<<
>>

§ 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Історико-теоретнчні науки містять теорію держави і права, історію держави і права, історію вчень про державу і право. Предметом історії держави і права є виникнення, розвиток та зміна типів і форм держави і права, а також державні органи і правові інститути конкретних держав у конкретних народів у певні історичні періоди на основі виявлення і пізнання вла­стивих їм об'єктивних законів.

В українській науці історія держави і права поділяється на загальну історію держави і права та історію держави і права України. Історія вчень про державу і право (історія політичних і правових вчень) - це самостійна наукова та навчальна юридична дисципліна, що досліджує і висвітлює історію виникнення і розвитку теорети­чних знань про політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ політики, держави і права на різних етапах історії в різних народів, починаючи з давньої держав­ності і до цього часу. Предметом свого дослідження вона має державу, право і політику в їх ідеологічному відображенні у формі вчень, теорій, ідей і поглядів.
Конкретними виразника­ми політичних, державно-правових вчень, теорій, ідей та по­глядів є певні особи (філософи, юристи, політичні і державні діячі). Серцевину історії політичних та правових вчень ста­новлять вчення, основоположниками і творцями яких є мис­лителі, що зафіксували своє ставлення до держави, права та політики у формі вчення чи теорії - цілісної системи погля­дів зі стійкими, логічними зв'язками. Вчення про державу -це логічно пов'язана система теоретичних положень про неї, її форми, завдання та зміст діяльності, а також про походжен­ня, сутність, механізм дії, характер влади тощо. Вчення про право - це логічно пов'язані систематизовані уявлення про правові інститути, співвідношення права і закону, правовідно­сини, права людини, законодавство, законність тощо.

Усі історико-теоретичні науки мають спільний об'єкт дослі­дження - державу і право.

Галузеві науки. Це науки конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного права тощо. Під конституцій­ним правом розуміється провідна галузь права, сукупність пра­вових норм, якими регулюються відносини за змістом засад по­літичної організації суспільства, пов'язаних з організацією і фу­нкціонуванням державного механізму. Кримінальне право -це галузь права, сукупність юридичних норм, якими встановлю­ються засади кримінальної відповідальності, види злочинів та покарання за їх вчинення. Щодо адміністративного права, то це галузь права, якою регулюються суспільні відносини, що ви­никають у сфері функціонування виконавчої влади. Цивільне право - це галузь права, яка регулює майнові та особисті немай-нові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному воле­виявленні, майновій самостійності їх учасників. Крім того, до галузевих наук належить трудове право, господарське право тощо. Теорія держави і права виступає для них методологічною осно­вою, тобто виконує методологічну функцію.

Спеціальні і прикладні науки. До спеціальних наук відно­сять судові та правоохоронні органи, прокурорський нагляд, ад­вокатуру тощо, тобто ті, що вивчають діяльність відповідних державних органів. Основними серед прикладних наук є кри­міналістика і кримінологія. Криміналістика - це юридична наука про спеціальні прийоми, методи і засоби, що застосову­ються в кримінальному судочинстві з метою запобігання зло­чинам, їх розкриття і розслідування, а також під час розгляду кримінальних справ. Щодо кримінології, то це наука про зло­чинність, її причини, особистість злочинця і заходи запобіган­ня злочинності. Крім того, до прикладних юридичних наук належать судова статистика, судова медицина, судова психіат­рія та ін. Теорія держави і права пов'язана з ними спільною термінологією, значно меншою мірою, ніж з галузевими наука­ми, виконує методологічну функцію.

Теорія держави і права і міжнародне право.

Особливе місце серед юридичних наук посідає міжнародне право, тобто правова система, що складається з принципів і норм, якими регулюються відносини між її суб'єктами - державами, міжнародними орга­нізаціями тощо. Теорія держави І права є первинною стосовно міжнародного права, тому що останнє сформувалося і розвива­ється на базі загальнотеоретичних поглядів і підходів до право­вих явищ. Водночас міжнародне право не може не впливати на теорію права.

Питання для самоконтролю

1.Що є спільного в історико-теоретичних наук?

2.Що є предметом історії держави і права?

3.Що таке історія вчень про державу і право?

5.Що таке вчення про державу?

6.Що таке вчення про право?

7.Що таке адміністративне право?

8.Що таке кримінальне право?

9.Що таке конституційне право?

10.Що таке цивільне право?

11.Яка функція притаманна теорії держави і права стосовно галу­ зевих наук?

12.Що вивчають спеціальні юридичні науки?

13.Що таке криміналістика?

14.Що таке кримінологія?

15.Що таке міжнародне право?

Завдання для дискусії

Наведіть свої приклади використання синергетики в житті.

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук:

 1. §6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 2. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 3. § 1. Теорія держави і права в системі наук
 4. § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук
 5. § 3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук
 6. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
 7. §2. Криміналістика в системі юридичних наук
 8. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник, 2005
 9. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права.2002, 2002
 10. § 1. Теорія держави і права як наука
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. 0000, 0000
 12. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. 0000, 0000
 13. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001, 2001
 14. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ., 2004
 15. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права 2002, 2002
 16. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 17. § 3. Юриспруденція як система юридичних наук
 18. § 3. Місце криміналістики у системі правових наук