<<
>>

Розділ 5. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Функції держави — це комплекс основних напрямів внут­рішньої і зовнішньої діяльності держави, що виражають і кон­кретизують класову й загальнолюдську сутність і призначення держави в суспільстві, цілі й завдання держави з управління суспільством у властивих їй формах та властивими їй методами.

• Постійні функції держави — це функції, здійснювані державою на всіх етапах її існування.

• Тимчасові функції держави — це функції, що виникають за специфічних умов суспільного розвитку держави і припиняються зі зникненням цих умов.

• Основні функції держави — це найзагальніші, найважли­ віші напрями діяльності держави, пов'язані з реалізаці­ єю основних стратегічних завдань і цілей, що постають перед нею в певний історичний період.

• Неосновні (додаткові) функції держави — це структур­ ні складові основних функцій, що становлять напрями діяльності держави, пов'язані з виконанням її завдань у конкретній, вузькій сфері громадського життя.

• Класові функції держави — це напрями діяльності держа­ ви, що найповніше виражають класові інтереси, волю класу, соціальної сили, групи, що панують у конкретно­ му суспільстві, захоплюють і здійснюють державну владу.

• Загальносоціальні функції держави — це напрями діяль­ ності держави, що реалізуються в інтересах суспільства загалом, у тому числі й панівної еліти, і підлеглих кла­ сів, і соціальних груп.

• Внутрішні функції держави — це напрями діяльності держави всередині країни, основи її внутрішньої політи­ ки в різних сферах суспільного життя.

• Зовнішні функції держави — це напрями її діяльності у відносинах з іншими державами.

Форми здійснення функцій держави — це специфічні одно­рідні напрями діяльності держави, за допомогою яких реалізу­ються її функції.

65

Правові форми здійснення функцій держави — це однорі­дні за зовнішніми ознаками і юридичними наслідками на­прями діяльності державних органів, пов'язані з видан­ням нормативних та індивідуальних юридичних актів. Розрізняють такі правові форми здійснення функцій дер­жави: правотворчу, правовиконавчу та правоохоронну. Неправові (організаційні) форми здійснення функцій дер­жави охоплюють організаційно-підготовчу діяльність, не­обхідну для ефективного функціонування держави. Роз­різняють такі неправові форми здійснення функцій держави: організаційно-регламентуючу, організаційно-господарську та організаційно-ідеологічну.

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 5. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ:

 1. Розділ 5. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 2. Розділ V 11 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 3. Розділ V 11 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 4. § 5. Функції держави
 5. 20. Нарощування дефектів ринкової системи в процесі її еволюції. Функції держави у змішаній економіці. Нерівність доходів та державні заходи щодо їх вирівнювання. Крива Лоренця. Соціальна політика держави.
 6. § 3. Внутрішні функції держави »
 7. § 3. Внутрішні функції держави »
 8. § 3. Функції теорії держави і права
 9. § 4. Зовнішні функції держави
 10. § 4. Зовнішні функції держави
 11. § 1. Завдання і функції держави
 12. § 3. Функції теорії держави і права
 13. Економічні функції держави
 14. Функції держави на сучасному етапі державотворення