<<
>>

3. Основі тенденції розвитку відносин власності на сучасному етапі

В розвинених країнах реальне усуспільнення привело до глибоких змін форм власності, передусім на основі взаємопроникнення приватної та суспільної форм власності, до різноманітності їх форм.

Звичайно це не означає, що приватна власність зникла. Навпаки індивідуальна приватна власність, як і раніше, і нині має значне поширення в розвинених країнах. Вона пов’язана насамперед з малим бізнесом (найдрібніші, дрібні та навіть середні підприємства, фермерство).

Але в останні десятиріччя значного поширення набула колективна приватна власність. Вона ґрунтується на процесах акціонування, утворення і руху акціонерного капіталу. Як відомо, акціонерна форма власності довела концентрацію виробництва і капіталу до такого рівня, який зумовив виникнення монополій. Не випадково переважна більшість монополістичних об’єднань є акціонерними товариствами. Проте це не означає, що всі акціонерні товариства можна назвати монополіями. Навпаки, переважна більшість акціонерних товариств, або, як їх називають у США, корпорацій, не є монополіями.

Ці компанії засновані на партнерствах вузького кола індивідуальних капіталів, що розподіляють прибуток відповідно до розподілу їхнього капіталу. Сучасним великим компаніям (корпораціям) належить провідна роль в розвитку економіки. Так, у США найбільші корпорації контролюють близько половини промислового виробництва країни. У більшості країн Західної Європи і Японії переважна частка банківських ресурсів сконцентрована в 3–6 найбільших банках.

Приватна капіталістична власність сприяла посиленню відчуження найманого робітника від засобів виробництва, знижувала матеріальні стимули до ефективної праці. Підвищення відповідальності, зацікавленості в результатах праці безпосередніх виробників вимагало передачі хоча б частини прерогатив власника особам найманої праці, перетворення їх на співвласників та співуправителів виробництва. Зробити це удалось шляхом персоніфікації власності, тобто розосередження її серед усіх працюючих.

Так, у США, як реакція на небезпеку концентрації капіталу в руках вузької групи монополістів, виникла концепція розосередження власності шляхом передачі акцій найманім працівникам. Законодавчо вона була зафіксована в 1974 р. під назвою ESOP – план створення системи акціонерної робочої власності, що являє собою пайове товариство робітників, яке володіє й розпоряджається акціями підприємства від їхнього імені і в їхніх інтересах. Ці програми мають свої особливості в кожній фірмі, але їх об’єднують певні загальні принципи.

Таким чином, аналізуючи відносини власності на сучасному етапі, не можливо не помітити загальної тенденції до посилення процесу усуспільнення власності в розвинутих країнах світу.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме 3. Основі тенденції розвитку відносин власності на сучасному етапі:

 1. Функції держави на сучасному етапі державотворення
 2. 4. Особливості ДРЕ у вітчизняній економіці на сучасному етапі
 3. Тенденції розвитку правових систем сучасності
 4. Аналіз та тенденції розвитку процесуальних норм
 5. 3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління
 6. § 2. Трансформація відносин власності
 7. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 8. Основні етапи становлення та розвитку сучасного державного ладу України
 9. 4. Реформування відносин власності в Україні
 10. Глава 3. Економічні відносини власності
 11. § 2. Вплив на розвиток відносин із корпоративного управління наявності акцій в державній власності
 12. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
 13. § 4. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару
 14. Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
 15. 3. Третя директива ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року на ОСНОВІ СТАТТІ 54 (3) (G) ДОГОВОРУ ЩОДО ЗЛИТТЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 16. 4. Шоста директива ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року НА ОСНОВІ СТАТТІ 54 (3) (g) ДОГОВОРУ ЩОДО ПОДІЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 17. Інші джерела права в сучасному світі
 18. 1. Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній системі
 19. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
 20. §2. Значення вивчення римського приватного права для сучасних юристів