<<
>>

І § 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права

Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права безпосеред­ньо визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (політич­ним, економічним, соціальним, моральним тощо) і повинні висту­пати універсальним критерієм становлення національних право­вих систем.

Вони закріплені в міжнародних правових документах і частково у внутрішньому законодавстві окремих держав.

Загальнолюдські принципи формуються в перебігу продук­тивної взаємодії людського суспільства на фоні виникнення цивілізаційної ідентичності народів і являють собою одне з кра­щих досягнень людства. Будучи визнаними загальнолюдськими і закріплені в міжнародно-правових документах, ці принципи ста­ють обов'язковими для всіх держав (наприклад, принципи, закріплені в Статуті Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 року, в Заключному Акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Декларації про принципи міжна­родного права, що стосуються дружніх відносин і співробіт­ництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єд­наних Націй від 24 жовтня 1970 року та ін.). 194

ПРИНЦИПИ В ПРАВІ

Статут Міжнародного Суду згідно зі ст. 38 (1) оперує кате­горією «загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями», які характерні лише для держав з демократичною і гу­маністичною орієнтацією. При цьому буває досить важко з'ясу­вати, про які принципи йдеть

<< | >>
Источник: За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права. 2002

Еще по теме І § 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права:

 1. І § 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права
 2. К какому виду правовых принципов в теории права относится принцип состязательности:
 3. Понятие права (нормативный подход к пониманию права), сущность права, принципы и функции права.
 4. К какому виду правовых принципов в теории права относится принцип равенства граждан перед законом:
 5. Принцип свободных выборов — принцип, нашедший отражение в актах международного права:
 6. Понятие уголовного права. Особенности уголовных правонарушений. Предмет уголовного права. Метод уголовного права. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. Принципы уголовного права, их закрепление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ)
 7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА
 8. Основополагающим принципом избирательной системы является принцип равного избирательного права,
 9. Глава 7. ПРИНЦИПЫ ПРАВА (СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА – ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 10. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА
 11. Тема 17 ПОНЯТИЕ НРАВСТВЕННО-АДЕКВАТНОГО ПРАВА СУЩНОСТВ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ ПРАВА ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО
 12. Норми права і принципи права
 13. 3. Принципы коммерческого права
 14. Принципы права