<<
>>

§ 3. Склад і види правомірної поведінки

Склад правомірної поведінки — це система ознак поведінки, яка відповідає розпорядженням права. Склад правомірної поведінки Суб'єкт Суб'єктивна сторона Об'єкт Об'єктивна сторона - суб ' єкти права: фізичні та юридичні особи, які визнані дієздатними і делікто-здатними, тобто здатними здійснювати свої права і обов'язки та нести юридичну відповідальність - внутрішнє ставлення (зацікавленість, байдужість) суб'єкта права до своєї діяльності та її результатів, визначення якості ВЧИНКІВ, 3 ЯКИХ складається поведінка, їх оцінка - явища нав-колишнього середовища, на які спрямовані правомірні вчинки: матеріальні та нематеріальні блага, суспільні відносини - зовнішня форма вираження правомірних вчинків: дія чи бездіяльність; їх корисні результати; причинний зв'язок між діяннями та їх наслідками Залежно від характеру правових розпоряджень розрізняють такі види правомірної поведінки: Належна Можлива (соціальне необхідна) (соціальна допустима): (захист батьківщини, виконай- — бажана (участь у виборах, ня трудових обов'язків, додер- оскарження неправомірних дій жання правил дорожнього руху посадових осіб, вступ до шлюбу); та ін.) — небажана (розлучення, страйк та ін.).

— Закріплюється в імператив- — Закріплюється, як правило, у них нормах як обоє 'язки та за- диспозитивних нормах як права безпечується, крім як в інші спо- суб'єкта, а не як його обов'яз-соби, державним примусом. ки, реалізується відповідно до його волі (інтересу) і забезпечу-___________________________ється державою._____________ >>>419>>> За об'єктивною стороною правомірна поведінка виражається в: — дії; - бездіяльності (наприклад, відмова обвинуваченого від дачі показань). За особливостями суб'єктивної сторони розрізняють такі види правомірної (законослухняної) поведінки: • активну; • звичайну (звичну); • пасивну (конформістську — її різновид); • маргінальну. Активна правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який полягає в цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, пов'язаній з реалізацією своїх прав, обов'язків, компетенції в рамках правових норм і пов'язаний з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних коштів.
Звичайна (звична) правомірна поведінка — це вид законослухняної поведінки, що являє собою повсякденну службову, побутову та іншу діяльність людини, яка відповідає розпорядженням правових норм, стала звичкою і не потребує додаткових витрат і зусиль. Необхідність здійснення поведінки лише правомірним чином стала для такої людини звичною, навіть неусвідомленою в усіх аспектах. Пасивна правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який виявляється в бездіяльності, умисному невикористанні суб'єктом належних йому прав і обов'язків: неучасті у виборах тощо. Пасивна позиція призводить до конформістської поведінки, тобто пасивно-пристосовницької, яка не відрізняється від поведінки інших (принцип: «роби так, як роблять інші») — до підпорядкування суб'єкта груповим стандартам і вимогам. Маргінальна поведінка — це вид поведінки, який характеризується «проміжним» (прикордонним) між правомірним і протиправним станом особи. Маргінальна поведінка особи виражається в готовності до протиправних дій у разі зменшення нагляду за її поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності (наприклад, пасажир оплатив проїзд в автобусі лише тому, що в нього зайшов контролер). >>>420>>>
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 3. Склад і види правомірної поведінки:

 1. § 2. Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки
 2. § 1. Поняття і види правової поведінки
 3. § 1.Поняття і види правової поведінки
 4. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 5. Юридично значуща поведінка (правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види
 6. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 7. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 8. § 4.Особенности применения таможенных платежей в процедурах «Таможенный склад» и «Свободная таможенная зона (свободный склад)»
 9. Розділ 18.ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 10. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 11. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
 12. § 5. Склад правопорушення
 13. § 1. Правова і правомірна поведінка
 14. § 2. Склад (структура) правовідносин
 15. Теорія поведінки споживача
 16. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 17. Мораль як регулювання внутрішньої поведінки
 18. Розділ 18. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 19. Склад наглядової ради