<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акопян К.В. Мультикультурализм: основные теоретические подходы [Електронний ресурс] / К.В. Акопян // Медина: издательскийдом: сайт. – [Б.м.], 2009. – Режим доступу до статті: http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/4/akopyan.htm.

2. Бабич И.Л. Теория и практика мультикультурализма / И.Л. Бабич, О.В. Родионова // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – М., ИЭА РАН, 2009. – Вып. 215. – 49 с.

3. Бакулина А.В. Бинарность как основная черта методологии Клода Леви-Стросса [Електронний ресурс] / А.В. Бакулина. – Режим доступу до статті: http://www.viaregina.ru/sites/default/files/u5/documents/bakulina_a.v._binarnost_kak_osnovnaya_cherta_metodologii.doc.

4. Бандурка А.С. Ціннісні засади та операційні принципи мультикультуралізму (аспект філософії культури): дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. С. Бандурка ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. и.], 2012. – 227 с.

5. Баркер Р. Майбутнє для лібералізму чи ліберальне майбутнє? / Рдні Баркер // Лібералізм: Антологія, 2-ге вид.

/ Упоряд. Олег Проценко, Василь Лісовий. - К.: Смолоскип, 2009. – С. 134-155.

6. Бартагарієва І.І. Деліберативна парадигма громадянського суспільства та раціональність правового дискурсу / І. І. Бартагарієва // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 72. – С. 482-486. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_72_93.pdf

7. Бачинин В.А. История западной социологии: Учебник / В.А. Бачинин СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 384 с.

8. Бачинин В.А. Философия права и преступления / В.А. Бачинин. – Харьков: Фолио, 1999. – 607с.

9. Белешко Д.Т. Розв’язуємо ірраціональні рівняння та нерівності: Навч. пос. / Д.Т. Белешко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 80 с.

10. Белламі Р. Ліберальні права, соціалістичні цілі та обов’язки громадянина // Лібералізм: Антологія.

2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. -К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 983-1000.

11. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 1001-1023.

12. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Пер. с фр. – М.: Весь Мир, 2002. – 367 с.

13. Берлін І. Два концепти свободи / Ісайя Берлін // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 546-584.

14. Богданов В.С. Феномен авторитета: Социально-философская гипотеза структурирования и моделирования в истории и теории / В.С. Богданов. – К.: Центр социально-политических исследований имени академика Богдана Кистякивского, 1996. – 131 с.

15. Бокало Н.І. Формування і розвиток ідеї рівності в праві: філософсько-правовий вимір: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Бокало Наталія Іванівна; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 205 с.

16. Бондар Т. «Благо» як категорія утопічної свідомості: соціально-філософський аспект / Т. Бондар // Філософські обрії. – 2008. – № 19 – С. 45-57.

17. Бондарук С.О. Досвід західних демократій та мультикультурний розвиток в Україні / С.О. Бондарчук // ІІ міжнар. наук. конф., 2002 р., 24-26 травня, м. Одеса: [матеріали] / укл. Л. Марголіна. – К. : Ай Бі, 2003. – С.115-126 .

18. Бравсон О. Лібералізм і прогрес // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2008. – С. 240-248.

19. Брусянин А.В. Понятие «благо» в философии Давида Юма / А.В. Брусянин // Суммафилософии. - Вып. 7 – С. 44-48.

20. Василик М. Политология: Словарь-справочник [Електронний ресурс] / М.А. Василик, М.С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2001. – 328 с. – Режим доступу до сайту: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Dict/index.php

21. Венгринюк Х. Бінарність як об’єкт гуманітарного дослідження в працях структуралістів / Христина Венгринюк // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол.

Р.Гром’як; відп. ред. Ю. Завадський ; редкол.:, О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 20-25.

22. Висоцька Н. Концепція мультикультуралізму і питання естетики / Н. Висоцька // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 110–121.

23. Вовк Д.О. Апологети та критики мультикультуралізму в сучасній західній соціально-політичній теорії / Д.О. Вовк // ВестникСевГТУ. –Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2012. – Вып. 136: Политология. – С.56-60.

24. Волдрон Д. Теоретичні засади лібералізму / Джеремі Волдрон // Лібералізм. Антологія. – К.: «Смолоскип», 2009. – С.68-88.

25. Волкова Т.П. Классические философские концепции мультикультурализма и толерантности / Т.П. Волкова // Вестник Мурманского Государственного Технического Университета. – Том 14. – 2011, 2 выпуск. – С. 254-259.

26. Волкова Т.П. Теория мультикультурализма как синтез философских концепций либерализма и коммунитаризма: дис. ... канд. филос. наук / Т.П. Волкова; Мурманский государственный технический университет. – Мурманск, 2006. – 174 с.

27. Гаєк Ф.А. Цінність свободи / Фрідріх А. Гаєк // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.504-546.

28. Гаєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Фрідріх Август фон Гаєк; [пер. з англ.]. – К. : «Аквілон-Прес», 2000. – Т.І –ІІІ. – 448 с.

29. Гаєк А.Ф. Принципи ліберального соціального порядку / Фрідріх фон Гаєк // Лібералізм. Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.20-35.

30. Гедікова Н.П. Базові цінності сучасного ліберального феномену / Н. П. Гедікова // Актуальні проблеми політики: [зб.наук.праць / голов. ред. Ківалов С. В. ; відп. за вип. Кормич Л. І.]. – Одеса : «Фенікс», 2007. – Вип. 32. – С. 393-400.

31. Гедікова Н. П. Європейський та український лібералізм: теорія і практика: [Навчальний посібник] / Н.

П. Гедікова. – Одеса: ВМВ, 2013. – 284 с.

32. Гедікова Н. П. Ідейні та політико-правові засади лібералізму: світовий досвід та українська практика (політологічний аспект): [Монографія] / Наталя Пилипівна Гедікова. – Одеса: Оптімум, 2009. – 330 с.

33. Гоббс Т. Левиафан. Сочинения: В 2 т. / Т. Гоббс. – М., 1991. - Т. 2. – 731 с.

34. Гобгауз Л.Т. Антологія свободи / Л.Т. Гобгауз // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.471-489.

35. Гобгауз Л.Т. Держава та індивід / Л.Т. Гобхаус // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 693-703.

36. Гобгауз Л.Т. Либерализм / Л.Т. Гобхаус [Пер. с англ. под ред. А.М. Абрамова] // О свободе. Антологиямировойлиберальноймысли (І половина ХХ века). – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 83-183.

37. Гордієнко А. В. Концепція мультикультуралізму в сучасному науковому дискурсі / А. В. Гордієнко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Політологія. – 2012. – Т. 178, Вип. 166. – С. 17-20.

38. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми / О.В. Грищук. – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 428 с.

39. Грищук О.В. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві / О.В. Грищук, А.І. Гелеш. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права 2013. – 288 с.

40. Грищук О.В. Детермінанти позитивної правової відповідальності людини / О.В. Грищук, Х.Б. Соломчак. – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 300 с.

41. Гук О.I. Ліберальна етика та етика комунітаризму як підґрунтя європейської культури демократичного врядування / О.І. Гук // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 30 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України. – В. С. Загорського, доц.

А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 13-21.

42. Ґутман Е. Комунітаристська критика лібералізму / Емі Ґутман // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. - С.350-361.

43. Декларація принципів толерантності від 16.11.1995 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_503

44. Дізраелі Б. Народні засади і погляди лібералів // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С. 534-545.

45. Доннелі Дж. Права людини і західний лібералізм // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. -К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.945-961.

46. Дорошенко С. І. Французький лібералізм: принципи та зміст політичної ідеології / С. І. Дорошенко // Наукові записки. – Т. 21. Політичні науки. – 2003. – С. 21-25.

47. Дрожжина С. В. Теоретичні аспекти мультикультуралізму : [Електронний ресурс] / С. В. Дрожжина // Publishing house Education and Sciences.r.o. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Economics/40530.doc.htm.

48. Дрожжина С.В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти: [монографія]/ Дрожжина С.В.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 196 с.

49. Дружинин В.Е. Психология эмоций, чувств, воли / В.Е. Дружинин. - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с.

50. Дьюи Д. Либерализм и социальное действие / Д. Дьюи [Пер. с анг. И.И. Мюрберг и И.Е. Задорожнюк] // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 331-385.

51. Ерышев А.А. Логика: Курс лекций / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е. Ф. Сластенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2000. – 184 с.

52. Заблоцький В. П. Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / В. П. Заблоцький; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2002.

– 35 c.

53. Заблоцький В.П. Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз: дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Заблоцький Віталій Петрович; Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2001. – 471 с.

54. Зайцев А.В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и гражданского общества/ А.В. Зайцев // NB: Проблемыобщества и политики. – 2013. – 5. – C. 29-44. URL: http://www.e-notabene.ru/pr/article_689.html

55. Залужна А. Особливість дуалізму філософського вчення Р. Декарта / А. Залужна // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філософія . – 2009. – Вип. 5. – С. 139-149.

56. Затворницкая А.В. Чувства (Лекции для студентов-заочников) / А.В. Затворницкая. – Кишинев. – 1967. – 20 с.

57. Зелцнік Ф. Основи комунітаристського лібералізму / Філіп Зелцнік // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2009. – C. 43-53.

58. Золотницкий Е.П. Политический либерализм (историко- и теоретико-правовые аспекты): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Е.П. Золотницкий. – СПб., 2000. – 219 С.

59. Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – Режим доступу до сайту: http://iph.ras.ru/elib/1026.html

60. Исторические типы рациональности: в 2-х томах / Отв. ред. В.А.Лекторский. – Т.1. – М., 1995. – 350 с.

61. История философии: ЗАПАД–РОССИЯ–ВОСТОК: В 4 кн. / Под ред. Н.В.Мотрошиловой и А.М.Руткевича. - Книга 4: Философия XX в. – М.: Академический проект, 2012. – 426 с.

62. История философии: Энциклопедия. / за ред. А.А. Грицанова. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 1376 с.

63. Кадишева Л.Б. Психологічні детермінанти почуття власної гідності: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Л. Б. Кадишева; керівник роботи О. П. Саннікова; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – Одеса, 2011. – 20 с.

64. Кальной И.И. Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. проф. И. И. Кальной, доц. И. Н. Лопушанский. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.– 492 с.

65. Кальной И.И. Философия: Учебное пособие / И.И. Кальной. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. – 450 с.

66. Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация : монография / Г. Ю. Канарш. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. – 236 с.

67. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. Касьян. – К.: Знання, 2008. – 347 с. – Режим доступу до сайту: http://uchebnikionline.ru/filosofia/filosofiya_-_kasyan_vi/zakon_yednosti_borotbi_protilezhnostey.htm

68. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія / Г.В. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

69. Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России / Б.Н. Кашников. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. – 260 с.

70. Кекес Дж. Засадниці цінності лібералізму / Дж. Кекес // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. -К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 111-134.

71. Кимлика У. Современная политическая философия: введение / пер. с англ. С. Моисеева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 592 с.

72. Кимліка В. Ліберальний культуралізм: народження консенсусу / В. Кимліка // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. [Упор. О. Проценко, В. Лісовий]. – К.: ВД Простір, Смолоскип, 2009. – С. 411-423.

73. Кимліка В. Цінність культурного членства / Віл Кимліка // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 396-411.

74. Кирабаев Н.С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе / Н.С. Кирабаев // Диалог цивилизаций: Восток-Запад: Культурная идентичность и глобализация. Доклады и выступления. 5-й международнойфилософскийсимпозиум. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – С. 13-21.

75. Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології / Ф.М. Кирилюк; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

76. Кистяковский Б.А. В защиту права / Б.А. Кистяковский // Новое время. – 1990. – № 20. – С.40–43.

77. Кобзарь И. Логика: Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов, 2001. –173 с.

78. Ковалев А.Г. Воспитание чувств / А.Г. Ковалев. – М., «Педагогика», 1971. – 195 с.

79. Колодій А. «Процес деліберації як складова демократичного врядування” [Електронний ресурс ]// Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110. – Режим доступу до статті: http://political-studies.com/?p=300

80. Колодій А.Ф. Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями / А. Ф. Колодій // Демократичне врядування. – 2011. – Вип. 8. – Режим доступу до статті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2011_8_4.pdf

81. Корогодов И.Г. Политика мультикультурализма как политика интеграции иммигрантов в национальное социальное государство / И.Г. Корогодов // Журнал международного права и международныхотношений. – 2006. – № 2. – С. 62-65.

82. Корх О.М. Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз): дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Корх Олександр Миколайович; Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2002. – 397 с.

83. Косенко Д. В. Делиберативная политика в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса / Д. В. Косенко // Теория и практика общественного развития – Краснодар: Издательскийдом»ХОРС”, 2013. – Вып. 9. – С. 255–257.

84. Кравченко И. Либерализм: политика и идеология / И. Кравченко // Впоросы философии. – 2006. – № 1. – С. 3-14.

85. Красноголов Ю.О. Теоретичні засади та політичні стратегії комунітаризму крізь призму комунітарної критики лібералізму / Ю.О. Красноголов // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. – Політичні науки. –2008. –Т. 82. – С. 28–34.

86. Красноголова Ю. Дилема лібералізму та комунітаризму [Електрониий ресурс] / Ю. Красноголова // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – 2008. – N 2. – С. 28-30. / Режим доступу : http://www.viche.info/ journal/814/.

87. Краткий энциклопедический словарь философских терминов [Електронний ресурс]/ П. В. Кикель, Э. М. Сороко. – Минск: БГПУ, 2006. – 266с. – Режим доступу до сайту: http://terme.ru/dictionary/176/word/binarnaja-opozicija

88. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник [Електронний ресурс]/ В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с. – Режим доступу до сайту: http://studentbooks.com.ua/content/view/1369/53/1/1/#1691

89. Кривенко О.А. Бинарные оппозиции в творчестве К.Н. Леонтьева (на примере произведений «Дитя души» и «Одиссей Полихрониадес») / О.А. Кривенко // Армия и общество. – 2014. – 1 (38). – С. 43-46.

90. Кристол И.В конце ІІ тысячелетия. Размышления о западнойцивилизации (Статьи 1970-х – 1990-х годов): Пер. с англ. / И.В. Кристол. – М., 1996. – 209 с.

91. Кудрявцев В. Индивидуализм или коллективизм? / В. Кудрявцев, Е. Лукашева // Свободная мысль. – 1996. – № 2. – С. 61-70.

92. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність : навч. Посіб. / В.І. Кузнєцов. – К., 2003. – 382 с.

93. Кулікова Т.М. Мультикультуралізм: соціально-методологічний аспект: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 177 с.

94. Литовченко О.В. Ціннісні орієнтації особистості у контексті філософії людино центризму / О.В. Литовченко // Ученые записки Крымскогоинжерно-педагогическогоуниверситета. – Випуск 32. – С. 13-16.

95. Логачова М. Проблема демаркації раціонального та ірраціонального в праві / М. Логачова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 157-162.

96. Локк Дж. Два трактата о правлении / Джон Локк // Локк Дж. Соч. в 3-х т. – М.: Мысль, 1988. – Т.3. – 135-405.

97. Лук А.Н. Эмоции и чувства / А.Н. Лук. – М., «Знание», 1972. – 80 с.

98. Людвиг фон Мизес. Либерализм / Людвиг фон Мизес. – М.: Социум, 2011. – 495 с.

99. Ляпина Л.А. Эволюция либеральной концепции мультикультурализма / Л.А. Ляпина // Социологический альманах. – № 5. – 2014. – С. 253-259.

100. Майноуг К. Анатомія лібералізму / К. Майноуг // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.171-205.

101. Макеева Л.Б. «Теорияс справедливости» (Джон Роулс) / Л.Б. Макеева // История философии: Запад – Россия – Восток (книга четвертая: Философия XX в.). – 2-е изд. – М.: «Греко-латинскийкабинет»®Ю. А. Шичалина, 2000. – С. 427-429.

102. Макеева Л.Б. Философия и этика коммунитаризма / Л.Б. Макеева, Н.В.Мотрошилова // История философии: Запад – Россия – Восток (книга четвертая: Философия XX в.). – 2-е изд. – М.: «Греко-латинскийкабинет»®Ю. А. Шичалина, 2000. – С. 432-435.

103. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали: Пер. с англ. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 384 с.

104. Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Е. Макінтайр [пер. з англ.] – К.: Дух і літера, 2002. – 436 с.

105. Макінтайр Е. Чи є патріотична мораль чеснотою? / Е. Макінтайр // Сучасна політична філософія: Антологія /пер.з англ. – [Упоряд. Я. Кіш]. – К.: Основи, 1998. – С. 525–543.

106. Маккелем Д. Негативна і позитивна свобода / Джералд К. Маккелем // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. – К.:Вид. дім «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.584-599.

107. Малинова О. Ю. Либеральный национализм (середина XIX – начало ХХ века) / О. Ю. Малинова. – М.: РИК Русанова, 2000.– 254 с.

108. Мамчак С. Концепція деліберативної демократії Ю. Ґабермаса у контексті полеміки між лібералами та комунітаристами / С. Мамчак // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 98-105.

109. Манаков Д. А. Осмысление идеи общего блага в докантовской философской традиции / Д. А. Манаков // Вестник Томского государственного университета: общенаучный периодический журнал/ М-во образования Рос. Федерации, Том. гос. ун-т. – Томск : Том. гос. ун-т, 1999. – № 318. – С.66-69.

110. Мельник В. Проблема раціональності та її співвідношення з ірраціональним / В. Мельник // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – 2011. – Вип. 14. – С. 7-16.

111. Мельникова Г.М. Психология чувств (методическоепособие по психологии) / Г.М. Мельникова. – Челябинск, 1968. – 20 с.

112. Меннінґ Д. Символічна форма лібералізму / Девід Меннінґ // Лібералізм. Антологія. – К.: «Смолоскип», 2009. – С. 53-68.

113. Милова Т.Ф. Принципы либерализма / Т.Ф. Милова ; НАН Беларуси, Ин-т философии. – Минск : УП «Экоперспектива». – 144 с.

114. Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мишина И.Д. Екатеринбург, 1999. – 200 c.

115. Мізес Л. Лібералізм у класичній традиції / Людвіг фон Мізес // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. -К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 3-19.

116. Моїсеєв С. Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи / С. Моїсеєв // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 118-134.

117. Мурадян О. С. Індивідуалізм та комунітаризм як ціннісні засади способу життя: дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.01 / Олена Сергіївна Мурадян; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 228 с.

118. Мухамеджанова Н.М. Принцип мультикультурализма в межкультурной коммуникации / Н.М. Мухамеджанова // Вестник Оренбурского государственного университета. – № 10 – 2010. – С. 13-19.

119. Нарочницкая К.А. Мультикультурализм как философско-политическая концепция [Електронний ресурс] / К.А. Нарочницкая // Перспективы. – Режим доступу до статті: http://www.perspektivy.info/rus/desk/multikulturalizm_kak_filosofsko-politicheskaja_koncepcija_2013-12-12.htm

120. Некрасов С.И. Американский мультикультурализм: монография [Електронний ресурс] / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова, В.В. Платошина. - М.: Издательский Дом«Академия Естествознания», 2011. – 537 с. – Режим доступу: http://www.monographies.ru/127

121. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С. Нерсесянц. – М.: Юрист, 1198. – 352 с.

122. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник длявузов / В.С. Нерсесянц – М.: Норма, 2003. – 652 с.

123. Новая философская энциклопедия: в 4 т./ Ин-т философии Российской акад. наук; Гл. ред. В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – Т. 2: Е – М. – 634 с.

124. Новинская М. Коммунитарная парадигма: модификациялевойидеи в западной политической культуре / М. Новинская // Мироваяэкономика и международныеотношения. – 2000. – №4. – С. 36-45.

125. Ноєвий Ю. Дві опозиції [Електронний ресурс] / Ю. Ноєвий // Українська правда. – Режим доступу до статті: http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/25/5072438/?attempt=1

126. Павленко І.А. Історико-філософський контекст лібералізму / І.А. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія., ВПЦ «Київський університет”, 2007. – № 87-88.

127. Панкевич О.З. Лібералізм і комунітаризм: до питання про дві парадигми сучасної політико-правової філософії / О.З. Панкевич // Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 3. – С. 122-133.

128. Парасюк О. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен [Електронний ресурс] / О. Парасюк // Науковий блоґНаУ «Острозька Академія». – Режим доступу до статті: http://naub.oa.edu.ua/2013/multykulturalizm-yak-sotsiokulturnyj-fenomen/

129. Пісоцький В.О. Емоційно-вольова сфера особистості: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів / Пісоцький В.О., Горянська А.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 63 с.

130. Притченко Е.Г. Становление либерализма в России в условиях трансформации социальной системы (XIX – начало XX вв.) / Е.Г. Притченко // Вести высших учебных заведений Черноземья. – 2010. – № 2 (20). – С. 99-104.

131. Проценко Н. Делиберативная демократия и проблемы либеральной политики / Н. Проценко, Е. Батракина // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 4. – С. 74-83.

132. Рагузина О.В. Гуманизм и справедливость юридической ответственности в публичном и частном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.В. рагузина. – Саратов, 2002. – 193 c.

133. Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії / Ж.-Ф. Ревель. – К.: Критика, 2004. – 585 с.

134. Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник / В.В. Рибалка. - K.: TOB «Інформаційні системи», 2011. – 428 с.

135. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О. Мокровольський: – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 822 с.

136. Романчук Я. Либерализм. Идеология счастливого человека / Я. Романчук . – Киев : К.И.С., 2010 . – 555 с.

137. Романюк О.І. Європейська ліберальна традиція гарантування прав і свобод людини і громадянина / О. І. Романюк // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: зб. тез доп. I Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (8-9 грудня 2006 року) / Державний вищий навчальний заклад „Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2006. – С. 77-80.

138. Руджеро Де Г. Что такое либерализм / Г. Де Руджеро [Пер. с анг. Р.М. И.И. Мюрберг] // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). - М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 220-294.

139. Рузавин Г.И. Логика и аргументация: Учебн. пособие для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 351 с.

140. Рыжко В.А. Концепция как форма научного знания: автореф. дис. ... д-ра. филос. наук / В.А. Рыжко. – Киев, 1989. – 32 с.

141. Рыскельдиева Л.Т . Философский либерализм и практическая философия / Л.Т. Рыскельдиева // Ученые записки Таврического национального университета им . В. И . Вернадского. Сер. «Философия. Социология». – 2008. – Т. 21 (60), № 1. – С. 251-255.

142. Савчин М.В Конституційна традиція в Україні та перехід до модернізації національної правової системи / Стратегічні пріоритети. – № 2 (15). – 2010. – С. 83-92.

143. Сендел М. Моральний суб’єкт: лібералізм і межі справедливості / Майкл Сендел // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.263-349.

144. Сирота Н.М. Идеологии и идеологические течения: Классическое наследие и современность. Учебное пособие / Н.М. Сирота; Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. – СПб, 2009. – 167 с.

145. Сирота Н.М. Краткий Курс Лекций По Политологии. / Н.М. Сирота, С.А. Сидоров. – СПб., 2011. - 123 с.

146. Ситніченко Л.А. Свобода в контексті полеміки лібералізму та комунітаризму / Л. А. Ситніченко // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - К. : Український Центр духовної культури, 2007. – Вип. 64. – С. 15-33.

147. Слободянюк Л. Індивідуалізм: минуле та сучасність / Л. Слободянюк // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Філософія. – 2005. – № 13. – С. 54–58.

148. Слободянюк Л. М. Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри: дис... канд. філософ. наук / Л. М. Слободянюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2007. - 184 c.

149. Словарь культуры XX века / Руднев В.П. – М.: Аграф, 1999. – 384 с.

150. Словник філософських термінів / Наук. ред. проф. В.Г. Кузнецова. - М., 2005. – 731 с.

151. Сморгунов Л.В. Философия и политика. Очерки современной политической философии и российская ситуация / Л.В. Сморгунов. – М.: РОССПЭН, 2007. – 176 с.

152. Соболев Л. Анатомія розуму /Леонід Соболев. – Blue Ridge Summit, PA : Edwards brothers Inc. : Xlibris corporation, 2011. – 273 с.

153. Совість: навч.-метод. Посіб. / В.К. Демиденко – К.: Будинок друку, 2000. – 86 с.

154. Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон/ Перев. с англ. Л. Б. Макеевой – М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. – 248 с.

155. Согрин В.В. Британский либерализм: этапы развития и течения / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 1996. - № 4. – С. 28-42.

156. Соколов А. Мультикультурализм и мультикультурная политика в контексте теорий политического порядка / А. Соколов // Evropskypoliticky a pravnidiskurz . - 2014. - Vol. 1, Iss. 1. - С. 60-66.

157. Соловьев А.И. Либерализм: проблемы теоретического и идеологического измерений / А.И. Соловьев // Либерализм: теория, состояние, прогноз. Материалынаучногопрогноза. – Вып. №5. – 2010. – С. 9-38.

158. Соломчак Х.Б. Детермінанти позитивної правової відповідальності людини: філософсько-правовий вимір: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Соломчак Христина Богданівна; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. - 214 с.

159. Сулакшин С.С. Либерализм = эгоизм / С.С. Сулакшин // Либерализм: теория, состояние, прогноз. Материалы научного прогноза. – Вып. №5. – 2010. – С. 105-108.

160. Суперанская А.В. Общая терминология: терминологическая деятельность / Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. – М., 1993. – 288 с.

161. Супругова С.Г. Визначення принципів комунітаризму щодо ролі спільнот у суспільстві / С. Г. Супругова // Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис . – 07/2003 . – №10 . – С.131-145.

162. Сухомлинова Ю.А. Бинарные оппозиции в творчестве Андрея Платонова: дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.: спец. 10.01.01 / Сухомлинова Юлия Александровна; [Самар. гос. пед. ун-т]. – Самара: 2005. – 161 с.

163. Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність у сучасному праві України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Тарасишина; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 182 с.

164. Тейлор Ч. Атомізм / Ч. Тейлор // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 243-262.

165. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» / Ч. Тейлор. – К.: Альтерпрес, 2004. – 172 с.

166. Тейлор Ч. Пересечение целей: Спор между либералами и коммунитаристами / Ч. Тейлор // Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. [Перев. с англ. Л. Б. Макеевой] – М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. – С. 219–248.

167. Тейлор Ч. Що негаразд з негативною свободою? / Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 620-639.

168. Тейлор Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор [пер. з англ.] – К.: Дух і літера, 2002. – 128 с.

169. Терещенко Ю. Творчий дух толерантності / Ю. Терещенко // Віче. – 2004. – № 9 (150). – С. 76–79.

170. Тишков В. А. Теория и практика мультикультурализма / В. А. Тишков // Мультикультурализм и трансформацияпостсоветскихобществ / Под ред. В.С. Малахова, В. А. Тишкова. – М. : Ин-тэтнологии и антропологии РАН, 2002. – 356 с.

171. Тлостанова М.В. Западные СМИ и мифология толерантности [Електронний ресурс] / М.В. Тлостанова. – Режим доступу: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/statii/tlostanova-01/rozn.hхtml

172. Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века / М.В. Тлостанова. – М., 2000. – 400 с.

173. Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50 000 сл. / Уклад. І.М. Забіяка. - К.: Арій, 2007. – 512 с.

174. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеологических выражений [Електронний ресурс] / Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. - М.: Институт русского языка Российской Акдемии Наук, 2004. – 944 с. – Режим доступу до сайту: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1682

175. Траверсе О. Політичне лідерство та ідеї лібералізму / О. Траверсе // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 8. – С. 59-68.

176. Трёльч Э. Немецкая идея свободи / Э. Трёльч [Пер. снем.Р.М. Габитовой] // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 183-200.

177. Трофименко В. А. Разум и воля какуниверсальныеантропологическиеосновы права : дис. на соиск. учен. степениканд. юрид. наук : 12.00.12 / Трофименко В. А. ; Нац. юрид. акад. Украиныим. Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004. – 188 с.

178. Трубецкой Н.С. Основы фонологии / пер. с нем. А. А. Холодовича. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 372 с.

179. Тюрикова И.И. Проблема защиты групповых прав в теориях либерального мультикультурализма / И.И. Тюрикова // Вестник ВолГУ. – Сер. 7, Филос. 2011. – № 3 (15). – С. 140–143.

180. Фаге Э. Либерализм / Э. Фаге [Пер. с франц. М.М. Федоровой] // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 31-78.

181. Федотова В.Г. Россия в глобальном и внутреннем мире / В.Г. Федотова // «Мир России». – 2000. – № 4. – Т. IX. – С. 78-90.

182. Философия: Учебник для вузов / Подобщ. ред. В. В. Миронова. – М.: Норма, 2005. – 928 с.

183. Философский словарь. / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. - 2-е изд., испр., и доп. – М.: Политиздат, 1968. – 432 с.

184. Философский энциклопедический словарь / Главная редакция: Ильичёв Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалёв С.Н., Панов В.Г. – М.: Советская энциклопедия, 1983 г. – 840 с.

185. Філософські дискурси раціональності / В.В. Лях, В.С. Пазенок, Я.В. Любивий, К.Ю. Райла, О.М. Йосипенко, В.М.Куплін, А.А. Ситніченко, О. М. Соболь. – К., 2010. – 429 с.

186. Франк С.Л. Сочинения / С.Л. Франк. – М.: Правда, 1990. – 607 с.

187. Фріден М. Родина лібералізмів: морфологічний аналіз // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2009. – C. 88-111.

188. Фріден М. Соціалізм у лібералізмі: до реалізації соціальної етики / Майкл Фріден // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С.706-744.

189. Фромм Э. Бегство от свободы/ Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1989. – 272 с.

190. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. / Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2001. – 417 c.

191. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московски елекции и интервью / Ю. Хабермас. – М.: Academia,1995. – 252 с.

192. Хабермас Ю. Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Ю. Хабермас, Й. Ратцингер (Бенедикт XVI) [Пер. с нем. (Серия «Современноебогословие»)]. – М.: Библейско-богословскийинститут св. апостола Андрея, 2006. – 112 с.

193. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева, послесл. Б. В. Маркова. – СПб.: Наука, 2000. – 380 с.

194. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с.

195. Хэллоуэлл Дж. Х. Моральные основы демократии / Дж.Х. Хэллоуэлл. – М.: ППП, 1993. – 144 с.

196. Чернов В.Ю. Идеология либерализма / В.Ю. Чернов // Что надо знать об оносных идеологиях современности [Под общей редакцией В.Ю. Чернова] – Минск, 2010 – С. 45-96.

197. Чорна А.М. Проблема співвідношення раціонального і ірраціонального в філософських концепціях розвитку історії / А.М. Чорна // Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 3. – К. : КПІ, 2008. – C. 93-97.

198. Чорний М.Г. Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки: дис... к-та юрид. наук: 12.00.01 / Михайло Григорович Чорний. – Харків, 2005. – 170 с.

199. Шапиро И. Моральные основания политики. Учебное пособие / Пер. с англ. под ред. В. С. Малахова. – М.: КДУ, 2004. – 304 с.

200. Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // «Філософські обрії». Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 8. – Київ-Полтава, 2002. – C. 22-35.

201. Шацкий Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество / Е. Шацкий // Полис. – 1997. – № 5. – С. 68 – 87.

202. Шевченко З.В. Індивідуалізм як складова розвитку демократії: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Шевченко Зоя Володимирівна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. –К., 2005. – 231 с.

203. Шелохаев В.В. Русский либерализм как историографическая и историософская проблема / В.В. Шелохаев // Вопросы истории. – 1998. – №4. – С. 26-40.

204. Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність / Л.М. Шенгерій. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2009. – 223 с.

205. Шиндина Н.И. Человек в символическом пространстве мифа: бинарные оппозиции понимания социального бытия [Електронний ресурс] / Н.И. Шиндина / Философский взгляд на жизнь. – Режим доступу до сатті: http://filosofika.ru/2013/07/1517.html

206. Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень / М. Шпак // Психологія особистості. – 2011. – № 1 (2). – С. 282-288.

207. Шпраґенс Т.А. Реконструюючи ліберальну теорію: розум і ліберальна культура // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. -К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – С. 362-377.

208. Штанько В. І. Філософія і методологія науки: навч. посібник / В. І. Штанько. – Х.: ХНУРЕ, 2002. – 300 с.

209. Щетініна І.М. Концепт деліберативної політики Юргена Гамбермаса [Електронний ресурс] / І.М. Щетініна // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2004. – № 40. – Режим доступу до статті: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K_CDqIkrAhIJ:www.filosof.com.ua/Jornel/M_40/Shtchetin.htm+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

210. Этциони А. Новое золотое правило / А. Этциони // Постиндустриальная волна на Западе. Антология Под ред. В.Л. Иноземцева. –М.: Academia, 1999. – C.312 -334.

211. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / пер. с англ.; под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2004. – 344 с.

212. Яценко К.А. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен: основні підходи та трактування / К. А. Яценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 3. – С. 20-24.

<< |
Источник: Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т.. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі. 2018

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
 3. Рекомендована література
 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ «КРИМІНАЛСТИКА»
 5. Література
 6. ЛІТЕРАТУРА
 7. Література
 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 10. Списоквикористаної тарекомендованої літератури
 11. Основна та додаткова література
 12. Список используемой литературы Список нормативных правовых актов
 13. Список используемой литературы Список нормативных правовых актов
 14. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. Список свойств