<<
>>

Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності

Важливе значення в процесі правового регулювання має застосування норм права. Якщо в процесі нормотворчості створюються норми права, що містять загальні правила поведінки, то застосування норм права продовжує правове регулювання, розпочате нормотворчістю, на рівні конкретних життєвих ситуацій.

Необхідність правозастосування обумовлена тим, що адресати норм права не завжди можуть реалізувати свої права й обов'язки самостійно, без своєрідного посередництва, залучення уповноважених суб'єктів.

Застосування норм права є необхідним, зокрема:

• коли закріплені нормами права і обов'язки конкретних осіб через їх підвищену соціальну значущість, можуть бути реалізовані лише після винесення індивідуально-владного рішення (так, право на підприємницьку діяльність не може бути реалізоване без реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності державним реєстратором);

• коли існує спір про право і сторони не можуть дійти згоди щодо змісту своїх прав і обов'язків (у такому випадку права не можуть бути реалізовані, доки їх обсяг не буде визначений у судовому рішенні);

• коли скоєно правопорушення і необхідно визначити міру юридичної відповідальності особи (наприклад, винести вирок за скоєний злочин);

• коли необхідно встановити наявність або відсутність факту, що має юридичне значення (наприклад, факт батьківства).

Застосуванню норм права притаманні такі характерні ознаки:

1) воно є стадією реалізації норм права, метою якої є сприяння їх втіленню в поведінці суб'єктів права шляхом усунення перешкод, через які безпосереднє їхнє здійснення є неможливим, а також контроль за цим процесом. Правозастосування може як розпочинати, так і завершувати реалізацію норм права. Крім того, застосування норм права може здійснюватися під час дотримання, виконання, використання норм;

2) застосування норм права є владною діяльністю; ця діяльність породжує обов'язкові юридичні наслідки і забезпечується можливістю застосування державного примусу;

3) воно здійснюється лише уповноваженими на це суб'єктами (суб'єктами владних повноважень). Як і нормотворчість, правозастосування є прерогативою публічної влади, пов'язаної із необхідністю підтримання правопорядку в суспільстві та адміністрування правової системи.

У деяких випадках з метою більш ефективного функціонування правової системи правозастосовні повноваження можуть бути делеговані іншим суб'єктам, наділеним публічними функціями (наприклад, фондам соціального страхування, приватним нотаріусам);

4) застосування норм права становить собою індивідуальну діяльність, індивідуальне (ненормативне) правове регулювання, тобто вирішення конкретної справи, окремого життєвого випадку, певної правової ситуації. Правозастосування передбачає прийняття індивідуальних приписів, які мають конкретного адресата та розраховані на врегулювання певної ситуації;

5) воно здійснюється за певною процедурою, яка регламентується правом. Призначення такої процедури - зменшити вірогідність свавілля, забезпечити прийняття законних, обґрунтованих, своєчасних й справедливих рішень;

6) його результатом є правозастосовні акти (наприклад, судові рішення), які є інструментом надання певним велінням статусу індивідуальних приписів, підтвердження їхнього правового характеру.

Отже, застосування норм права - це діяльність уповноважених на це суб'єктів, яка передбачає винесення індивідуально-правових рішень, здійснюється за певною процедурою і має своєю метою сприяння адресатам правових норм у реалізації їх прав і обов'язків, а також контроль за цим процесом.

14.4.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності:

 1. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 2. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 3. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 4. Акти застосування норм права, їх види
 5. § 3. Основні стадії застосування норм права
 6. Ста,дії застосування норм права
 7. § 6. Види актів застосування норм права
 8. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 9. § 1. Поняття японського права і особливості його формування
 10. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 11. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права