<<
>>

§ 1, Законність, правопорядок і дисципліна

Законність. Питання про законність досить складне. Насампе­ред це пояснюється тим, що, говорячи про законність, ми маємо на увазі два поняття. Перше є синонімом правомірності застосу­вання права певними органами державної влади.

Друге ж є уособленням принципу верховенства законності, тобто верховен­ства закону в системі нормативно-правових актів. Теорія дер­жави і права як глобальна наука віддає перевагу першому по­няттю, хоча й не відкидає друге.

Законність - це правовий режим у державі, за якого діяль­ ність державних органів, юридичних і фізичних осіб адійс- нюється відповідно до вимог закону.__________________

Режим законності діє на основі її принципів.

Принципи законності - це основні ідеї, засади, що виража­ють зміст законності.

Існує чотири принципи законності: верховенство, єдність, до­цільність і реальність.

Верховенство законності - верховенство закону в системі нормативно-правових актів. Цей принцип складається з вимоги відповідності законів Конституції, а підзаконних нормативно-правових актів - законам.

Єдність законності (загальність) - єдина спрямованість правотворчості і правозастосування в територіальному і суб'єк­тивному плані. Зазначений принцип існує для запобігання одній з форм правового нігілізму, коли певні суспільні відносини ре­гулюються різними актами, які суперечать один одному. Тери­торіальний план полягає в тому, що акти діють на певній території;

Глава 20. Законність і правова культура 421

- правопорядок є результатом реалізації правових норм, про­ ведення в життя принципу законності;

- змістом правопорядку е така упорядкованість суспільних від­ носин, яка виражається лише в правомірній поведінці їх учас­ ників, що здійснюється в межах правових відносин;

- межі правопорядку обумовлені змістом конкретного виду правовідносин;

- правопорядок забезпечується державою.

Існує кілька класифікацій правопорядку.

Так, за масштабністю можна виділити правопорядок краї­ни, федерації, суб'єкта федерації, інших структур - регіону, міста, організації тощо.

За обсягом та значущістю - загальний, галузевий і спеці­альний правопорядок.

За характером відносин - конституційний, судовий, фінан­совий тощо.

За складністю - складний, спрощений, елементарний.

За ступенем оформленості - оформлений та неоформлений (втілення в життя правових звичаїв, моральних цінностей тощо).

Принцип» правопорядку - пе основні ідеї та засади, на яких засновано правопорядок.

Принципами правопорядку е конституційність, державна га-рантованість, стійкість, організованість, формальна визначеність та системність.

Принцип констцтуційності означає, що правопорядок від­повідає конституції, забезпечує її реалізацію, а всі вимоги кон­ституції знаходять у ньому конкретне вираження, у зв'язку з цим звичайно говорять про конституційний державний поря­док. Конституційні настанови визначають основні параметри форми та змісту взаємодії держави, суспільства і громадян, в основі яких лежить верховенство прав і свобод особистості. Вищий прояв даної вимоги відбувається тоді, коли фактична і юридична конституція країни збігаються у встановленому по­рядку життя.

Принцип державної гарантованості стабільності та упоряд­кованості суспільних відносин полягає в тому, що існуючий пра­вопорядок забезпечується державою, охороняється нею від пра­вопорушень.

Принцип стійкості означає стабільність суспільних відно­син, форм соціальних зв'язків, у межах яких здійснюється пра­вомірна поведінка Індивідів і труп. Спроби порушити цю стій­кість припиняються державою та її органами.

420 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

здійснюються конкретними індивідами, а також правові акти, що видаються конкретними державними органами та посадови­ми особами з конкретного приводу. Ці акти повинні відповідати законодавству країни.

Правова соціалізація людини вимагав виховання в громадян законослухняної поведінки, адже стан законності в суспільстві свідчить про рівень суспільної правосвідомості та правової куль­тури.

Саме в умовах останньої здійснюється правове виховання людини. Якщо правова культура досить висока, то в результаті правового вихованая в громадян формується соціально-активна правомірна поведінка.

Гуманізація суспільних відносин означає формування в гро­мадян непримиренності до сваволі і беззаконня в боку органів державної влади. В умовах розвиненої законності в людей фор­мується непримиренність до будь-яких проявів сваволі і безза­коння з боку державних органів та посадових осіб.

Велике значення для законності має презумпція невинува­тості.

Правопорядок і дисципліна. У результаті виконання вимог законності складається правопорядок.

Правопорядок - це певний стан урегульованості суспільних відносин, що виник унаслідок суворого і неухильного вико­нання і дотримання норм права.

Якщо законність як режим правомірності означає вимогу дотримання, виконання правових норм і сам процес їх реаліза­ції, то правопорядок - це фактичний стан упорядкованості сус­пільних відносин.

Правопорядок встановлюється точним виконанням і до­триманням законів. Він е кінцевим результатом реалізації правових вимог і розпоряджень, результатом дотримання і ви­конання правових норм, тобто законності. Саме правопорядок стає метою правового регулювання, саме задля його досягнен­ня застосовуються заходи для зміцнення законності, удоско­налюється законодавство, видаються закони й інші норматив­но-правові акти.

Правопорядок е частиною суспільного порядку, але йому при­таманні свої, досить специфічні ознаки.

Ознаки правопорядку:

- правопорядок е станом упорядкованості суспільних відносин, що передбачаються нормами права;

Глава 20. Законність і правова культура 423

1. Неможливо домогтися правопорядку іншими способами, крім удосконалювання правового регулювання і забезпечення законності;

2. Зміцнення законності неминуче і закономірно приводить до зміцнення правопорядку.

3. Конкретний зміст правопорядку залежить від змісту за- коявості.

Відмінність у змісті законності і правопорядку залежить від її елементів:

- предметного (носії законності - те, що повинно відповідати правовим вимогам);

- суб'єктного (склад суб'єктів, на яких поширюється право вимагати дотримання правових розпоряджень від інших осіб і обов'язок такого ж дотримання);

- нормативного (коло правових розпоряджень є обов'язковим до виконання).

'Зміядоняя законності - умова для формування правової держави. Зміцнення законності і правопорядку е неодмінним зІсббом і умовою формування правової держави, а самі вони -Його необхідним елементом. Держава може стати правовою лише в разі наявності міцної законності і стабільного, заснованого иа праві і законності порядку.

• .На сьогодні вже існують прогнози розвитку законності в умовах формування правової держави.

Насамперед, це стосується послідовного розширення предмет­ного боку законності, тобто кола тих об'єктів, що набувають вла­стивості законності. Мається на увазі, що принцип «Дозволяєть­ся все, що законом не заборонено» буде розширено до певних меж. Це означає, що буде розроблений певний перелік заборон. Усе, що не ввійде до цього переліку, стане дозволеним, а отже, законним.

Крім того, відбуватиметься зміна в суб'єктному боці закон­ності - абсолютна (тобто для усіх) реальність права вимагати дотримання законності від інших і обов'язок чітко виконувати правові розпорядження. Мається на увазі, що кожен матиме право вимагати дотримання правових розпоряджень від будь-якого су­б'єкта права,

І, нарешті, удосконалення нормативного елементу законності буде здійснюватися в трьох напрямках:

1. Зміст законодавства все більшою мірою відповідатиме ре­альним умовам і прогресивним тенденціям розвитку суспільс­тва. Сьогодні Україна формує демократичну, соціально-правову

422 РОЗДІЛ 4, ТЕОРІЯ ПРАВА

Принцип організованості передбачає, що правопорядок ви­никає дише в разі організуючій ролі держави. Навіть незважаю­чи на високий рівень культури конкретного суспільства, право­порядок не виникає стихійно, оскільки розбіжності в Інтересах та в матеріальному становищі людей породжує різні уявлення про розумну організацію життя суспільства. Усі ці уявлення держава узгоджує шляхом прийняття правових норм.

Принцип формальної визначеності означає, що правопоря­док пов'язаний з правом і виникає на основі чітких правових приписів, формально закріплених у законах та підзаконних ак­тах держави. Ці приписи в обов'язковими для всіх громадян, посадових осіб і державних органів.

. Принцип системності передбачає, що реальні правовідноси­ни, які склалися в суспільстві, не е одиничними та розрізненими діями суб'єктів права, а являють собою систему відносин. Ця система характеризується ієрархічністю, несуперечливістюі вза­ємозалежністю її складових елементів. Цілісність правовим від­носинам надають правові принципи, зафіксовані в конституції; економічні відносини, що складися в суспільстві; рівень право­вої культури і, звичайно ж, єдність державної влади на території держави, що є гарантом цієї цілісності.

Складовим елементом суспільного порядку є також дис­ ципліна. .'••••.

Дисципліна - це певний порядок поведінки.людей, що за­ безпечує узгодженість їх дій як у колективі, так і в суспіль- ному й державному житті.___________________________

Дисципліна може бути державною, громадською, партійною, договірною, технологічною, військовою тощо. Особливий інтерес в рамках теорії держави і права становить дисципліна державна.

Державна дисципліна - це дотримання всіма організаціями та громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покла­дених на них обов'язків.

Державна дисципліна виражає інтереси всього населення, сприяє розвитку соціальне-політичної активності громадян. Вона передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановле­ного правопорядку, а також виявляє правову, політичну і мора­льну культуру громадян.

Говорячії про співвідношення законності і правопорядку, ва­жливо мати на увазі таке:

Глава 20. Законність і правова культура 425

17. Які виділяються види правопорядку за ступенем оформлещості?

18. Що таке принципи правопорядку?

19. Що означає принцип коиетитуційності?

20. У чому полягає принцип державної гарантованості?

21. Що означає принцип стійкості?

22. Що передбачає принцип організованості?

23. На що вказує принцип формальної визначеності?

24. Що означає принцип системності? 2$. Що таке дисципліна?

26. Що таке державна дисципліна?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 1, Законність, правопорядок і дисципліна:

 1. Розділ 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
 2. Розділ 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
 3. Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК
 4. Розділ XXVI ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
 5. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
 6. § 7. Державна дисципліна
 7. Законність
 8. Державне право зарубіжних країн як наука і як навчальна дисципліна
 9. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
 10. Розділ 1. Вступ до дисципліни
 11. § 1. Поняття законності як багатоаспект-ного суспільно-правового явища. Законність і демократія
 12. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДО
 13. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
 14. Глава 20 Законність і правова культура