>>

ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................... 13

ПЕРШАЧАСТИНА ПОНЯТТЯ ПРАВА

Розділ 1. ОСНОВНІПІДХОДИДОПРАВОРОЗУМІННЯ ..................................

24

1.1. Чинники, що впливають на плюралізм

праворозуміння............................................................................................................ 25

1.2. Чи є «праворозуміння» виключно

науковою категорією? ................................................................................................ 29

1.3. Типологія праворозуміння та її критерії................................................. 31

1.4. Синтез основних типів праворозуміння

чи їх надбань ................................................................................................................. 37

1.5. Плюралізм типів праворозуміння

та світова юридична практика .................................................................................

40

1.6. Ще раз про проблему визначення права ............................................. 43

Розділ 2. ПРАВО І ЛЮДИНА. ПРАВА ЛЮДИНИ

2.1. Людина як творець, орієнтир і адресат права .................................... 46

2.2. Права людини як першоджерело права,

їх поняття та класифікація ......................................................................................... 49

2.3. Еволюція прав людини. Покоління прав людини................................. 53

2.4. Права людини і права громадянина .................................................... 58

2.5. Обмеження прав людини .......................................................................... 59

2.6. Міжнародні і європейські стандарти прав людини та їх вплив на правовий статус особистості

і поступальний розвиток права ...............................................................................

61

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПРАВА

3.1. Природа принципів права ......................................................................... 66

3.2. Поняття принципів права та їх класифікація ........................................ 69

3.3. Основоположні і загальні принципи права ......................................... 70

3.4. Галузеві та міжгалузеві принципи права .............................................. 76

3.5. Фіксація та застосування принципів права........................................... 77

Розділ 4. СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПРАВО

4.1. Поняття соціального регулювання

та його система ............................................................................................................ 80

4.2. Право і мораль .......................................................................................... 82

4.3. Право і звичай ........................................................................................... 87

4.4. Право і релігія............................................................................................ 89

4.5. Право і корпоративні норми.................................................................. 91

4.6. Право і політика ....................................................................................... 93

Розділ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

5.1. Поняття правового регулювання.

Правове регулювання і правовий вплив ................................................................ 95

5.2. Предмет правового регулювання ............................................................. 97

5.3. Методи, способи і типи правового регулювання ................................. 98

5.4. Стадії правового регулювання ............................................................... 101

Розділ 6. ПРАВО І ДЕРЖАВА

103

6.1. Держава як правовий інститут...........................................

6.2. Специфічні ознаки держави та їх зв'язок з правом

6.3. Взаємодія держави і права та її аспекти.

Сфери і способи впливу держави на право

6.3.1. Держава і правове регулювання ................................................ 110

6.3.2. Державна правотворчість та формальна

визначеність і загальнообов'язковість права .................................................. 111

6.3.3. Держава і реалізація права 112

6.4. Способи впливу права на державу. Право і закон

6.4.1. Легітимність державної влади 113

6.4.2. Правове конституювання і організація

державної влади ........................................................................................................ 114

6.4.3. Особливості взаємодії права і держави

за різних форм правління та устрою................................................................... 116

6.4.4. Межі державного втручання у приватне життя

людей (громадян) та суспільне життя і право .................................................. 118

6.4.5. Право і забезпечення контролю за діяльністю

державної влади ........................................................................................................ 119

6.4.6. Право як засіб комунікації держави із своїми громадянами

та іншими суб'єктами права ................................................................................... 121

6.4.7. Право і державний примус............................................................. 122

6.4.8. Протиріччя між правом і державою ........................................... 124

ДРУГАЧАСТИНА

ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Розділ 7. НОРМИ ПРАВА

7.1. Поняття норми права та її ознаки ........................................................ 126

7.2. Структура норми права ............................................................................ 129

7.3. Види норм права......................................................................................... 135

7.4. Норми права і принципи права ........................................................... 140

Розділ 8. СИСТЕМА ПРАВА

8.1.

Поняття та основні риси системи права ............................................. 142

8.2. Публічне і приватне право ...................................................................... 144

8.3. Матеріальне та процесуальне право................................................... 147

8.4. Структура системи права ....................................................................... 149

Розділ 9. ДЖЕРЕЛАПРАВА

9.1. Поняття джерел права............................................................................... 152

9.2. Класифікація джерел права та її критерії....................................... 153

9.3. Нормативно-правовий акт: загальна характеристика....................... 154

9.4. Правовий звичай......................................................................................... 156

9.5. Нормативний договір ............................................................................... 158

9.6. Судовий прецедент..................................................................................... 160

9.7. Судова практика та її значення

у нормативному регулюванні ................................................................................ 163

9.8. Загальні принципи права ........................................................................ 164

9.9. Правова доктрина ...................................................................................... 165

9.10. Джерела права і канонічне право .................................................... 167

9.11. Інші джерела права в сучасному світі ............................................. 168

Розділ 10. СИСТЕМАНОРМАТИВНО-ПРАВОВИХАКТІВ

10.1. Вертикальна (ієрархічна) та горизонтальна (галузева)

структури системи нормативно-правових актів ................................................ 171

10.2. Конституція в системі нормативно-правових актів,

її поняття та особливості ..........................................................................................

176

10.3. Поняття та ознаки закону. Види законів............................................ 178

10.4. Підзаконний нормативно-правовий акт ........................................... 183

10.5. Дія нормативно-правових актів у часі,

просторі та за колом осіб ................................................... 184

Розділ 11. ПРАВОТВОРЕННЯ І ПРАВОТВОРЧІСТЬ (НОРМОТВОРЧІСТЬ)

11.1. Правотворення та його відмінності

від правотворчості .................................................................................................... 189

11.2. Функції та принципи правотворчості ................................................. 193

11.3. Суб'єкти правотворчості ........................................................................ 195

11.4. Види правотворчості .............................................................................. 198

11.5. Основні стадії правотворчості ............................................................. 199

11.6. Суд і правотворення ............................................................................... 201

Розділ 12. ЮРИДИЧНА МОВА.

ЮРИДИЧНАТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ

12.1. Особливості юридичної мови.

Важливість мови юриста для професійної діяльності ..................................... 203

12.2. Вимоги, які ставляться до якості юридичної мови .......................... 206

12.3. Поняття юридичної фрази та її структурні елементи ...................... 209

12.4. Поняття юридичної техніки.

Юридична техніка нормотворчості ...................................................................... 212

12.5. Складові юридичної техніки:

юридична термінологія, юридичні конструкції ................................................. 217

12.6. Юридичні конструкції.............................................................................. 222

ТРЕТЯ ЧАСТИНА

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА

Розділ 13. ПРАВОВІДНОСИНИ

13.1. Поняття та основні ознаки правовідносин.

Склад (структура) правовідносин.......................................................................... 225

13.2. Суб'єкти правовідносин.

Поняття правосуб'єктності ...................................................................................... 228

13.3. Зміст правовідносин .............................................................................. 230

13.4. Об'єкти правових відносин ................................................................... 231

13.5. Юридичні факти та їх класифікація..................................................... 232

Розділ 14. РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА

14.1. Поняття реалізації норм права та її форми .................................... 234

14.2. Застосування норм права та його особливості.

Ознаки правозастосовної діяльності .................................................................. 236

14.3. Стадії застосування норм права ......................................................... 238

14.4. Основні вимоги до правозастосування ............................................ 239

14.5. Акти застосування норм права, їх види ............................................. 240

14.6. Прогалини в нормативних актах та способи їх подолання.

Аналогія права і аналогія закону.......................................................................... 241

14.7. Юридичні колізії та способи їх подолання ...................................... 244

Розділ 15. ЮРИДИЧНЕТЛУМАЧЕННЯ .......................................................... 247

15.1. Поняття юридичного тлумачення 249

15.2. Чинники, що зумовлюють необхідність

юридичного правозастосовного тлумачення .................................................... 251

15.3. Функції тлумачення.................................................................................. 252

15.4. Види юридичного тлумачення ............................................................. 252

15.5. Тлумачення як наука і мистецтво ........................................................ 256

15.6. Статичний і динамічний підходи до тлумачення

правових норм ........................................................................................................... 258

15.7. Тлумачення і правотворчість ............................................................... 259

Розділ 16. ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОІАРГУМЕНТАЦІЇ

16.1. Становлення та еволюція вчення про юридичну аргументацію: від стародавніх філософських шкіл

до складової загальної теорії права................................................................... 264

16.2. Моделі (типи) юридичної аргументації.............................................. 271

16.3. Особливості судової аргументації....................................................... 278

16.4. Правила юридичного дискурсу ........................................................... 283

Розділ 17. ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩА ПОВЕДІНКА.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

17.1. Юридично значуща поведінка

(правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види ...................................... 285

17.2. Поняття правопорушення:

теоретичні підходи до його розуміння .............................................................. 287

17.3. Ознаки правопорушення. Склад правопорушення ....................... 288

17.4. Види правопорушень та їх причини................................................... 292

17.5. Юридично значуща поведінка

і зловживання правом............................................................................................. 295

Розділ 18. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

18.1. Соціальна відповідальність та її види ............................................... 298

18.2. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки .................... 301

18.3. Підстави юридичної відповідальності ............................................... 302

18.4. Принципи юридичної відповідальності .................................... 305

18.5. Незнання закону та юридична відповідальність............................. 308

18.6. Види юридичної відповідальності ...................................................... 309

ЧЕТВЕРТАЧАСТИНА

СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Розділ 19. СІМ'Ї НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.

МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ СЕРЕД НИХ

19.1. Поняття правової системи .................................................................... 316

19.2. Критерії класифікації правових систем............................................ 319

19.3. Характеристика видів правових сімей ............................................. 321

19.4. Тенденції розвитку правових систем сучасності............................ 332

19.5. Місце правової системи України серед

правових систем сучасності: стан та перспективи .......................................... 334

Розділ 20. НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

20.1. Міжнародні і національні правові системи:

спільні риси та особливості .................................................................................. 339

20.2. Взаємодія міжнародних і національних

правових систем ........................................................................................................ 344

20.3. Співвідношення міжнародних договорів

і національного законодавства України ............................................................ 347

20.4. Значення рішень Європейського суду

з прав людини для правової системи України ................................................... 351

20.5. Вплив національного права

на міжнародне право .............................................................................................. 353

20.6. Правова система ЄС та її співвідношення з міжнародними і національними

правовими системами.............................................................................................. 354

Розділ 21. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ................................................................... 358

21.1. Поняття верховенства права.................................................................. 359

21.2. Характеристика основних складових верховенства права

21.2.1. Повага до прав і свобод людини .............................................. 361

21.2.2. Верховенство конституції ........................................................... 362

21.2.3. Принцип розподілу влади ......................................................... 363

21.2.4. Законність ...................................................................................... 365

21.2.5. Обмеження дискреційних повноважень ................................. 367

21.2.6. Принцип рівності у правах (рівноправності)

та рівності всіх перед законом .............................................................................. 368

21.2.7. Принцип юридичної визначеності............................................. 369

21.2.8. Принцип захисту довіри............................................................... 371

21.2.9. Принцип пропорційності ........................................................... 373

21.2.10. Незалежність суду і суддів........................................................ 376

Розділ 22. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА,

ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНАДЕРЖАВА:

СПІВВІДНОШЕННЯ ............................................................................................... 380

22.1. Верховенство права і правова держава .......................................... 381

22.2. Верховенство права і соціальна держава 386

| >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. Зміст
 9. ЗмІст
 10. ЗМІСТ*
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. зміст
 14. Зміст
 15. Зміст
 16. Зміст
 17. зміст