<<
>>

5. Фіскальна політика

Бюджет і податки є головними засобами перерозподілу доходів і найбільш важливими знаряддями державного регулювання економіки. На стабілізацію економіки націлена реалізація фіскальної політики (від лат.

fiscus – державна скарбниця і fiscalis – те, що відноситься до скарбниці).

Під фіскальною політикою розуміють маніпулювання державними видатками і оподаткуванням з метою зменшення коливань ділового циклу, сприяння зростанню економіки з високим рівнем зайнятості і без високого неконтрольованого рівня інфляції.

В періоди рецесії в фіскальній системі будь-якого суспільства спрацьовують автоматичні стабілізатори, найважливішими серед яких є автоматичні зміни в податкових надходженнях (податкові надходження збільшуються в умовах інфляції і зменшуються в періоди її спаду), допомога по безробіттю, соціальна допомога та інші трансферти. Автоматичні стабілізатори першими виступають на шляху коливань ділового циклу, але впоратися з ними не в змозі. На допомогу приходить дискреційна фіскальна політика – політика прийняття законів, які змінюють ставки оподаткування і програми видатків.

Основними методами дискреційної фіскальної політики є свідоме маніпулювання державними видатками (що так, як і споживчі видатки та інвестиції, впливає на сукупний попит), зміна трансфертних платежів та ставок оподаткування.

Прикладом значних заходів по стимулюванню загальної економічної кон’юнктури може бути значне зниження податкових ставок на початку 80-х років ХХ століття в США. Теоретичною базою цієї програми стали розрахунки американського економіста А. Лаффера, який довів, що зниження податкових ставок до оптимальної величини сприяє зростанню виробництва і доходів. Надмірне підвищення ставок оподаткування на доходи корпорацій і фірм призводить до втрати у них стимулів до капіталовкладень, до гальмування НТП, до сповільнення економічного зростання, що, безперечно, негативно позначається на надходженнях до державного бюджету.

Графічне зображення залежності між доходами держбюджету і динамікою податкових ставок отримало назву „кривої Лаффера”. Як видно з наведеного нижче графіку, за нульової ставки оподаткування надходження до держбюджету відсутні. Нема їх також за 100%-ставки оподаткування, бо ж значна частина підприємців покидають ринок, а інші – переходять до „тіньового сектору”. І лише оптимальний розмір ставки оподаткування R забезпечує максимальні надходження до державного бюджету. В країнах з високим рівнем розвитку і доходів рівень податків становить 35–50% ВВП, в країнах з низьким – 20–30%. В Україні податковий тягар майже вдвічі перевищує середній рівень групи країн, до яких вона належить – більше аніж 38%.

Рисунок 17.1 – Крива Лаффера

Методи дискреційної фіскальної політики змінюються в різні періоди економічного циклу. В період спаду здійснюється стимулююча фіскальна політика, яка складається з: 1) збільшення державних видатків, 2) зниження податків, 3) поєднання зростання державних видатків зі зниження ставок оподаткування. Така політика приводить фактично до дефіцитного фінансування, але забезпечує скорочення падіння виробництва.

В умовах інфляції, яка викликана надлишковим попитом, стримувальна або обмежувальна фіскальна політика передбачає: 1) зменшення державних видатків, 2) підвищення податків, 3) поєднання 1) та 2). Така фіскальна політика орієнтована на позитивне сальдо бюджету.

В сучасних умовах кожна країна має широкий „набір” ефективних фінансових регуляторів: податки, інвестиції, дотації, кредити, ставки оподаткування, пільги для виробників пріоритетної соціальної продукції, фінансування значних науково-технічних програм і т. інш. використовуючи міжнародний досвід, кожна країна все ж здійснює свою специфічну фіскальну політику.

Основні поняття

Фінанси finances

Державний бюджет government budget

Податки taxes

Державний борг national debt

Оподаткування taxation

Бюджетний дефіцит budget deficit

Податково-бюджетна політика fiscal policy

Практикум

Вправа 1.

Знайдіть правильну відповідь

1. Крива Лаффера описує співвідношення між:

а) дефіцитом бюджету і безробіттям;

б) рівнем цін і податковими надходженнями до держбюджету;

в) податковими ставками і доходами держави від податкових надходжень;

г) податковими ставками і інфляцією.

2. Якщо держава передбачає підвищити рівень реального ВВП, то вона:

а) зменшить трансфертні платежі; в) знизить рівень бюджетного дефіциту;

б) знизить державні закупівлі товарів; г) знизить податки.

3. Заробивши 250 грн. Петренко сплатив у вигляді податку 30 грн., а Коваленко, заробивши 400 грн., сплатив 48 грн. Такий податок називається:

а) пропорційним; б) прогресивним; в) регресивним; г) непрямим.

4. Дефіцит державного бюджету з’являється, якщо:

а) сума податкових надходжень скорочується;

б) сума державних видатків перевищує суму податкових надходжень;

в) експорт перевищує імпорт;

г) імпорт перевищує експорт.

5. Чітко націлена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а) підвищення рівня оподаткування і державних видатків;

б) підвищення рівня оподаткування і зниження державних видатків;

в) зниження рівня оподаткування і державних видатків;

г) зниження рівня оподаткування і підвищення державних видатків.

6. До прямих податків належить:

а) мито; б) податок на додану вартість; в) акциз;

7. Яке з тверджень є вірним?

а) грошово-кредитна емісія – один з самих легких і безпечних способів фінансування дефіциту державного бюджету;

б) прямі податки – це своєрідна надбавка до ціни товару;

в) проведення стимулюючої фіскальної політики зсуває криву сукупного попиту ліворуч;

г) автоматичні стабілізатори можуть знизити рівень безробіття і інфляції, але не в змозі звільнити економіку від них.

8. Які з заходів фіскальної політики будуть сприяти зростанню сукупних витрат?

а) зниження трансфертних платежів;

б) зниження податку з прибутків корпорацій;

в) підвищення податку на додану вартість;

г) підвищення прибуткового податку.

9. Вивести економіку зі стану економічного спаду можна, якщо:

а) підвищити і податки, і державні видатки;

б) податки знизити, а державні видатки збільшити;

в) податки підвищити, а державні видатки зменшити;

г) знизити і податки, і державні видатки.

10. Як вплине збільшення сукупних видатків у короткостроковому періоді на темпи інфляції і безробіття?

Інфляція Безробіття

а) підвищиться, не зміниться;

б) знизиться, знизиться;

в) не зміниться, збільшиться;

г) знизиться, збільшиться.

Вправа 2. Виконайте завдання

1. Потенційний ВВП країни становить 534 млрд. грош. од., а фактичний – 489 млрд. грош. од. За умови відсутності інших джерел надходження коштів сума податкових надходжень до бюджету складає 38 % від ВВП. Державні видатки становлять 198,5 млрд. грош. од. Визначте сальдо державного бюджету. Як зміниться сальдо держбюджету, якщо в країні було б досягнуто повної зайнятості?

2. Обґрунтуйте, які з наведених нижче податків відносяться до прямих, а які до непрямих:

а) акциз на горілчані вироби;

б) ввізне мито;

в) особистий прибутковий податок;

г) податок на прибуток заводу „Світло шахтаря”;

д) податок на додану вартість.

3. Розрахуйте і порівняйте суму податку на заробітну плату в умовах прогресивного оподаткування і за сучасної ставки пропорційного оподаткування. Розмір заробітної плати: а) 674 грн.; б) 1468 грн.

Шкала прогресивного оподаткування:

Місячний сукупний

оподатковуваний доход

Ставка і розмір податку
До 17 грн. Не оподатковується
18 – 85 грн. 10% від суми, яка перевищує 17 грн.
86 – 170 грн. 6.80 грн. + 15% від суми, яка перевищує 85 грн.
171 – 1020 грн. 19.55 грн. + 20% від суми, яка перевищує 170 грн.
1021 – 1700 грн. 189.55 грн. + 30% від суми, яка перевищує 1020 грн.
1701 грн. та вище 393.53 грн.
+ 40% від суми, яка перевищує 1700 грн.

4. Студент та викладач купують підручник з економічної теорії, вартістю 42 грн. і сплачують при цьому ще 20% податку на додану вартість. Доход студента – 126 грн., а доход викладача – 920 грн. Обчисліть податкову ставку та визначте вид податку (прогресивний, пропорційний, регресивний), покажіть вид податку схематично.

5. В таблиці наведено головні інструменти фіскальної політики, за допомогою яких держава може вплинути на найважливіші макроекономічні показники. Заповніть наведену нижче таблицю, поставивши ↑, якщо досягається підвищення показника, і ↓, якщо досягається зниження показника. Визначте характер фіскальної політики (стимулююча чи стримувальна).

Інструменти Дії Вплив на сукупні видатки Вплив на ВВП Характер політики
Державні видатки Зростання
Зменшення
Податки Збільшення
Зменшення

Література

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М., 1998. – Гл. 17.

2. Камаев В.Д. и колл. авт. Экономическая теория: Учебник. – М., 1998. – Гл. 16.

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. – М., 1992. – Гл. 14.

4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К., 1997. – Розд. 38.

5. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. – СПб, 1999. – Гл. 23.

6. Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М., 2000. – Гл. 27.

7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2004. – Гл. 17.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме 5. Фіскальна політика:

 1. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 2. § 1. Загальна характеристика політико-державного режиму Політико-державний режим.
 3. § 3. Право і політика
 4. § 3. Право і політика
 5. 6. Грошово-кредитна політика
 6. Право і політика
 7. § 1. Соціальна політика: суть, основні принципи
 8. § 2. Цілі і пріоритети соціальної політики
 9. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ГЕҐЕЛЯ
 10. ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ
 11. § 13. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив
 12. ІІІ. ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 13. 3.1. Вплив тенденцій грошово-кредитної та курсової політики на інвестиційний процес
 14. Тема 7. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
 15. Політика компенсації праці директорів
 16. Глава 13 Політико-державний режим