<<
>>

§ 2. Система законодавства

Поняття, ознаки і структура системи законодавства. Законодав­ство України не може функціонувати, якщо воно не є системою, складові якої тісно взаємопов'язані, узгоджені і взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.

Система законодавства - де єдиний комплекс діючих нср-мативно-правових актів держави, структурованих на складо­ві елементи залежно від характеру врегульованих норматив­ним актом відносин і його юридичної сили.

Для системи законодавства характерними є такі ознаки:

- це сукупність нормативно-правових актів;

- це диференційована система;

- вона заснована на принципах субординації і координування її структурних елементів.

Структура системи законодавства - це внутрішня органі­зація упорядкованих нормативно-правових актів, що виражається в їх узгодженості і поділі на галузі та інститути законодавства.

Галузі законодавства - великі об'єднання нормативно-пра-вовях актів за певними сферами правового регулювання суспіль­них відносин, що характеризуються єдністю змісту і форми та мають системні зв'язки між собою.

Галузі законодавства складаються з інститутів законодавства.

Інститут законодавства ~ це система нормативних при­писів галузі законодавства, що регулюють певну сукупність сус­пільних відносин.

392 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

кримінальний і адміністративний процес) права; профілюючі і спеціальні; основні і комплексні1.

Академік НАН України Ю. Шемшученко виділяє профілюю­чі, спеціальні і комплексні галузі права2.

Профілюючі галузі - це галузі права, що характеризуються чітким предметом і методом правового регулювання. До про­філюючих галузей належать норми: конституційного, цивільно­го, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуаль-ного і цивільно-процесуального права.

Спеціальні галузі - це галузі права, що утворилися на основі інститутів чи підгалузей профілюючих галузей права згідно а першим законом діалектики. До спеціальних галузей права належать сімейне (сімейне право було підгалуззю цивільного права), трудове, фінансове (було підгалуззю адміністративного права), виправно-трудове право і право соціального забезпечен­ня (було правовим інститутом).

Комплексні галузі - це галузі права, що утворилися на межі профілюючих чи спеціальних галузей права і характеризуються чітким предметом правового регулювання і комбінованим ме­тодом. У даному випадку комбінований метод полягає в поєд­нанні імперативного і диспозитивного методу. До комплексних галузей права належать аграрне, екологічне, господарське право. Так, наприклад, господарське право поєднує методи адміністра­тивного та цивільного права.

Питання для самоконтролю

1. Що таке система?

2. Що таке система права?

3. Що таке матеріальне право?

4. Що таке процесуальне право?

5. Що таке приватне право?

6. Що таке публічне право?

7. Що таке звичаєве право?

8. Що таке прецедентне право?

9. Що таке договірне право?

10. Що таке статутне право?

11. Що таке інститут права?

12. Які інститути права виділяються за сферою розповсюдження?

1 Мухаев Р.Т. Теория государстяа й права: Учевник. - М., 2001. - С. 341-343. ' Шевнцучеяко Ю.С. Галузь права // Юридична енциклопедія. - К., 1998. -Т. 1. - С. 549.

Глава 19. Право, законодавство, система

395

7. Система права має виключно горизонтальну побудову, тоді як система законодавства - і горизонтальну, і вертикальну.

8. Система права складається з галузей права, що мають свій предмет і метод правового регулювання. Водночас система зако­ нодавства не має методу регулювання, а предмет е досить неодно­ рідним.

Види системи законодавства. Загалом можна виділити такі системи законодавства, як горизонтальну і вертикальну (табл. 19.4).

Горизонтальна система законодавства відображає предмет правового регулювання і саме за ним поділяє всі нормативно-правові акти.

Вертикальна система законодавства відображає як юридич­ну силу нормативно-правових актів, так і особливості форми дер­жавно-територіального устрою.

Таблиця 19.4. Види системи законодавства

Система законодавства

горизонтальна

вертикальна

Галузева

Спеціальна Комплексна Ієрархічна Територіальна

Горизонтальна система законодавства, у свою чергу, може бути галузевою, спеціальною та комплексною. Вертикальна - ієрархі­чною та територіальною.

Галузева система законодавства містить норми однієї га­лузі права, предметом регулювання якої є певна сфера суспіль­них відносин, що потребує юридичне однорідних прийомів впли­ву. На основі цього критерію з'являються галузі законодавства, що збігаються з галузями системи права (кримінальне, трудове, адміністративне законодавство).

Спеціальна система законодавства містить норми підга-лузі чи інституту права, предметом регулювання яких є група або сукупність груп суспільних відносин, що потребують юри­дичне однорідних прийомів впливу. Тут підгалузь чи інсти­тут права складають законодавство, що є частиною певної га­лузі законодавства (надрове, водне, лісове законодаяство є вну­трішньогалузевими елементами природноресурсного законо­давства).

Комплексна система законодавства містить норми кількох галузей права, що регулюють різні види суспільних відносин, які складають порівняно самостійну сферу суспільного життя, яке

394 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

Система законодавства і система права співвідносяться між собою як форма і зміст. І якщо поняття системи законодавства відображає зовнішню сторону права, тобто його форму, то систе­ма права характеризує сутнісну внутрішню сторону об'єктивно­го права, тобто його зміст.

Існують й інші відмінності між системою права і системою законодавства:

1. Структурні елементи системи права (галузі, підгалузі, ін­ ститути, субінститути, норми) не мають зовнішніх реквізитів (роз­ діли, статті, глави, параграфи тощо). Проте це є притаманним системі законодавства.

2. Система права е невидимою, оскільки відображає сукупність правових норм, а система законодавства служить видимою, тобто зовнішньою формою системи права.

3. Система права формується об'єктивно, відповідно до існу­ ючих суспільних відносин, а система законодавства складається як результат цілеспрямованої діяльності уповноважених суб'єк­ тів і тому містить певний суб'єктивний момент.

4. Систему права становить сукупність норм права, а систе­ му законодавства - сукупність нормативно-правових актів.

5. Первинним елементом системи права є норма права зі своєю структурою (гіпотеза, диспозиція, санкція), а первинним елементом системи законодавства служить стаття норматив­ но-правового акту, яка містить нормативний припис, що зви­ чайно не має всіх трьох елементів структури норми права, адже іноді бувають варіанти, коли норма права розташована в декі­ лькох статтях.

6. У системі права норми права розподіляються за галузями, підгалузями, інститутами і субінститутами. Як правило, норми галузей права є будівельним матеріалом, з якого складається певна галузь законодавства. Можливим також є варіант, коли існує галузь права, проте немає галузі законодавства (фінансове право, право громадян на соціальне забезпечення тощо). У цьому випа­ дку галузі права не кодифіковані, а нормативний матеріал зна­ ходиться в декількох нормативно-правових актах, що ще потре­ бують систематизації. У системі ж законодавства нормативно- правові акти об'єднуються в галузі законодавства, що, у свою чергу, поділяються на інститути законодавства. При цьому галу­ зі законодавства можуть як враховувати галузевий принцип, так і суперечити йому, У першому випадку ми матимемо справу з галузевою системою законодавства, а в другому - з комплексною чи спеціальною.

Глава 19. Право, законодавство, система 397

також застарілих норм у праві. У результаті систематизації за­конодавства воно стає більш зручним І доступним для користу­вання, сприяє зміцненню законності в регулюванні суспільних відносин.

Таким чином, необхідність систематизації обумовлена постій­но діючим процесом:

1) видання нових нормативи о-правових актів;

2) втрати юридичної сили деякими нормативи о-правовими ак­ тами;

3) застарілості деяких нормативно-правових актів;

4) накопичення суперечностей між юридичними приписами тощо.

Проведення систематизації законодавства є одним із завдань законодавця, який здійснює її на основі відповідних програм і планів.

При цьому якщо систематизацію законодавства розглядати як форму законотворчості, то цей процес характеризується пев­ними інтеграційними властивостями. Ефективність останніх зумовлена завершеністю формування тих чи інших законодав­чих масивів, властивих тим чи іншим галузям права. З іншого ж боку, ма процес систематизації законодавства впливає і дифе­ренціація нормативного масиву. І саме це зумовлює формування нових комплексних галузей права (інформаційного, податково­го, страхового тощо).

Практичне значення систематизації законодавства підкрес­лював ще в 1833 році найвидатніший кодифікатор Європи і Ро­сії М. Сперанський. Зокрема, він наголошував на значенні сис­тематизації як для реальних потреб держави, так і для юридич­ної науки1.

Сучасна юриспруденція знає дві форми систематизації - пра-вотворчу і неправотворчу (інкорпорацію) (табл. 19.5).

Інкорпорація. Інкорпорація є найпростішою формою удоско­налення законодавства.

Інкорпорація - об'єднання нормативно-правових актів у збір­ники чи зібрання, розташування їх у певному порядку без зміни змісту.

У цьому збірнику кожний з актів зберігає своє самостійне юридичне значення. Саме тому результатом інкорпорації є лише зовнішнє опрацювання законодавства.

1 Див.: Протасов В.Н. Теория права й государства. Проблемьі твории права -В государства: Вопросм й ответьі. - М., 1999. - С. 43.

396 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

потребує юридичне різнорідних способів впливу, що складають­ся в цілісний комплексний метод. Тут галузь законодавства скла­дається з різних галузей права (транспортне законодавство, за­конодавство про приватизацію, про оборону тощо).

Ієрархічна система законодавства відображає поділ норма­тивно-правових актів за їх юридичною силою (під закони І акти -» закони -> Конституція як Основний Закон).

Територіальна система законодавства відображає поділ но­рмативно-правових актів за територіальним значенням: законо­давство федерації і законодавство суб'єктів федерації (наприклад, законодавство США і законодавство Каліфорнії чи Флориди).

Питання для самоконтролю

1. Що таке система законодавства?

2. Що таке структура системи законодавства?

3. Що таке галузі законодавства?

4. Що таке інститут законодавства?

5. Що таке горизонтальна система законодавства?

6. Що таке вертикальна система законодавства?

7. З яких складових складається горизонтальна система законо­ давства?

8. З яких частин складається вертикальна система законодавства?

9. Що таке галузева система законодавства?

10. Що таке спеціальна система законодавства?

11. Що таке комплексна система законодавства?

12. Що таке ієрархічна система законодавства?

13. Що таке територіальна система законодавства?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 2. Система законодавства:

 1. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 2. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 3. Тема 14. Правові (юридичні) системи. Система права. Система законодавства
 4. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 5. І § 6. Система законодавства і її співвідношення з системою права
 6. І § 6. Система законодавства і її співвідношення з системою права
 7. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 8. Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ
 9. Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 10. Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 11. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 12. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 13. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 14. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 15. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 16. Глава 19 Право, законодавство, система
 17. § 3. Систематизація законодавства
 18. б) Законодавство і звичай
 19. § 7. Структура вітчизняного законодавства
 20. § 7. Структура вітчизняного законодавства