<<
>>

Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Юридична відповідальність — це застосування до особи, що скоїла правопорушення, примусових заходів, передбачених са­нкцією порушеної правової норми, у специфічному процедур­но-процесуальному порядку від імені держави і на основі зако­ну.

Для всіх видів юридичної відповідальності спільними є такі ознаки:

• фактичною підставою її виникнення є правопорушення;

• має чітку нормативну регламентацію скоєння;

• притягнення правопорушника до юридичної відповідаль­ ності відбувається в певному процесуальному порядку в результаті здійснення правозастосовної діяльності;

• притягнення до юридичної відповідальності здійснюється уповноваженими державними органами та їх посадовими особами;

• має державно-владний характер;

• невіддільна від державного примусу. Державний примус за скоєне правопорушення чітко регламентується в санк­ ціях правових норм, які визначають його вид і міру — кількісні показники;

• здійснюється на основі єдності норм матеріального і про­ цесуального права;

• позбавлення правопорушника певних благ; такі втрати є реакцією держави на шкоду, заподіяну правопорушни­ ком суспільству, державі або окремій особі, і можуть ма­ ти для правопорушника особистий, майновий або органі­ заційний характер.

Цілі юридичної відповідальності — це кінцевий результат, на який вона спрямована. До основних цілей юридичної відпо­відальності, що випливають із загальних цілей права, нале­жать такі:

• забезпечення нормального функціонування механізму правового регулювання шляхом гарантування реалізації суб'єктами правових відносин суб'єктивних прав і юри­ дичних обов'язків;

115

• охорона існуючого державного і суспільного ладу та гро­ мадського порядку;

• утвердження законності й захист правопорядку;

• захист прав і свобод громадян від незаконних порушень;

• покарання винного у скоєнні правопорушення;

• попередження скоєння правопорушень у майбутньому.

Функції юридичної відповідальності — це основні напрями впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини. Саме у функціях юридичної відповідальності розкриваються її роль і значення в забезпеченні реалізації, охорони й захисту прав і свобод особи. Основними функціями юридичної відпові­дальності, які органічно випливають з її цілей, є регулятивна і охоронна. До похідних цих функцій належать штрафна (ка­ральна), правовідновна (компенсаційна), попереджувальна (превентивна) і виховна (стимулювальна).

Підстави юридичної відповідальності — це факт скоєння пра­вопорушення; наявність у діях особи складу правопорушення; наявність відповідної правової норми, що передбачає притягнен­ня до юридичної відповідальності за певне правопорушення; акт застосування права (вирок суду, рішення адміністративного ор­гану тощо).

Принципи юридичної відповідальності — це керівні ідеї, що визначають її зміст, суть і призначення у правовому регулю­ванні суспільних відносин. До принципів юридичної відповіда­льності належать такі:

• законності;

• справедливості;

• гуманізму;

• доцільності;

• неприпустимості аналогії права й аналогії закону;

• невідворотності;

• індивідуалізації, покарання;

• неприпустимості подвоєння відповідальності;

• обґрунтованості.

Кримінальна відповідальність — це найсуворіший вид галу­зевої юридичної відповідальності, що настає тільки внаслідок скоєння злочину — суспільно небезпечного діяння, склад яко­го передбачений у кримінальному законі. Кримінальна відпо-

116

відальність застосовується виключно в судовому порядку і пе­редбачає такі покарання: позбавлення волі, виправні роботи, за­борона обіймати певну посаду або здійснювати певну діяльність, конфіскація майна та ін. Відбуття кримінального покарання зу­мовлює настання для злочинця відповідних юридичних наслід­ків: протягом певного часу за ним зберігається судимість. Порядок реалізації кримінальної відповідальності детально ре­гламентований Кримінально-процесуальним кодексом.

Адміністративна відповідальність настає за вчинення адмі­ністративних проступків, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, і може виражатись у вине­сенні попередження, накладенні штрафу, позбавленні спеціа­льних прав, адміністративному затриманні або арешті, огляді речей і вилученні речей та документів. Справи про адміністра­тивні правопорушення розглядаються органами внутрішніх справ, інспекціями у справах неповнолітніх, митними органа­ми, народними судами та іншими державними органами і по­садовими особами, уповноваженими законом.

Дисциплінарна відповідальність застосовується за скоєння дисциплінарних проступків, які виражаються в порушенні трудової, навчальної, службової та військової дисципліни і за­подіюють шкоду внутрішньому порядку діяльності підпри­ємств, установ, організацій тощо. До правопорушників можуть застосовуватись передбачувані правилами внутрішнього розпо­рядку, дисциплінарними статутами і положеннями стягнення: зауваження, попередження, догана, переведення на іншу робо­ту, звільнення, пониження у званні тощо.

Цивільно-правова відповідальність настає за порушення до­говірних зобов'язань майнового характеру або за заподіяння майнової чи немайнової (моральної) шкоди, тобто за скоєння цивільно-правового делікту, і може виражатись у позбавленні правопорушника певних благ матеріального характеру, зміні невиконаного обов'язку новим, приєднанні до невиконаного обов'язку нового, додаткового.

Штрафна (каральна) відповідальність застосовується за зло­чини й адміністративні або дисциплінарні проступки. її при­значення полягає у впливі на свідомість правопорушника через

117

запровадження до нього певних обмежень з метою загальної й особистої превенції (попередження) правопорушень.

Компенсаційна (правовідновлювальна) відповідальність реа­лізується переважно в цивільно-правовій сфері. її призначення полягає у відновленні незаконно порушених прав, примусово­му виконанні невиконаних обов'язків і усуненні протиправних станів.

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

 1. Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 2. Розділ XXIII ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 3. ~~| § 4. Юридична відповідальність
 4. § 4. Юридична відповідальність
 5. § 3. Юридична відповідальність
 6. Тема 20. Юридична відповідальність за правопорушення
 7. Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
 8. Незнання закону та юридична відповідальність
 9. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 10. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
 11. Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ