<<
>>

§ 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук

Теорія держави і права і соціологія. Соціологія є наукою про суспільство як єдину соціальну систему, що досліджує закономір­ності розвитку і функціонування суспільства, його структуру та організацію, поведінку людей в ньому.

Соціологія є однією з со­ціальних наук, яка вивчає проблеми управління соціальним життям і функціонування соціальних систем, тому вона пов'я­зана з управлінням, що здійснюється державою за допомогою права. Соціологія також вивчає закономірності соціальної пове­дінки людей, їхню мотивацію. Спираючись на досягнення соціо­логії, на конкретні соціологічні дослідження, теорія держави і права може досить успішно вирішувати проблеми підвищення соціальної ефективності норм права, способів і гарантій удоско­налення державного апарату. Теорія держави і права і політологія. Політологія досліджує політичні системи та політичну свідомість суспільства. Можна сказати, що політологія - це наука, що досліджує сутність політики як суспільно-історичного явища. Предметом політології є сутність, форми, закономірності та випадковості політичного життя суспільства, зміст, функціонування І розвиток політики й полі­тичних систем, їх місце і роль у життєдіяльності людей, соціаль­них груп, націй та держав.
При цьому політика - це суспільна діяльність, що пов'язана передусім з участю а отриманні, утриму­ванні та реалізації влади в державі. Теорія держави і права вико­ристовує дані політології для характеристики взаємовідносин ін­ститутів держави і недержавних політичних інститутів. У свою чергу, саме з теорії держави і права політологія черпає необхідні данні про механізм і функції держави, про особливості функціо­нування інститутів держави в різні історичні епохи і в різних країнах. Коли ж теорія держави і права торкається політичних питань, вона стає не лише юридичною, а й політичною наукою.

Теорія держави і права і історія.

Історія досліджує минуле людства у всьому його конкретності та різноманітні. Так, з'ясо­вуючи причини походження держави і права і досліджуючи їх поступальний розвиток, теорія держави і права спирається на конкретні свідчення історичної науки. Це - свідчення про пер­вісне суспільство, що проіснувало на Землі більше ніж мільйон років, про соціально-економічні умови виникнення держави в різних країнах і регіонах світу приблизно шість тисячоліть тому. Великий матеріал для теорії держави і права містять історичні події: Паризька Комуна у Франції 1871 року, Нідерландська бу­ржуазна революція тощо. І той же час історія, звертаючись до питань держави і права, користується відповідними поняттями, що були розроблені теорією держави і права.

Теорія держави і права і економічна теорія. Економічна те­орія досліджує закономірності суспільного виробництва і розподі­лу матеріальних благ, форми власності, особливості розвитку еко­номіки суспільства в різні історичні епохи. Залежно від того, яке значення надається дослідниками ролі економіки в розвитку со­ціальних процесів, по-різному визначається сутність держави і права. В одних випадках (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) ця сут­ність зводиться до економічних факторів, а в інших {М. Вебер) -економіка стає лите одним із зазначених чинників.

Питання для самоконтролю

· Що таке соціологія?

· Що таке політологія?

· Що таке політика?

· Що е предметом соціології, політології, історії, економічної тео­ рії?

· Що е об'єктом соціальних, гуманітарних, природничих та техніч­ них наук?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук:

 1. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 2. § 1. Теорія держави і права в системі наук
 3. §6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 4. § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 5. § 3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук
 6. § 3. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права
 7. Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
 8. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник, 2005
 9. Верховенство права і соціальна держава
 10. § 1. Теорія держави і права як наука
 11. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права.2002, 2002
 12. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
 13. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. 0000, 0000
 14. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. 0000, 0000
 15. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001, 2001
 16. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ., 2004