<<
>>

Ринок монополістичної конкуренції

Ринку монополістичної конкуренції властиві риси як монополії, так і досконалої конкуренції. Основні характерні риси даного ринку наступні: 1) відносно велика кількість фірм, що пропонують схожу, але не ідентичну продукцію; 2) диференційований тип продукту (по якості, по розміщенню, по впакуванню, по стилю надання послуг); 3) існує незначний контроль над ціною; 4) не існує серйозних перешкод для вступу в галузь; 5) значна нецінова конкуренція (акцент робиться на рекламі, торгових знаках і т.

ін.). Прикладами підприємств-монополістичних конкурентів можуть служити підприємства роздрібної торгівлі, перукарні, кінотеатри.

У порівнянні з досконалою конкуренцією, монополістична конкуренція вважається менш ефективною, оскільки ціна на продукцію даних фірм вища за мінімум середніх загальних витрат. Крім того, ціна також вище граничних витрат (МС), що говорить про менш ефективне використання ресурсів у порівнянні з використанням ресурсів на ринку досконалої конкуренції. Причинами неефективності ринку монополістичної конкуренції можуть служити: 1) реклама (вона створює додаткові витрати, не пов'язані з формуванням нового продукту); 2) неповне завантаження потужностей; 3) додаткові витрати на створення великого асортименту товарів.

Графік максимізації прибутку в умовах монополістичної конкуренції наведено на рисунку 10.5.

Рисунок 10.5 – Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції

У період становлення ринкових відносин в Україні особливо актуальним стає питання про стимулювання конкурентного ринкового середовища й розвитку сектора малого підприємництва. Переваги великої кількості конкуруючих фірм очевидні.

Це й рішення проблеми зайнятості, і поліпшення купівельної спроможності споживачів, що у свою чергу призведе до формування й росту середнього класу, і поповнення доходів бюджету. Крім того, стимулювання конкуренції в наш час сприяє росту науково-технічного потенціалу, оскільки основна частина науково-технічних досягнень припадає на сектор малого підприємництва.

З іншого боку, вітчизняні великі підприємства поки недостатньо ще сильні для того, щоб повноцінно конкурувати на світовому ринку. А їхній розвиток є визначальним в оцінці конкурентоспроможності країни, оскільки маючи значний капітал, дані підприємства здатні впровадити інновації, що не завжди може бути «по кишені» малим підприємствам, а також розподілити інноваційні витрати на більший обсяг випуску продукції протягом тривалого проміжку часу. Це сприяє зниженню середніх витрат на одиницю продукції, що є одним з факторів підвищення конкурентоспроможності даних підприємств. Інноваційна сфера – це типовий приклад спільності інтересів малого й великого підприємництва. Тому не можна говорити винятково про стимулювання малого бізнесу, повністю ігноруючи інтереси великих підприємств.

Таким чином, не існує поганих або гарних типів ринкових структур. Всі вони мають право на існування і, взаємодіючи між собою, доповнюють один одного.

Основні поняття

Досконала конкуренція pure competition

Чиста монополія pure monopoly

Олігополія oligopoly

Монополістична конкуренція monopolistic competition

Довгостроковий період long run

Короткостроковий період short run

Економічний прибуток economic profit

Нормальний прибуток normal profit

Війна цін price war

Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Ринки досконалої й монополістичної конкуренції мають таку загальну рису:

а) випускаються диференційовані товари;

б) на ринку оперує безліч покупців і продавців;

в) випускаються однорідні товари;

г) ринкове поводження кожної фірми не залежить від реакції її конкурентів.

2. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:

а) невелика кількість конкуруючих фірм;

б) велика кількість конкуруючих фірм, які виробляють диференційований продукт;

в) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідний продукт;

г) фірми, поведінка яких не залежить від реакції їхніх конкурентів.

3. Лінія попиту фірми, яка працює в умовах досконалої конкуренції являє собою:

а) пряму лінію з негативним нахилом;

б) пряму лінію, паралельну осі ординат;

в) пряму, що збігається з лінією ціни;

г) пряму, що збігається з лінією граничного доходу.

4. Поняття «фірма-досконалий конкурент» має на увазі, що:

а) це фірма, що не робить впливу на формування ринкової ціни;

б) фірма займає домінуюче положення в галузі;

в) на ринку функціонує велика кількість покупців і продавців;

г) фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами.

Вправа 2. Знайдіть правильні відповіді

1. Конкурентна фірма одержує максимальний прибуток за умови, що:

а) середні загальні витрати дорівнюють граничному доходу;

б) загальний дохід приймає максимальне значення;

в) граничні витрати дорівнюють середньому доходу;

г) граничні витрати дорівнюють граничному доходу й дорівнюють ціні.

2. Фірма, що працює в умовах досконалої конкуренції, готова припинити роботу, коли:

а) ціна постійно падає;

б) Р = МС;

в) ціна дорівнює мінімальним середнім змінним витратам;

г) збитки фірми менше, ніж величина постійних витрат.

3. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) стикається із абсолютно еластичною кривою попиту;

б) уникає еластичного відрізку кривої попиту;

в) може призначати будь-яку ціну на свій продукт;

г) при даній кривій ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни й обсягу випуску, що дає максимум прибутку.

4. Цінова дискримінація – це:

а) продаж однієї й тієї ж продукції різним споживачам;

б) розходження в оплаті праці по національності або полу;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) розподіл покупців на окремі групи або ринки, де встановлюється своя ціна реалізації.

5. На практиці картелі й подібні їм таємні угоди важко створювати й підтримувати тривалий час, оскільки:

а) існують розходження у витратах фірм-олігополістів;

б) антимонопольний комітет забороняє організовувати картелі;

в) фірми можуть не дотримуватися умов договору, знижуючи ціни й збільшуючи обсяги продажів;

г) ефективність виробництва більшості фірм-олігополістів однакова.

6. Держава повинна стимулювати розвиток як малого, так і великого підприємництва, оскільки:

а) великі підприємства мають можливість впроваджувати інноваційні розробки, що дозволяє в тривалій перспективі знижувати середні загальні витрати;

б) конкурентоспроможність великих підприємств є основою конкурентоспроможності нації;

в) наслідки діяльності великих підприємств на ринку не можуть бути негативними;

г) інтереси малих і великих підприємств досить часто перетинаються.

Вправа 3. Виконайте завдання

1. Для кожної ситуації, наведеної нижче, знайдіть відповідний тип ринкової структури: а) на ринку оперує велика кількість постачальників, кожний з яких пропонує фірмове взуття за відносно схожими цінами; б) на ринку оперує єдиний постачальник телекомунікаційних послуг; в) велика кількість, фермерів пропонує картоплю на ринку за однаковою ціною; г) декілька великих фірм функціонує на ринку автомобільних шин; д) одна фірма робить штурманські прилади.

2. Монополіст може продати 10 одиниць товару за ціною 100 дол. за одиницю, але продаж 11 одиниць викликає зниження ціни до 99,5 дол. Знайдіть граничний дохід при збільшенні обсягу продажів з 10 до 11 одиниць.

3. У галузі функціонує 1000 фірм. У кожної фірми граничні витрати: при виробництві 5 одиниць продукту на місяць становлять – 2 дол., 6 одиниць – 3 дол., 7 одиниць – 5 дол. Ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 2 дол. Знайдіть галузевий випуск на місяць.

4. Фірма повністю монополізувала виробництво товару. Її граничний дохід становить: МR = 1000 – 20 Q. Загальний доход: ТR = 1000 Q – 10 Q2. Граничні витрати: МС = 100 + 10 Q, де Q – обсяг випуску, Р – ціна товару. Скільки товару буде продано та за якою ціною, якщо: а) фірма функціонує як проста монополія; б) фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції?

5. Функція сукупних витрат монополії має вигляд: ТС = 30 + 100, функція попиту на її продукцію Р = 60 – 0,2Q. Визначте ціну, за якою фірма максимізує прибуток.

6. Функція загальних витрат монополіста: ТС = 100 + 3Q, де Q – кількість одиниць продукту, яка виробляється на місяць; функція попиту на продукцію монополіста: Р = 200 – Q, де Р – ціна продукту. Монополіст випускає 20 одиниць продукту на місяць. Визначите, чому дорівнює його загальний дохід.

Література

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. – М.:, 1992. – Т.2. Гл. 25–28.

2. Микроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. – М., 1996. – Гл. 6–7.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме Ринок монополістичної конкуренції:

 1. Ринок досконалої конкуренції
 2. 15. Особливості поведінки олігополістів: взаємозалежність фірм. Моделі олігополістичного ціноутворення. Моделі монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція.
 3. Ринок олігополії
 4. Ринок чистої монополії
 5. Допуск на ринок
 6. 3.3. Фондовий ринок як механізм залучення інвестицій
 7. 3. Держава і ринок: досвід взаємодії в розвинутих країнах
 8. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.
 9. 4.1 Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях)
 10. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 11. 3. Види ринків
 12. 13. Вибір конкурентною фірмою оптимального обсягу виробництва. Короткострокова крива пропонування. Вибір фірмою технологічно та економічно ефективного способу виробництва у довгостроковому періоді
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2
 14. 1. Сутність ринку
 15. 29. Інфляція, її показники та наслідки. Антиінфляційна політика. Зв'язок інфляції та безробіття.
 16. Тема 4. РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 17. ДЖЕРЕЛА ДО РОЗДІЛУ 7
 18. 3.3 Професійні учасники фондового ринку
 19. Економічні функції держави
 20. 3. Грошова маса і рівновага на ринку грошей