<<
>>

7. Еластичність попиту і пропонування: види, показники, чинники. Практичне значення теорії еластичності.

Попит — це платоспроможна потреба, її визначають як кількість товарів і послуг, яку хочуть і можуть придбати покупці за певною ціною за певний період. Закон попиту – це суттєво причинно-наслідковий зв’язок між зміною ціни і зміною попиту за інших рівних умов.

Дія закону попиту пояснюють: Ефект доходу – це зростання рівня споживання, спричинене зростанням рівня доходу за умови, що ціни на товар не змінюються. Товар, попит на який збільшується зі збільшенням доходу за інших рівних умов, називають нормальним товаром. Ефектом заміщення - це зміна в рівні споживанні продуктів, пов'язана із зміною ціни на продукти, причому рівень (вдоволення (або реальний дохід) залишається постійним. Якщо зниження ціни одного товару зменшує попит на інший товар, то обидва товари називають взаємозамінними, тобто субститутами. Коли ж зменшення ціни одного товару веде до збільшення попиту на інший товар, такі товари називають взаємодоповнюючими, тобто комплементарним ч.

Товари, попит на які зростає попри те, що доходи споживачів падають - товари низької якісні (нижчі) (маргарин, овочі низької якості, поїздки у міському транспорті, тощо).

Є ринкові ситуації, які вказують на можливі винятки із закону попиту: Так, ефект Гіффена - ситуація на ринку, коли зниження цін призводить до зменшення попиту, а зростання — до збільшення його. Ефект сноба ситуація, коли деякі споживачі можуть скорочувати свій попит на товар при зниженні ціни на нього. Ефект Веблена - це зростання попиту на ексклюзивні, престижні, дорогі товари навіть за умови зростання цін на них.

Індивідуальний попит — це кількість товарів, які конкретний споживач зможе придбати за різними можливими цінами на певному ринку за певний період.

Ринковий попит — сукупний попит усіх покупців на певному ринку за певний період.

Попит постійно змінюється під впливом багатьох, чинників (детермінанта попиту) а саме: економічних — зміни реальних потреб, реальних грошових доходів населення; соціальних — рівня загальнолюдської культури, субкультури, традицій і звичаїв, економічної та політичної культури тощо; психо-графічних — належності до певного суспільного класу, способу життя (смаків і уподобань традиціоналістів, життєлюбів, естетів), типу особистості (запальна, схильна поступати «як усі», авторитарна натура); демографічних — зміни: в структурі населення (за статевово-віковою ознакою, розміром сім'ї, етапом життєвого циклу сім'ї, родом занять, освітою тощо).

Зміна величини попиту — це рух по кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації «ціна — кількість товару» до іншої.

Зміни в попиті означають зсув кривої попиту вліво або вправо.

Пропонування - це сукупність які представлені на ринку, його розмір визначається кількістю товарів, що пропонуються для продажу в певний період за існуючимицінами.

Пропонування, як і попит, може змінюватись під впливом не тільки ціни, а й нецінових чинників (детермінантів): ціни на ресурси (зростання цін на ресурси перемістить криву ліворуч), технологічні зміни (перемістять криву праворуч); взаємопов’язані товари; очікування щодо цін у майбутньому (при очікуванні зниження ціни пропонування збільшиться сьогодні); кількість продавці (збільшення продавців зміщує криву пропонування праворуч); податки (скорочують пропонування) та субсидії (збільшують пропонування).

Еластичність є ступенем реакції однієї величини на зміну іншої. Еластичність показує, на скільки відсотків змінилася одна змінна економічна величина при зміни іншої на один відсоток.

Еластичність попиту — це міра реакції попиту на зміну будь-якого конкретного чинника, що впливає на величину попиту. Еластичність попиту за ціною показує як змінився попит на товар при зміні його ціни на 1 відсоток: .

Еластичність попиту за доходом ЕПД - це відношення зміни попиту, вираженої у відсотках, до зміни доходу, вираженої у відсотках,

1)якщо коефіцієнт еластичності більшій за 1, попит є відносно еластичний (Ed > 1). Це означає, що зміна ціни призвела значно більшої кількісної зміни попиту;

2) якщо коефіцієнт еластичності дорівнює 1, - це одиничний попит (Ed = 1). У цьому разі зміна ціни призвела до такої самої кількісної зміни попиту;

3) якщо коефіцієнт еластичності менший за 1, попит відносно нееластичний (Ed < 1).

Це означає, що зміна ціни зумовила меншу кількісну зміну попиту.

Чинники еластичності попиту: значущість товару (на товари першої необхідності є нееластичним); доступність товарів-замінників (чим більше близьких і досконалих замінників має товар, тим еластичніший попит на нього); часовий горизонт (за короткий проміжок часу попит меш еластичний).

Цінова еластичність пропонування відображує ступінь зміни обсягу пропонування при зміні ціни. Коефіцієнт еластичності пропонування за ціною ES кількісно визначають як відношення зміни обсягу пропонування до зміни ціни, вираженої у відсотках:

Еластична пропонування - зміна ціни веде до суті свої зміни обсягу пропонування (ES > 1). Пропозиція нееластичною - зміна ціни призводить до незначної зміни обсягу пропонування (ES < 1).

Перехресна еластичність попиту - це процент на зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару. Математично визначаться за формулою:

Взаємодія попиту і пропонування визначає ринкову рівновагу, тобто такий стан ринку, за якого обсяг попиту та пропонування збігаються. Графічно - це точка перетину кривих попиту та пропонування. Ціна рівноваги - це ринкова ціна, за якої обсяг попиту рівний обсягу пропонуванню. Рівноважний обсяг продукції - це обсяг попиту та провокування за ціною рівноваги.

<< | >>
Источник: БУЛГАКОВ А.А.. Лекції з економічної теорії. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ. 0000

Еще по теме 7. Еластичність попиту і пропонування: види, показники, чинники. Практичне значення теорії еластичності.:

 1. Цінова еластичність попиту і пропозиції
 2. 18. Теорії споживання. Функції споживання та заощадження. Інвестиції, їх види, чинники інвестування.
 3. 27. Банківська система і пропонування грошей. Операційний та спекулятивний попит на гроші. Грошовий мультиплікатор.
 4. 26. Види, показники та наслідки безробіття. Закон Оукена.
 5. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.
 6. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 7. 17. ВВП, ВНП та методи їх обчислення. Реальніта номінальні показники. Похідні показники (ЧНП, НД, ВД). Показники суспільного добробуту: чистий економічний добробут, індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації.
 8. 23. Економічний цикл, його види, фази та чинники. Причини циклічного розвитку економіки.
 9. Попит і пропозиція. Детермінанти попиту і пропозиції
 10. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 11. 1. Предмет економічної теорії. Фундаментальні поняття економічної теорії. Методи досліджень і функції економічної теорії.
 12. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 14. Поняття, показники та типи економічного зростання
 15. 2) Геополітично-практичний аспект
 16. 3. Економічна ефективність виробництва та її показники