<<
>>

4. Інфраструктура ринку

Сучасний ринок є неможливим за відсутності розвинутої інфраструктури, тобто допоміжних галузей та організацій. Ринкова інфраструктура є надзвичайно важливим і складним структурним утворенням ринкової економіки, під якою розуміють систему державних приватних і громадських інститутів (організацій та установ) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію.

Прийнято виділяти організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідницьку інфраструктури ринку.

До організаційно-технічної інфраструктури ринку належать товарні біржі й аукціони, торгові доми і торгові палати, холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки, інжинірингові фірми, сервісні центри, пункти прокату й лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації і засоби оперативного зв’язку.

Одні з цих установ покликані сприяти встановленню ділових контактів між підприємцями, надавати їм інформаційні, консультативні, розрахункові та інші послуги (ярмарки, біржі, виставки, центри), інші – беруть на себе функції загальної координації ринкових зв’язків, представляють інтереси своїх членів на регіональному, державному та міжнародному рівнях (асоціації, торгові й господарські палати), треті – являють собою спеціальні державні органи регулювання ринкових відносин (податкові інспекції, служби контролю за цінами і стандартами, страховий нагляд тощо).

Фінансово-кредитну інфраструктуру ринку утворюють банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, фонди профспілок та інших громадських організацій. Це – всі ті, хто здатен займатися й займається мобілізацією тимчасово вільних грошових ресурсів, перетворює їх у кредити, а потім і в капіталовкладення. Фінансово-кредитна інфраструктура саме й забезпечує вирішення цієї проблеми.

Науково-дослідницька інфраструктура ринку включає в себе наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні навчальні заклади. Інститути та організації, що утворюють цю інфраструктуру, вивчають динаміку ринкової ситуації, займаються розробкою стратегії і тактики поведінки підприємств на ринку, прогнозів для уряду і підприємців, моделюванням наслідків тих чи інших рішень, наданням консультацій, улагодженням конфліктів між партнерами, підготовкою економістів, менеджерів та фахівців з маркетингу.

Крім загальної інфраструктури, що обслуговує весь простір ринкових відносин, існують ще спеціалізовані, які забезпечують ефективне функціонування окремих ринків. Зазвичай розрізняють інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового та ринку праці.

Інфраструктура товарного ринку включає товарні біржі, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, посередницькі фірми не біржового характеру.

Інфраструктура фінансового ринку включає в себе фондові та валютні біржі, банки, холдингові, страхові та інвестиційні компанії та фонди.

Інфраструктура ринку праці включає в себе біржі праці, служби зайнятості та перепідготовки кадрів та ін.

Так, на ринку товарів та послуг діють товарні біржі, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, фірми, що займаються перевезенням вантажів, наданням послуг у сфері маркетингу тощо. Ринок праці обслуговують біржі праці, державні та приватні фонди сприяння зайнятості, пенсійні фонди, державні центри підготовки кадрів тощо.

Аукціони – форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення на основі конкурсу покупців. На аукціонах реалізують певні види товарів, які, як правило, користуються підвищеним попитом.

Ярмарки – це торги, ринки товарів, які періодично організовують в установленому місці. Вони бувають всесвітні, міжнародні, регіональні, національні та місцеві. Свого часу вони відігравали важливу роль в економічному житті країн Західної Європи.

З розвитком суспільного виробництва, розширенням торговельно-обмінних операцій, посиленням конкуренції з центрів привозу великих партій наявного товару ярмарки перетворилися на ярмарки-виставки зразків товарів, які можна замовляти.

Біржа – це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів, реалізується єдина стратегія комерційної поведінки агентів цієї структури. Біржа є організаційною формою ринку, на якому відбуваються вільна оптова торгівля стандартними товарами та послугами, цінними паперами, валютою, наймання робочої сили і формування ринкових цін і курсів відповідних активів на основі фактичного співвідношення попиту й пропозиції.

В залежності від предмету торгів розрізняють товарні, фондові (валютні) біржі та біржі праці.

Товарні біржі – це організований ринок матеріальних об’єктів: сировини, устаткування, зерна, металу та ін. Такі біржі є спеціалізованими. Біржі, на яких запропоновані різноманітні товари, називають універсальними. Під впливом часу та економічної конкуренції серед товарних бірж виробилася чітка спеціалізація: щодо кольорових металів – Лондонська, Нью-Йоркська; натурального каучуку – Нью-Йоркська, Лондонська, Амстердамська, Сінгапурська, Куала-Лампурська; зерна – Вінніпезька, Чиказька, Лондонська, Ліверпульська, Роттердамська, Антверпенська, Міланська; цукру – Лондонська, Гамбурзька.

Фондова біржа – це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. На ній продають та купують акції, облігації акціонерних компаній та облігації державних позик. Як найважливіший елемент розвинутої ринкової економіки, ринку капіталів фондова біржа створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів, їх спрямування на довгострокові інвестиції, фінансування перспективних програм. До найвідоміших сучасних фондових біржах належать Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Паризька, Франкфуртська, Базельська, Міланська, Сінгапурська, Тайванська та ін.

Банк – особливий фінансовий інститут, що акумулює грошові кошти та інші нагромадження (золоті запаси, цінні папери тощо),надає кредити, випускає в обіг гроші та цінні папери, здійснює грошові розрахунки, операції з золотом та інші функції. Банки виникають на основі розвинутих товарно-грошових відносин й існують у декількох суспільно-економічних формаціях (феодалізм, капіталізм, соціалізм). Поняття «банк» походить від італійського слова «Вапса» (лавка, на якій середньовічні міняйли розкладали монети для обміну).

Банківська система – сукупність різних видів банків та банківських об'єднань у їх взаємозв'язку та взаємодії. Головний елемент банківської системи – центральні емісійні банки, які здійснюють керівництво і контроль за функціонуванням і розвитком усієї банківської системи країни. У США таким банком є Федеральна резервна система, в Німеччині – Бундесбанк, в Україні – Національний банк України (НБУ).

Останнім часом значно посилюється універсалізація банків. Крім залучення коштів та кредитування, вони виконують операції страхування, консультаційного бізнесу (надання фінансової, комерційної, ринкової, технічної інформації тощо). Загалом сучасні банки надають понад 200 різноманітних послуг.

Важливі функції в ринковій економіці виконують різноманітні небанківські фінансово-кредитні заклади з інформаційними системами, які працюють на базі фінансово-кредитних телекомунікацій. Це лізингові компанії, трастові, інвестиційні, випускаючі акції, факторингові, фарфейтингові, клірингові палати, страхові товариства, пенсійні фонди. Сучасна кредитна система створює умови для швидких розрахунків без відповідних паперів шляхом електронних сигналів через міжбанківську телекомунікацію. Основні поняття

Ринок market

Кон’юнктура ринку state of affairs of market

Конкуренція competition

Ринкова інфраструктура market infrastructure

Аукціон auction

Ярмарок fair

Товарна біржа commodity exchange

Фондова біржа exchange stock

Банк bank

Банківська система banking system

Практикум

Вправа 1.

Знайдіть правильні відповіді

1. Ринок – це:

а) місце, де люди обмінюються товарами;

б) форма господарських зв’язків, що функціонує на принципах справедливого розподілу доходів;

в) сфера взаємодії ї попиту та пропозиції;

г) сукупність угод купівлі – продажу товарів.

2. Функціями ринку є:

а) регулююча; г) стимулююча; ж) освітня;

б) організаційна; д) інформаційна; з) командна;

в) плануюча; е) інтегруюча; і) все перераховане.

3. Інфраструктура ринку складається з:

а) банків; д) аукціонів;

б) ярмарків; є) аудиторських фірм;

в) валютних бірж; ж) вірні відповіді: б); д);

г) бірж праці; з) усі відповіді вірні;

4. Ринкові ціни

а) більше залежать від зміни пропозиції, чим від зміни попиту;

б) більше залежать від зміни попиту, чим від зміни пропозиції;

в) встановлюються в результаті взаємодії попиту та пропозиції;

г) змінюються зворотньо пропорційно величині пропозиції;

5. Розподіл доходів в умовах ринку здійснюється на принципах: а) рівності в доходах населення;

б) нерівності в доходах населення;

в) визначається цінами економічних ресурсів, якими володіють окремі люди;

г) держава виступає гарантом соціального захисту громадян.

6. Конкуренція – це:

а) боротьба виробників за одержання найбільшого прибутку;

б) боротьба споживачів за право купувати товари по більш низьких цінах;

в) усі відповіді вірні;

г) усі відповіді невірні.

7. Поширення зведень, помилкових, що ганьблять товари конкурента, це елемент:

а) нецінової конкуренції; в) несумлінної конкуренції;

б) вільної (досконалої) конкуренції; г) недосконалої конкуренції.

8. Необхідність державного регулювання економіки обґрунтовується представниками таких економічних шкіл, як:

а) класична; в) марксистська;

б) кейнсіанська; г) неокласична.

9. Головними способами впливу на економічні інтереси у ринковій економіці є:

а) позаекономічний примус; в) матеріальне заохочення трудової активності;

б) економічний примус; г) всі відповіді вірні.

10. Ринкова система – це:

а) відкрита система, що передбачає домовленості;

б) зв'язок виробництва та споживання;

в) розвинута система суспільного розподілу праці;

г) конкуренція товаровиробників;

д) активна роль держави у регулюванні економіки;

е) пробуджує користолюбність, бездуховність;

ж) марнотратна у використанні невідтворних ресурсів землі;

з) приводить до відносного зубожіння населення.

Вправа 2. Виконайте завдання

1. В чому полягають функції сучасного ринку. Яка з них, на вашу думку, “не працює” в економіці сучасної України?

2. Визначте причини існування тіньового ринку.

3. В чому полягають причини недостатнього розвитку ринкової інфраструктури на сучасному етапі?

4. В яких галузях економіки дія ринку може бути неефективною? Обґрунтуйте відповідь.

5. Охарактеризуйте переваги та недоліки ринку як системи. Яким чином можна подолати визначені недоліки?

6. Що саме називав А. Сміт “невидимою рукою ринку”? Чому?

7. Наведіть приклади дефіцитних та надлишкових ринків в сучасному житті.

Література

1. Амосова В., Гукасьян Г., Маховикова Г. Экономическая теория. – СПб., 2002. – Г.5.

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М., 2002 – Г.9.

3. Журавлева Г.П. Экономика. Учебник. – М., 2001. – Г.4.

4. Корниенко О.В. Микроэкономика. Учебное пособие – Ростов н/Д., 2005. – Г.3.

5. Курс экономической теории: учебник. – Киров, 2005. – Г.5.

6. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К., 2003. – Р.2.2

7. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2002 – Р.2.(Т. 7,8,9).

8. Основи економічної теорії /За ред. Предборовського В. – К., 2002 – Р.5.

9. Сычев Н.В. Политическая экономия. Курс лекцій. – М., 2002. – Г.5.4

10. Экономика: Учебник. 3-е изд., /Под общ. Ред. А.Булатова. – М., 2003 – Г.5.

11. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. Ред. В.Видяпина, Г.Журавлевой. – М., 2004. – Г.5.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме 4. Інфраструктура ринку:

 1. 3.3 Професійні учасники фондового ринку
 2. 1. Сутність ринку
 3. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 4. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 5. 2. Закони функціонування ринку
 6. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
 7. 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку
 8. 3. Грошова маса і рівновага на ринку грошей
 9. 6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку
 10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”
 11. РОЗДІЛ 2 ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 12. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 13. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 14. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 15. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 16. 8. Директива Європейського Парламенту та Ради2004/109/єс від 15 грудня2004 року про гармонізацію вимог шодо прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до продажу на врегульованому ринку і яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС
 17. РЕЗЮМЕ ДО РОЗДІЛУ 3