<<
>>

§ 6. Види норм права

У будь-якій державі існує і виникає величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види за певним критерієм (ознакою). Норми права за предметом правового регулювання (або за галузями права): норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін.

Норми права за методом правового регулювання (або за формою закріплення бажаної поведінки суб'єктів права) імперативні диспозитивні >>>277>>> Імперативні — норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії і не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обоє 'язків суб'єктів. Інакше: імперативні норми прямо наказують правила поведінки. Диспозитивні — норми, у яких держава наказує варіант поведінки, але які дозволяють сторонам регульованих відносин самим визначати права й обов'язки в окремих випадках, їх називають «заповнювальними», оскільки вони заповнюють відсутність угоди і діють лише тоді, коли сторони регульованих відносин не встановили для себе іншого правила, не домовилися з даному питання (розпізнаються через формулювання: «за відсутності іншої угоди», «якщо інше не встановлено в договорі» та ін.).
Інакше: диспозитивні норми надають свободу вибору поведінки. Норми права за характером впливу на особу заохочувальні рекомендаційні Заохочувальні — норми, що встановлюють заходи заохочення за варіант поведінки суб'єктів, який схвалюється державою і суспільством і полягає в сумлінній і продуктивній праці (наприклад, правила щодо виплати премій). Рекомендаційні — норми, що встановлюють варіанти бажаної з погляду держави поведінки суб'єктів. Норми права по субординації в правовому регулюванні матеріальні процесуальні Норма матеріального права — норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті.
Наприклад, не можна вчиняти вбивство. Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило, на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Наприклад, порядок розслідування злочину, порядок виклику свідків до суду тощо. Призначення процесуальної норми — встановити процедуру, «регламент»[2] здійснення прав або виконання обов'язків, за- >>>278>>> кріплених у матеріальних нормах; сприяти досягненню результату, передбаченого нормою матеріального права. Норми процесуального права походять від норм матеріального права: процесуальні норми регулюють вже не фактичні, а юридичні зв 'язки, що склалися в соціально-правовій сфері, у правовідносинах, викликаються до життя потребою реалізації норм матеріального права. Норми процесуального права мають подвійну обумовленість: - матеріальними умовами життя суспільства; — особливостями норм тієї галузі матеріального права, із якою вони тісно пов'язані і потреби якої обслуговують. Всі розпорядження процесуальних норм мають процедурний характер, тобто визначається найдоцільніший порядок здійснення правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної, установчої і контрольно-наглядової діяльності держави. Багато розпоряджень процесуальних норм визначають порядок організації органів держави і здійснення ними своєї компетенції. Розпорядження процесуальних норм, як правило, адресуються суб'єктам, які наділені владними повноваженнями щодо застосування норм матеріального права (слідчим, суддям, прокурорам та ін.). Таким чином, норми процесуального права відрізняються від норм матеріального права: - змістом, який виражається у своірідністі їх розпоряджень; — особливостями адресата; — структурою побудови. Норми права за суб'єктами правотворчості: норми органів представницької влади норми глави держави норми органів виконавчої влади норми громадських об'єднань, комерційних організацій, трудових колективів підприємств Про суб'єктів правотворчості див. главу 16 «Правотворчість».
Норми права за дією У просторі: загальні місцеві >>>279>>> Норми права за дією у часі: постійні тимчасові Норми права за дією за колом осіб: загальні — поширюються на все населення спеціальні — поширюються на певне коло осіб виняткові — роблять винятки із загальних і спеціальних норм Норми права за функціональною спрямованістю (за функціями права): регулятивні (правила поведінки) — встановлюють права і обов'язки суб'єктів (наприклад, норма, що закріплює правомочності власника: володіння, користування, розпорядження, чи норма, що визначає порядок шлюбу). охоронні (сторожі порядку) - встановлюють способи юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, закріплених у регулятивних нормах (наприклад, норма Кримінального кодексу про відповідальність за вбивство). Регулятивні норми права за характером розпоряджень, що містяться в них: дозвільні (що надають правомочності) що зобов'язують заборонні — норми, що вказують на можливість здійснювати певні дії, наділяють суб'єктів певними правами (наприклад, подава- — норми, що вказують на необхідність здійснювати певні дії, наділяють суб'єктів певними обоє 'яз-ками (наприклад, - норми, що вказують на необхідність утримуватися від здійснення дій певного роду, встановлюють заборони (на- >>>280>>> ти позов до суду, одержувати пенсію, розпоряджатися майном чи: право батьків вимагати повернення дітей від будь-якої особи, що утримує дітей у себе не на підставі закону чи судового рішення). Ці норми містять у своєму тексті слова: «вправі», «має право», «може». представляти митниці необхідні для митного контролю документи; заповнювати і вчасно подавати в податкову інспекцію декларацію про доходи). Ці норми містять слова «зобов 'язаний», «повинний». приклад, не повідомляти стороннім особам про факт усиновлення дитини; особам, що не досягли 1 8 років, забороняється бути опікунами та попечителями; забороняється зловживати владою). Ці норми супроводжуються словами «забороняється», «не має права», «не може». Заборонна норма відповідає охоронній нормі, проте їх не слід плутати.
У заборонній нормі заборона чинити правопорушення (злочини) має регулятивний характер, оскільки її дотримання пов'язане з недоведенням до правопорушення (злочину), із підтримкою правопорядку. Наприклад, адміністративне-правова норма, що встановлює заборону займатися певним промислом, є заборонною нормою. Охоронна (кримінально-правова) норма, яка вказує на конкретні злочини і міри покарання, припускає заборону чинити злочини, але не містить заборони, оскільки її застосування розраховане на факт скоєння злочинного діяння, на порушення правопорядку. У разі злочину відбувається порушення не охоронної (кримінально-правової) норми, а регулятивної норми з іншої галузі права: зобов'язувальної, заборонної або дозвільної. Охоронна правова норма не порушується, оскільки умовою, що викликає її дію, служить акт злочину. Заборона входит,ь до змісту і зобов 'язувальної норми. Встановлюючи обов'язок особи здійснювати певні позитивні дії, зо-бов'язувальна норма містить заборону зробити щось інакше, ніж це потрібно для забезпечення інтересу уповноваженої особи. У разі порушення зобов'язувальної норми відбувається посягання не на заборону (як у заборонній нормі), а на позитивне зобов'язування. >>>281>>> Тричленний поділ регулятивных юридичних норм відповідає тричленному поділу засобів регулювання: дозволяння, заборона, зобов'язування (веління). На схемі це виглядає так: Дозволяння Заборони Зобов'язування (веління) Дозвільні (що надають правомоч-ностей) норми Заборонні норми Норми, що зобов'язують
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 6. Види норм права:

 1. Види норм права
 2. § 6. Види актів застосування норм права
 3. Акти застосування норм права, їх види
 4. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 5. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
 6. § 4. Інші види правових норм
 7. § 4. Інші види правових норм
 8. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 9. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 10. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 11. 8.4. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НОРМ ПРАВА
 12. 2.3. Соотношение норм права и норм морали
 13. 75 ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ. АКТ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА
 14. СТРУКТУРА НОРМ ПРАВА (НОРМ - ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ)
 15. Понятие и виды форм внешнего выражения норм права. Систематизация форм внешнего выражения норм права
 16. 3.4. Происхождение права. Право как регулятор общественных отношений. Способы (пути) формирования права. Отличие права от социальных норм первобытного общества
 17. §1. Поняття і види форм права