моно-кратична республіка може бути вождістською (вождя підтримує майже все населення країни) чи автократичною (автократа під­тримує певна частина населення, хоча формально може підтри­мувати все населення країни). Прикладами вождістських рес­публік був СРСР за часів Й.В. Сталіна, нацистська Німеччина чи фашистська Італія. Прикладом автократичної республіки є кауділізм в Іспанії (Франко), Португалії (Салазар), Парагваї (Стресснер) тощо.

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Рис. 12.3. Класифікація республі

Президентська республіка. В умовах президентської респу­бліки глава держави (президент) одночасно очолює виконавчу гілку влади і формує уряд.

Для президентської республіки характерними є такі ознаки:

1.Президент обирається на термін від чотирьох до восьми років.

2.Президент не може бути ані призначений, ані звільнений з посади шляхом голосування парламентарів - повноваження президента визначаються мандатом всенародного голосування і не залежать від законодавчої гілки влади.

3.Виконавча гілка влади підпорядковується винятково пре­ зиденту, і ніхто з політиків або членів уряду не може змагатися з ним за першість.

Глава 12. Форма держави 223

4. Подвійна легітимність виконавчої і законодавчої гілок влади, тобто як орган законодавчої влади, так і глава виконавчої влади (президент) обираються народом незалежно. Це забезпе­чує повну стабільність системи, тому що незалежно від нездатно­сті чи некомпетентності президента законодавча влада не має права усунути президента з посади, за винятком випадку скоєн­ня президентом злочину. При президентській республіці імпіч­мент є єдиним конституційним способом усунення від влади президента, який порушив закон.

Проте для президентської республіки характерні й певні недоліки:

1.Створюється ситуація подвійної легітимності (адже глава виконавчої влади обирається голосуванням), що, як правило, не має конституційного способу вирішення у випадку виникнення тупика.

2.Дестабілізуються вибори, тому що встановлений термін пе­ ребування на посаді призводить до боротьби за посаду президента за принципом «переможець отримує все»; створюється ідеологіч­ на поляризація між політичними групами та фракціями.

3.Перешкоджання створенню коаліцій.

4.Суспільство спонукається до авторитаризму.

У зв'язку з тим що в умовах президентської республіки гла­ва уряду і глава держави є єдиною особою, президентська посада є за своєю природою двозначною і певним чином невизначеною.

Прикладом президентських республік є Сполучені Штати Америки та окремі держави Латинської Америки - Бразилія, Аргентина, Венесуела тощо.

Парламентська республіка. В умовах парламентської рес­публіки уряд формується парламентом. Проте за здійснення ефек­тивного управління відповідальність несе глава уряду. Функції глави держави є більш символічними. Прикладами парламент­ської республіки є Федеративна Республіка Німеччини, Греція, Італія, Ірландія тощо.

Парламентська республіка істотно відрізняється від прези­дентської (див. табл. 12.2).

Змішана республіка. Змішана республіка є об'єднанням окре­мих елементів президентської та парламентської республік. При цьому як президент, так і прем'єр-міністр виконують окремі ролі: президент є главою держави, а прем'єр-міністр - главою уряду.

В умовах змішаної республіки як президент, так і парламент мають повноваження по формуванню уряду. У таких системах президент призначає і розпускає кабінет міністрів, а міністри повинні користуватися довірою парламенту.

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Таблиця 12.2. Парлі

президентська республіка

Парламентська республік:

_ | През

Глава уряду та його кабінет підзвітні парламенту, залежать від довіри останнього і можуть бути відправлені у відставку при висловленні їм вотуму недовіри

Іа встановлений

Президент обираєтьс

) бути відправлений у відставку

_

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 3. Республіка Поняття, ознаки і види республік.:

 1. Закон Естонської Республіки «Про Уряд Республіки» Глава 1 Уряд Республіки Стаття 1. Загальні положення § 1. Компетенція Уряду Республіки
 2. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 3. § 3. Поняття, ознаки, види законів
 4. § 3. Поняття, ознаки, види законів
 5. Поняття та ознаки закону. Види законів
 6. § 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні органи і їх види
 7. § 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні органи і їх види
 8. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 9. Юридично значуща поведінка (правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види
 10. Стаття 4. Організація і порядок роботи Уряду Республіки
 11. РЕСПУБЛІКА ФРАНЦІЯ