<<
>>

Теорія поведінки споживача

При виробництві будь-якого товару необхідно знати поведінку споживача. Тому важливою умовою вивчення ринку є аналіз його поведінки. Теорія поведінки споживача заснована на положенні, що людина веде себе раціонально у намаганні максимізації задоволення своїх потреб.

В економічний теорії існує два підходи оцінки поведінки споживача – кардиналістський та ординалістський. Якщо кардиналістська теорія корисності дає лише загальну характеристику поведінки споживача на ринку, то ординалістська, яка розроблена В. Парето та Дж. Хіксом, долає недоліки кардиналістського підходу та показує, якому благу віддає свою перевагу споживач.

Практика вимагає більш реалістичну теорію попиту, тому що:

1) суб’єкт неспроможний точно виміряти граничні корисності та розподілити попит на різні товари, не маючи уяви про ціни;

2) виробляючи свою стратегію споживання, суб’єкт оцінює корисність не певних благ, а наборів споживання, а саме: наскільки один набір споживання корисніше для нього від іншого.

Розглянемо далі основні елементи теорії поведінки споживача.

1. Споживчий вибір та бюджетні стримування пов’язані з бюджетом споживача, а тобто, чим менше коштів в його бюджеті, тим менший і вибір споживача і навпаки.

2. Правило максимізації корисності полягає в такому розподіленні грошового доходу споживача, при якому остання грошова одиниця(долар, гривня і т. ін.), яка витрачена на придбання кожного виду продуктів приносила б додаткову (граничну) корисність. Якщо споживач “врівноважить свої граничні корисності” за певним правилом, то ніщо не буде змушувати його до зміни структури витрат, тобто він буде знаходитися в стані рівноваги. Це правило в алгебраїчній формі:

де MU – гранична корисність відповідного продукту;

Р – ціна відповідного продукту.

3. Бюджетні лінії, криві байдужості та рівновага споживача. Маючи певний грошовий дохід, споживач може витратити його на придбання одного товару і опинитися в точці А графіка (рис. 6.9). Він може витратити весь дохід на придбання іншого товару і опинитись в точці В. Або він може розподілити свій дохід між двома цими благами. Тоді, якщо дохід буде витрачатися повністю всі можливі комбінації такого розподілення розташовуються на лінії, яка з’єднує точки А і В, і називається бюджетною лінією. Таким чином, бюджетна лінія показує усі можливі комбінації кожної пари продуктів, які можуть бути придбані споживачем при даному рівні цін на продукти і даній величині його доходу.

Крива байдужості споживача відображає усі можливі комбінації продуктів А і В, які дають йому рівний об’єм задоволення потреб, або корисності (крива І на рис. 6.9).

Кожна точка на кривій байдужості (“а”, ”в”, ”с”, “d”) являє одну з комбінацій продуктів А і В, однаково задовольняючих споживача; тобто кожна така комбінація продуктів має однакову сукупну корисність. Таким чином, споживачу буде байдуже, яку комбінацію продуктів він дійсно придбає. Рівноважне положення споживача досягається в точці Х, в якій бюджетна лінія АВ торкається найбільш високої з усіх досягаємих кривих байдужості – І.

Рисунок 6.9 – Рівновага споживача

Основні поняття

Попит demand

Пропозиція supply

Закон попиту law of demand

Закон пропозиції law of supply

Крива попиту demand curve

Крива пропозиції supply curve

Еластичність elasticity

Коефіцієнт еластичності попиту та пропозиції index of elastic demand and supply

Ринкова рівновага marketing equilibrium

Бюджетна лінія budget line

Крива байдужості indifference curve

Рівновага споживача consumer equilibrium

Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Графічне представлення залежності між ціною товару та його кількістю, яку бажають придбати покупці на ринку - це:

а) крива попиту; в) крива філліпса;

б) крива пропозиції; г) немає правильної відповіді.

2. Графічне представлення залежності між ціною товару та його кількістю, яку продавці пропонують на ринку це:

а) крива попиту; в) крива Лоренца;

б) крива виробничих можливостей; г) крива пропозиції.

3. Якщо ціна товару знаходиться вище точки перетину кривих попиту та пропозиції, то виникає:

а) дефіцит товару; в) ринкова рівновага;

б) надлишок товару; г) немає правильної відповіді.

4. Якщо ціна товару знаходиться нижче точки перетину кривих попиту та пропозиції, то виникає:

а) надлишок товару; в) дефіцит товару;

б) зменшення безробіття; г) немає правильної відповіді.

5. Крива байдужості має вигляд:

а) спадаючої кривої; в) параболічної кривої;

б) вихідної кривої; г) немає правильної відповіді.

Вправа 2. Знайдить правильні відповіді

1. Які з наведених факторів призведуть до падіння попиту на товар А:

а) зменшення доходів споживачів;

б) збільшення кількості покупців на ринку;

в) падіння цін на товари-замінники;

г) очікування зростання ціни на товар А.

2. Які з наведених факторів призведуть до падіння попиту на товар Б:

а) збільшення кількості покупців на ринку;

б) очікування зростання ціни на товар Б;

в) падіння цін на товари-замінники;

г) зменшення доходів споживачів.

3. Які з наведених факторів призведуть до падіння пропозиції товару А:

а) збільшення цін на ресурси;

б) зменшення кількості продавців на ринку;

в) удосконалення технології виробництва;

г) збільшення цін на товари-конкуренти.

4. Які з наведених факторів призведуть до падіння пропозиції товару Б:

а) зменшення цін на ресурси; в) зменшення кількості продавців на ринку;

б) державні дотації; г) немає правильної відповіді.

5. Розташування бюджетної лінії залежить від:

а) розміру дохода споживача; в) технології виробництва;

б) цін на товари; г) державної податкової політики.

Вправа 3. Виконайте завдання

1. Функція попиту на товар має вигляд D = 30 – 5P, а функція пропозиції S = – 5 + 2P.

Визначте:

а) ціну рівноваги і рівноважний обсяг продажу;

б) яким чином зміняться попит і пропозиція, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 4 грн.;

в) що відбудеться з обсягом продажу, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 6 грн.

2. У таблиці наведені дані на ринку товару А.

а) побудувати криві попиту та пропозиції товару А;

б) якою є рівноважна ціна та рівноважний обсяг товару А на ринку;

в) якщо ринкова ціна дорівнює 32 грн, що є характерним для даного ринку – дефіцит чи надлишок? Чому дорівнює його величина?

Ціна на товар А Обсяг попиту на тов. А, тис. од. Обсяг пропозиції на тов. А, тис. од.
8

16

24

32

40

70

60

50

40

30

10

30

50

70

90

3. У результаті підвищення ціни на товар А з 5 грн до 7 грн обсяг попиту на нього знизився з 9 до 7 одиниць. Розрахуйте еластичність попиту за ціною на цей товар та зробить висновки .

4. Проаналізуйте еластичність попиту по ціні на наступні товари: а) апельсини; б) цигарки; в) паливо; г) хліб; д) вершкове масло; е) прикраси із золота; ж) сирники; з) автомобілі.

5. Визначте, яким чином зміститься бюджетна лінія відносно даної, якщо доходи споживача: а) збільшаться; б) зменшаться. Поясніть це графічно.

Література

1. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. – М., 1997. – Гл. 2–7.

2. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник. – М., 1998. – Гл.5, 6.

3. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – К., 1993. – Гл. 4, 23.

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 1999. – Гл.3,4.

5. Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. – К., 1998. – Тема 12.

6. Політична економія. Навч. посібник / За ред. Кривенка Т. – К., 2002. – Тема 5.

7. Рибалкін В. Основи економічної теорії. – Київ, 2002. – Тема 4.

8. Симкина Л. Микроекономика. Ученик. – СПб, 2001. – Тема 3.

9. Современная экономика. Лекции / Под ред. О. Мамедова. – Ростов-на-Дону, 2001. – Тема 12.

10. Тигова Т. Микроекономика. – К., 2000. – Гл.4.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме Теорія поведінки споживача:

 1. 8. Кардиналістська теорія корисності та ординалістська теорія поведінки споживача.
 2. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
 3. § 2. Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки
 4. § 35. Ввиду столь сильно бьющаго въ глаза противорѣчія между теоріей Маркса и опровергающей ее дѣйствительностью современной экономической жизни,—слѣдуетъ задаться вопросомъ:какииъ образомъ такой великій умъ могъ построить такую ложную съ перваго же взгляда теорію.
 5. § 1. Правова і правомірна поведінка
 6. Мораль як регулювання внутрішньої поведінки
 7. Розділ 18.ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 8. § 1. Поняття і види правової поведінки
 9. § 1.Поняття і види правової поведінки
 10. Розділ 18. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
 11. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 12. § 3. Склад і види правомірної поведінки
 13. Інші факти як людська поведінка. Зміст соціальних норм
 14. Правовий порядок а) Право: упорядкування людської поведінки
 15. Юридично значуща поведінка і зловживання правом
 16. Теорія еволюції видів
 17. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
 18. Юридично значуща поведінка (правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види
 19. § 5. Теорія корпоративної демократії
 20. 4.2. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх