<<
>>

3. Типи економічних систем

Традиційна економіка характерна для країн, що з позиції технократичної цивілізації визначаються як нерозвинені; у дійсності це первинний тип економічної системи, він існує в різних видах тому, що ґрунтується на звичаях, традиціях, національних культурних коріннях.

При цьому використовуються різні форми і види власності. Можна виділити ряд рис такої економіки: економічна діяльність не сприймається як первинна цінність; індивід належить до своєї споконвічної спільності; економічна влада поєднана з політичною владою.

Традиційна економіка дуже стійка, її тяжко реформувати. Пояснення цьому сховане в природі такого суспільства. В умовах, коли особистість не виділена із соціальної спільності й економічна діяльність не визнана як первинна цінність, стабільність суспільства підтримується через захист і відтворення даного статусу індивіда. Перехід до ринкового господарства пов'язаний з руйнуванням того, на чому базується стабільність традиційного суспільства. Таким чином колишні умови стабільності руйнуються, а нові не створюються і здійснювані реформи заздалегідь приречені на провал.

Командна економіка (командно-адміністративна, соціалістична, планова). Ця модель економічної системи існувала в СРСР і країнах соціалістичної співдружності. Основні риси командної економіки: одержавлення майже всіх матеріальних ресурсів; економічна влада централізована на основі директив і планів; централізована влада здійснюється адміністративно-бюрократичними методами і забезпечує в присвоєнні пріоритет відносинам розподілу; централізоване регулювання розподілу виготовленого національного продукту, встановлення обов'язкових співвідношень і основних народногосподарських пропорцій; поведінка суб'єктів ринку опосередкована наявністю загальної мети, загальний інтерес домінує над особистим чи, принаймні, обмежує його.

Держава може бути основним економічним суб'єктом.

У той же час командна економіка має і певні позитивні риси: можливість комплексного використання ресурсів у виробництві; повна зайнятість працездатного населення; спрямованість виробництва на забезпечення населення товарами першої необхідності; можливість значної економії виробничих витрат (зниження собівартості продукції) в умовах концентрації виробництва на великих підприємствах і контроль з боку державних органів; безкоштовність послуг у сфері охорони здоров'я, культури, спорту та ін.

Однак усе це не вирішує основного економічного протиріччя командної економіки – між формально-юридичною рівністю усіх працівників як співвласників засобів виробництва і дійсним економічним привласненням окремими суб’єктами суспільства – державними органами й управлінським апаратом. Безпосередній виробник матеріальних благ при такій системі може бути тільки імітатором економічної активності. При такій системі стає можливим одержання доходів без зв'язку з результатами праці, «тіньова економіка», нерегламентоване підприємництво. Поступово стає очевидним, що подальше функціонування виробництва й існування суспільства в цілому неможливо без реформування економічної системи в напрямку її демократизації шляхом індивідуалізації і персоніфікації відносин власності.

В чистій ринковій економіці (чистий капіталізм) переважає приватна власність; свобода вибору і підприємництва; поведінка кожного суб'єкта мотивується його особистими, егоїстичними інтересами; кожна економічна одиниця прагне максимізувати свій доход на основі індивідуально прийнятих рішень; конкуренція як суперництво між учасниками ринкового господарства; господарські ризики; ціноутворення як основний координаційний механізм економіки, через який реалізуються рішення продавців і покупців; роль держави в економіці обмежена. “Чисто” ринковою економікою раніш традиційно вважали економічну систему США, однак аналіз сучасних відносин власності і управління свідчить, що вона, швидше за все, є теоретичною моделлю.

У чистому виді ринкова економіка не існує в жодній країні світу.

Більшість розвинених країн мають змішані економічні системи, в яких поєднується підприємництво з активною діяльністю держави, що забезпечує економічну стабільність. Ця система заснована на різноманітних формах господарювання, що паралельно співіснують як частини єдиного організму, на багатомірності господарської діяльності. Економічними функціями держави стають: підтримка функціонування ринкової системи шляхом забезпечення правової бази і створення конкурентного середовища, захист конкуренції через антимонопольне законодавство; перерозподіл доходу і багатства; коректування розподілу ресурсів з метою зміни структури національного продукту; стабілізації економіки за допомогою контролю за рівнем зайнятості й інфляції; обмеження дії деяких елементів ринкового механізму й ін.

Суспільства з різною історичною і культурною спадщиною, різними звичаями і традиціями використовують неоднакові підходи і методи ефективного використання власних ресурсів. Існують такі сучасні моделі змішаної економіки: американська (ліберальна), німецька (неоліберальна), англійська (європейсько-кейнсіанська), шведська, японська, французька, південнокорейська, китайська та ін.

Історичний характер усякої системи (становлення, зрілість, умирання) обумовлює те, що в розвитку суспільства виникають особливі перехідні становища. Відмінними рисами таких станів є: співіснування елементів старої і нової систем; особливий характер протиріч – боротьба елементів, що відмирають і народжуються; нестійкість, обумовлена самою трансформацією суспільства, яка виявляється в альтернативності (невизначеності) варіантів його майбутнього.

Риси перехідності характеризують сьогодні всі країни світового співтовариства, у рамках якого виділяють кілька різнорідних груп. Одна – це країни-лідери, що демонструють найбільшою мірою тенденції руху до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Інша – це країни, що називалися в минулому «країнами, що розвиваються».

Наприкінці 90-х років сформувалася особлива група (колишніх соціалістичних) країн, початком перехідних процесів у який став перехід від планової економіки.

Сучасна економіка України є перехідною, у межах якої здійснюються перехідні процеси від неринкових до ринкових форм господарювання.

Для жодної країни не має однозначних і загальноприйнятих шляхів розвитку і безболісних рецептів досягнення добробуту і прогресу. При створенні сучасної економічної системи доцільно використовувати досягнення і досвіт функціонування світової цивілізації, враховуючи при цьому власні специфічні умови, можливості і менталітет.

Основні поняття

Економічна система economic system
Продуктивні сили productive forces
Механізм господарювання mechanism of managing
Традиційна економіка traditional economy
Ринкова економіка market economy
Змішана економіка mixed economy
Перехідна економіка transitive economy
Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) традиційну, ринкову, адміністративно-командну економіку;

б) натуральне господарство, товарне господарство, планову економіку;

в) товарне виробництво, змішану економіку, ринкову економіку;

г) традиційну, змішану, ринкову економіку.

2. Економічна система:

а) потребує поєднання індивідуальних ринків, пов’язаних один із одним;

б) представляє собою конкретну систему інституціональних установок та координаційних механізмів, які використовуються при вирішенні проблеми економічного використання ресурсів;

в) потребує наявності якої-небудь центральної влади, наприклад, державної, яка координує всю економічну систему;

г) представляє собою план чи схему, яка дозволяє фірмі одержувати гроші за рахунок якоїсь іншої фірми.

3. Критеріями розмежування типів економічних систем є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) тип координації та управління економічними діями суб’єктів;

в) форма власності на ресурси;

г) вірні відповіді б, в.

4. Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є:

а) поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання;

б) централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів;

в) свобода вибору підприємницької діяльності;

г) платність послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

5. Ознаками ринкової економіки є:

а) безпосередній зв’язок виробництва і споживання;

б) приватна власність на матеріальні ресурси і вироблену продукцію;

в) роль держави в економіці обмежена;

г) вірні відповіді б, в.

6. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) поєднання ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них;

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

7. Які фактори викликають необхідність державного втручання в економіку?

а) ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може справитися з циклічними коливаннями;

г) всі відповіді вірні.

8. Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи:

а) інвестиції; в) споживання;

б) виробництво; г) обмеженість ресурсів.

9. Проблеми що, як, для кого виробляти актуальні тільки для:

а) системи з централізованим плануванням;

б) ринкової економіки;

в) будь-якої системи;

г) відсталої економічної системи.

10. До основних рис перехідної економічної системи належать:

а) нестійкість та невизначеність;

б) альтернативність вибору (багатоваріантність розвитку);

в) виникнення і функціонування перехідних економічних форм та висока ризикованість;

г) всі відповіді вірні.

Вправа 2. Виконайте завдання

1. Проаналізуйте експертні оцінки рангів порівняльної конкурентоспроможності різних національних моделей змішаної економіки на початок ХХІ ст. та поясність їх.

Країна Економічна могутність Роль держави Фінанси Інфра-

структура

Управління Наука та технологія Людські ресурси
Японія 1 2 1 5 1 1 1
США 6 1 4 1 4 2 2
Німеччина 2 4 6 6 3 4 4
Швейцарія 3 3 2 10 2 3 3
Канада 10 6 11 2 11 17 5
2. Радянський період історії України (1917 – 1991 рр.) інколи називають «великим економічним експериментом», який довів помилковість соціалістичної ідеї. Чи згодні ви з цією точкою зору? Чому? 3. Поясність, що таке «національні моделі змішаної економіки» та які їх основні типи?

Література

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник для вузів. – К., 2000. – Гл.3, 4.

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2001. – Гл.3.

3. Основи економічної теорії: політекономіний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – К., 2002. – Розд.5.

4. Основы экономической теории: Учеб. для вузов / Под ред. С.В. Мочерного. – К., 2000. – Гл.3.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме 3. Типи економічних систем:

 1. Поняття, показники та типи економічного зростання
 2. 2. Класифікація економічних систем
 3. § 4. Основні типи і підтипи (групи} правових систем світу
 4. Тема 4. РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 5. Тема 6. ЗМІШАНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 6. Тема 3. ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 7. § 2. Сутність соціальної ринкової економіки. Еволюція економічних систем
 8. Тема 8. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
 9. Тема 5. ПЛАНОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 10. Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 11. Глава 5. Ринкова економічна система
 12. Глава 4. Економічна система суспільства
 13. § 3. Економічне мислення та неокласичний економічний аналіз
 14. 2. Типи, види та форми власності
 15. 2. Основні типи фірм
 16. § 2. Об’єкти, типи та види ідентифікації
 17. Методи, способи і типи правового регулювання
 18. § 3. Типи і моделі соціальної ринкової економіки
 19. Моделі (типи) юридичної аргументації
 20. Стаття 5. Типи акціонерних товариств