<<
>>

І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад

Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з яки­ми норми права пов'язують виникнення, припинення або зміну правових відносин.

Юридичні факти є необхідними умовами для виникнення пра­вовідносин і характеризуються такими ознаками:

345

РОЗДІЛ XXII

ПРАВОВІ ВІАНОСИНИ

1) знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або подіях ма­теріального світу і пов'язані з їх наявністю або відсутністю;

2) прямо або опосередковано передбачені нормами права;

3) викликають передбачені законом юридичні наслідки.

Юридичні факти чисельні і багатогранні, тому і класифіку­ються за різними ознаками: за вольовою, юридичними-наслідками, складом, тривалістю дії.

За вольовою ознакою юридичні факти поділяються на юридичні дії та юридичні події.

Юридичні дії — це факти , які породжують, змінюють або припиняють правовідносини на основі волевиявлення людей. У свою чергу вони поділяються на правомірні (наприклад, вихід на пенсію, поступлення на роботу, реєстрація шлюбу і т.

ін.) і не­правомірні (наприклад, усі види правопорушень). . .

Юридичні події— це такі обставини, які породжують, зміню­ють або припиняють правовідносини незалежно від волі людей (наприклад, стихійні лиха, пожежі, землетруси і т. ін.). З ними пов'язано виникнення правових відносин по відшкодуванню збитків, по спадкоємству, по виплаті страхових винагород і т. ін. Ці події ніяких юридичних зобов'язань не викликають, а лише служать підставами для них.

За юридичним наслідками юридичні факти бувають: а) правоутворюючі; б) правозмінюючі; в) правоприпиняючі (на­приклад, акт купівлі автомобіля породжує виникнення права власності на автомобіль у покупця, перехід на іншу роботу змінює коло прав і обов'язків робітника, а скасування державної реєстрації припиняє існування юридичної особи).

За складом юридичні факти бувають: а) прості; б) складні.

Прості юридичні факти складаються з однієї життєвої події або дії суб'єктів права (наприклад, написання заяви про відпустку).

Складні представляють собою сукупність кількох простих юридичних фактів (наприклад, призив громадянина на дійсну військову службу вимагає українського громадянства, досягнен­ня певного віку, наявності певного стану здоров'я, відсутності права на відстрочку).

За тривалістю дії юридичні факти бувають: а) однора­зові ; б) тривалі.

Особливу роль у розвитку правовідносин відіграють юридичні факти, які називають фактичним складом. При їх наявності виникнення правовідносин потребує кількох умов (тобто сукуп­ності юридичних фактів). Наприклад, для виходу робітника на 346

пенсію необхідно: а) досягнення особою пенсійного віку; б) на­явність трудового стажу; в) представлення необхідних доку­ментів; г) прийняття компетентним органом рішення про призна­чення пенсії.

Фактичний склад відрізняється від складного юридичного факту тим, що він складається з різних юридичних фактів. Якщо складний юридичний факт — це багатоаспектне (однак ціле) яви­ще, то фактичний склад — це сукупність різних явищ. Для фак­тичного складу необхідна не тільки наявність усіх складових елементів юридичних фактів, але й певне послідовне накопичення, визначений порядок його елементів. Наприклад, факт визнання підприємства банкрутом настає не тоді, коли підприємство не мо­же задовольнити вимоги своїх кредиторів, а тільки після проход­ження певної процедури і визнання банкрутом саме в суді.

Юридичні факти відіграють активну роль у правовій системі, вони з'єднують норми права з реальними суспільними відносина­ми. За їх допомогою життєві обставини набувають юридичного значення і таким чином впливають на соціальні процеси і явища, направляючи їх у необхідне русло.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад:

 1. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 2. Юридичні факти •• і • • та їх класифікація
 3. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 4. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 5. § 4. Юридичні факти, презумпції і фікші
 6. Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
 7. §11. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
 8. § 9. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом
 9. Поняття та класифікація цінних паперів
 10. §4. Поняття і класифікація слідчих ситуацій
 11. Гарантії державного ладу: поняття, ознаки, функції та класифікація
 12. Поняття, склад та порядок створення наглядової ради.
 13. §6. Поняття і класифікація холодної зброї
 14. Поняття принципів права •• -а • • та їх класифікація
 15. §1. Поняття і класифікація криміналістичних версій
 16. §1. Поняття та класифікація договорів
 17. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств