<<
>>

§ 4. Юридичні факти, презумпції і фікші

Юридичні факти. Правовідносини являють собою стійкі право­ві зв'язки, які, однак, не є статичними. Вони виникають, зміню­ються і припиняються за наявності певних обставин. Так, наро­дження дитини породжує в батьків правовідносини стосовно ЇЇ виховання й утримування.

Передумовами виникнення право­відносин є юридичні факти.

Юридичний факт - конкретна життєва обставина, із на­станням якої норма права пов'язує виникнення, зміну або при­пинення правовідносин.

Юридичному факту притаманні такі ознаки:

Л, За змістом юридичні факт являють собою реальні явища

дійсності, їм притаманна конкретність та індивідуальність.

2. Юридичними фактами виступають лише ті обставини, що так

чи інакше стосуються прав і інтересів суспільства, держави,

Індивідів тощо, а тому потребують правової регламентації.

Ілаеа 23. Правовідносини 493

3. Юридичні факти прямо передбачаються нормами права.

5. Юридичні факти викликають передбачені законом правові наслідки.

Існує кілька основних класифікацій юридичних фактів: за вольовою ознакою, за правовими наслідками і за юридичною природою (див.

табл. 23.3).

Так, за вольовою ознакою юридичні факти можуть виража­тися або у формі події, або ж у формі діяння.

Подія - це обставина, що як юридичний факт не залежить від волі і свідомості людей. До подій належить народження і смерть людини, рух часу, явища стихійного характеру. Юридич­ні факти-події являють собою, як правило, природні явища. На­віть якщо вони так чи інакше були зумовлені діяльністю люди­ни (наприклад, вбивство), то норми права в рамках даних право­відносин пов'язують правові наслідки не із зазначеним право­порушенням, а з подальшим перебігом подій й розгортанням їх результатів.

Події можуть бути відносними і абсолютними.

Відносні події - це обставини, що викликані діяльністю лю­дей, але в зазначених правовідносинах виступають незалежно від тих причин, що сприяли їх появі.

Прикладом відносних по­дій є смерть через самогубство, що викликало юридичний факт -спадкування майна самогубця.

Абсолютні події - це обставини, що не викликані волею лю­дей і не виступають у будь-якій залежності від неї. Прикладом абсолютної події є падіння метеориту на завод, яке викликало юридичний факт: необхідність для страхової компанії сплати­ти певну кількість грошей власнику заводу, що застрахував своє майно від падіння метеориту на завод.

Діяння - це юридичні факти, що залежать від волі та свідомо­сті особи. Діяння може виражатися у формі дії та бездіяльності.

Дії" - це юридичні факти, що залежать від волі і свідомості особи і виражаються в активній поведінці (укладання угоди).

Бездіяльність - це юридичні факги, що залежать від волі і свідомості особи і виражаються в пасивній поведінці (залишен­ня в небезпеці).

За правовими наслідками юридичні факти можуть бути пра-ноутворюючимй, правозмінюючими та правоприпиняючими.

Правоутворюючі юридичні факти - це конкретні життєві обставини, із настанням яких норма права пов'язує виникнення правовідносин.

494 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Правозмінюючі юридичні факти - це конкретні життєві об­ставини, із настанням яких норма права пов'язує зміну право­відносин.

Правоприпиняючі юридичні факти - це конкретні життєві обставини, із настанням яких норма права пов'язує припинення правовідносин.

За юридичною природою юридичні факти можуть бути право­мірними і неправомірними. У свою чергу правомірні юридичні факти виражаються у формі юридичних актів та у формі юридич­них вчинків, а неправомірні - у формі злочинів і проступків.

Юридичні акти - зовні виражені рішення людей, спрямова­ні на досягнення правового результату. Прикладом юридично­го акта е цивільно-правова угода.

Юридичні вчинки - фактична поведінка людей, що складає зміст реальних життєвих відносин. Прикладом юридичного вчинку є безпосередня передача речей.

Таблиця 23.3. Класифікація юридичних фак'

Підстава |Види \ ПІДВИДИ
За вольовою ознакою Події Відносні події
Абсолютні події
Діяння Дії
Бездіяльність
За юридичною природою Правомірні Юридичні акти
Юридичні вчинки
Неправомірні Злочини
Проступки
За наслідками Правостворюючі
Правозмінюючі
Правоприпиняючі

Презумпції і фікції у праві.

Презумпція — закріплене в законодавстві припущення про на­явність чи відсутність певного факту, що має юридичне значення.

Презумпції є важливим і досить гнучким інструментом ре­гулювання правовідносин. Саме завдяки їм зникають сумніви про існування певного юридичного факту, оскільки в них:

- відображаються вихідні, принципові засади права;

- закладено механізм реалізації цих засад.

Для презумпцій характерними є такі ознаки:

1)закріплення в законодавстві;

2)мають значення для правового регулювання;

3)викликають правові наслідки.

Існує кілька класифікацій правових презумпцій, але основ­ними серед них є поділ презумпції за сферою дії та за можливі­стю спростування (табл. 23.4).

Таблиця 23.4. Види презумпцій

Презумпції ____ за сферою дії | за можливістю спростування

Загально правові Незаперечні

Міжгалузеві Спростовні

Галузеві__________________

Так, за сферою дії презумпції можуть бути загальноправови-ми, міжгалузевими і галузевими.

До загальноправових презумпцій належить презумпція знан­ня закону, що визначає припущення, згідно з яким усі громадя­ни зобов'язані знати закони, і незнання закону не звільняє від відповідальності.

До міжгалузевих презумпцій належить презумпція невинува­тості, яка стосується кримінального та адміністративного права. Вона означає закріплене в праві припущення, відповідно до якого кожний обвинувачуваний у вчиненні злочину вважається неви­нуватим, поки його вина не буде доведена в передбаченому зако­ном порядку і установлена вироком суду, що набув чинності.

До галузевих презумпцій належить презумпція вини відпо­відача, тобто відповідач вважається винним, якщо не доведе про­тилежного. Ця презумпція діє виключно в рамках цивільного права.

За можливістю спростування презумпції можуть бути не­заперечними і спростовними.

Незаперечні презумпції - це закріплене в законі припущен­ня про наявність чи відсутність певного факту, що не підлягає сумніву, а тому не потребує доказу. Прикладом такої презумпції є презумпція недієздатності неповнолітньої особи.

Спростовні презумпції - це закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність факту, що має юридичне значення доти, доки не буде встановлене інше.

Прикладом спростовної презумпції є презумпція невинуватості.

496 РОЗДІЛ 5. ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Правова фікція - фактично неіснуюче положення, що має юридичне значення внаслідок того, що право визнає його іс- нуючим.__________________

Так, у римському праві існувала правова фікція - визнання іноземця римським громадянином, якщо він виступав позива­чем чи відповідачем у цивільних угодах. Французьке право знає таку правову фікцію: якщо дружина і чоловік загинули одночас­но, то першим вважається померлим чоловік. Ця фікція потріб­на для того, щоб встановити чіткий порядок спадкування. За українським законодавством, днем смерті громадянина, оголо­шеного мертвим, вважається день набуття чинності рішення суду про оголошення його мертвим.

Питання для самоконтролю

1.Що таке юридичний факт?

2.Які існують юридичні факти за вольовою ознакою?

3.Які існують юридичні факти за правовими наслідками?

4.Які існують юридичні факти за юридичною природою?

5.Які існують види подій?

6.Які існують види діянь?

7.Які існують види правомірних юридичних фактів?

8.Які Існують види неправомірних юридичних фактів?

9.Що таке подія?

0.Що таке відносна подія?

1.Що таке абсолютна подія?

2.Що таке дія?

!. Що таке бездіяльність?

4.Що таке правоутнорюючий юридичний факт?

5.Що таке правозмінюючий юридичний факт?

6.Що таке правоприпиняючий юридичний факт?

17.Що таке юридичні акти?

18.Що таке юридичні вчинки?

19.Що таке презумпція?

20.Які існують класифікації презумпцій?

21.Що таке незаперечні презумпції?

22.Що таке спростовні презумпції?

23.Що таке правова фікція?

Глава 23. Правовідносини 497

Завдання для дискусії

1.Порівняйте громадянина України як громадянина держави та як іноземного громадянина і дайте відповідь на запитання: «Що саме дозволяє говорити про громадянина України як громадяни­ на держави?»

2.Порівняйте моністичну і плюралістичну точку зору на об'єкт правовідносин і дайте відповідь ~

більш правильною і чому?»

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 4. Юридичні факти, презумпції і фікші:

 1. Юридичні факти •• і • • та їх класифікація
 2. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 3. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 4. Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
 5. §12. Презумпції
 6. Y. Факти єдинобожжя слов'ян
 7. Інші факти як людська поведінка. Зміст соціальних норм
 8. Юридичні конструкції
 9. Юридичні колізії та способи їх подолання
 10. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 11. Тема 16. Юридичні відносини
 12. Юридичні особи. Види юридичних осіб
 13. §3. Юридичні особи
 14. § 3. Юридичні колізії і способи їх розв'язання
 15. 2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології
 16. Тема 15. Юридичні (правові) норми
 17. Складові юридичної техніки: юридична термінологія, юридичні конструкції