>>

ВСТУП

У системі юридичних наук теорія держави і права є базовою методологічною наукою. Мета вивчення теорії держави і пра­ва — здобути комплексні знання щодо державно-правової дій­сності, загальних і особливих закономірностей її розвитку та функціонування, опанувати сутність і соціальне призначення держави і права.

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються ос­новні фундаментальні положення теорії держави і права; він поєднує визначення основних юридичних понять та категорій і їх структурне відображення у схематичному вигляді. Таке по­єднання теоретичних визначень з їх схематичним відображен­ням сприятиме цілісному, логічно послідовному і системному сприйняттю теоретичного матеріалу навчальної дисципліни "Теорія держави і права", забезпечуватиме ефективну загаль­нотеоретичну підготовку для подальшого засвоєння спеціаль­них і галузевих юридичних дисциплін.

Навчальний посібник структурно і системно висвітлює осно­вні положення теорії держави і права: предмет і методологію; суспільство як середовище виникнення, функціонування і роз­витку держави і права; поняття і ознаки держави; функції, форми, механізм держави; поняття і ознаки права; функції права; правове регулювання і його механізм; норми, форми (джерела) права; систему права і систему законодавства; пра­вові відносини; реалізацію права; правову свідомість і правову культуру; законність і правопорядок; забезпечення прав і сво­бод людини і громадянина та ін. Пропоновані схеми з теорії держави і права розкривають не лише зміст основних юридич­них понять і категорій, а й їх співвідношення, взаємозв'язок з іншими суспільними явищами і процесами.

Цей навчальний посібник, який є логічним доповненням виданого навчального посібника К. Г. Волинки "Теорія держа­ви і права" (К.: МАУП, 2003) і може бути запропонований як додатковий навчальний посібник, покликаний сприяти якнай­глибшому засвоєнню навчальної дисципліни "Теорія держави і права".

| >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ВСТУП
 17. Вступ
 18. ВСТУП
 19. §3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та
 20. Розділ I. Вступ