<<
>>

ВСТУП

Дескрипція проблеми бінарної опозиційності між ліберальними та комунітаристськими константами є філософсько-правовим дискурсом складного взаємозв’язку таких фундаментальних век­то­рів людського буття, як індивід і суспільство.

Саме із розподілу між представниками лібералізму й комунітаризму, які протягом багатьох деся­ти­літь залишалися одними із дискусійних у філософсько-правовій науці, можна праксеологізувати для сучасності чимало цінних ідей і міркувань про людську особистість та місце індивіда в суспільстві, про свободу осо­бис­тості, суспільну злагоду й консенсус. У ході дискусії між теоре­ти­ка­ми лі­бералізму і комунітаризму стало очевидно, що основою такої філо­соф­ської дисоціації є сутнісна розбіжність їхніх концепцій.

Сучасна актуалізація наукової доктрини має кілька підстав. Перша з них: через дихотомію лібералізму й комунітаризму та їхні основні кон­цеп­ти (індивідуальне благо і загальне благо, негативна свобода і позитивна сво­бода, раціональність та ірраціональність, права й обов’язки людини, мо­раль і право) можна віднайти баланс втрачених соціальних взаємозв’язків.

Друга підстава: механізм соціальної взаємодії пов’язаний із відстоюванням прав громадян, суспільними цінностями, ідеями рівності й справедливості. Така дуалістична інтерпретація дає змогу спроектувати рівновагу між інди­ві­дуалізмом та колективізмом, а також дозволяє оцінити теоретичні труд­но­щі, пов’язані з визначенням «золотої середини», яка нейтралізує проти­стоян­ня лібералізму й комунітаризму. Третя підстава актуалізації: цієї мо­даль­ної позиції потребує сьогоднішнє суспільство, в якому відбуваються сус­пільні зміни, що стрімко трансформуються й загостроюються. Четверта під­става: нові підходи до розуміння соціальної реальності потребують фраг­ментації лібералізму, адже потенціал комунітаризму дасть поштовх лі­бе­ральним ідеям, який їх не замінить, а удосконалить та реконструює.

Отже, аналіз ліберальних та комунітаристських філософсько-пра­во­вих течій дає можливість зробити висновок про їхню внутрішню диз­асо­ціа­цію. У межах кожної з течій візуалізуються «крайні» підходи, які, з од­ного боку, заперечують можливість єдності комунітаризму й лібералізму (тоб­то проявляються як опозиції). З іншого боку, можна виокремити на­пря­ми, у яких є багато спільних рис, що фактично дають можливість на пе­ре­ти­ні їхнього предметного поля виявити новий синтетичний (інтегра­тив­ний) напрям – ліберальний комунітаризм.

Значний внесок у дослідження проблематики лібералізму зробили такі дослідники: Р. Баркер, Д. Боаз, Дж. Волдрон, О. Гук, Е. Гутман, Дж. Грей, Р. Дворкін, С. Дорошенко, В. Заблоцький, Б. Кашников, Дж. Ке­кес, Б. Констан, Дж. Кристман, П. Манан, Д. Меннінґ, Т. Милова, І. Пав­лен­ко, В. Поздняков, Е. Притченко, М. Прунак, Л. Риськельдієва, Г. Рор­мозер, Дж. Роулз, Л. Слободянюк, В. Согрин, О. Траверсе, Г. Тульчинский, Ф. фон Гаєк, Л. фон Мізес, М. Фріден, С. Фрімен, М. Чорний, В. Шелохаєв та ін.

Комунітаризм досліджували: Ш. Авінері, Г. Блокланд, М. Волцер, Е. Гут­ман, А. де-Шаліт, А. Етціоні, В. Заблоцький, Ф. Зелцнік, Г. Канарш, Б. Кашников, В. Кимліка, Я. Кіш, Ч. Кукатас, А. Макінтайр, С. Мулгалл, Ф. Пет­тіт, П. Рахшмир, А. Свіфт, М. Сендела, Ч. Тейлор та ін.

У філософській літературі аналізу різних аспектів дихотомії між лі­бералізмом і комунітаризмом присвячені роботи таких вчених: Т. Алек­сєєва, H. Бусова, В. Власова, Ю. Красноголової, A. Кузьміна, Г. Майера, В. Ма­каренко, Л. Макєєва, A. Панаріна, О. Панкевича, Н. Печерської, Г. Пи­ро­го­ва, A. Прокоф’єва, Т. Рокмор, Л. Ситніченко, В. Федотова, С.Чукіна, Я. Ша­піро та ін.

Однак розгляд лібералізму й комунітаризму як бінарних опозицій не здійснювався, а відповідно, у науковій літературі належний аналіз бі­нар­них концептів відсутній.

Для найповнішого розкриття теми, основою дослідження стала система різ­них методів, логічних прийомів і засобів пізнання досліджуваної проб­ле­ми. Cистемоутворюючим принципом монографії є бінарна опозиційність.

Оскіль­ки у бінарній опозиції дуалістичні явища відтворюються на декіль­кох етапах свого функціонування, то перший розділ до­слі­джен­ня передбачає розгляд лібералізму й комунітаризму як тотожних за своєю суттю явищ, які є однаково істинними. У другому розділі відбулося вста­новлення відмінностей у бінарних концептах між лібералізмом і ко­му­ні­таризмом. Третій розділ характеризується виявом суперечностей, вна­слі­док яких виникає нова філософсько-правова течія, якій властиві позитивні трансформації обох аналізованих філософсько-правових течій.

На окремих етапах аналізу застосовувались наступні методи до­слі­джен­ня: історико-правовий, компаративістський, порівняльно-аналітич­ний, системно-структурний, діалектичний, конвергенції. Так, історико-правовий метод використовувався у процесі встановлення генезису фор­му­вання та розвитку лібералізму і комунітаризму як філософсько-правових течій. Компаративістський метод сприяв встановленню схожих або від­мін­них (за відповідними ознаками) рис лібералізму та комунітаризму і спри­чинив виокремлення особливостей цих двох філософсько-правових течій. Порівняльно-аналітичний метод дозволив простежити і оха­рак­те­ри­зу­ва­ти специфічні особливості, кореляції та взаємозв'язки філософсько-пра­во­вих поглядів різних авторів на лібералізм і комунітаризм. Системно-структурний метод реалізований при дослідженні бінарних концептів лібералізму і комунітаризму як системного явища. Діалектичний метод ви­ко­ристано в бінарних концептах: «індивідуальне благо/загальне благо», «раціональність/ірраціональність», «негативна свобода/позитивна свобо­да», «права/обов'язки», «мораль/право», які розкривають дуальність лі­бе­ра­ліз­му й комунітаризму. Метод конвергенції був застосований у дослідженні взаємозв’язку лібералізму та комунітаризму в процесі зближення, уподіб­нен­ня цих двох філософсько-правових течій, внаслідок чого виник лібе­раль­ний комунітаризм.

Використання методів узагальнення, абстрагування, абсолютизації та ідеалізації допомогло створити нову інтегруючу філософсько-правову течію на зразок «ідеального типу».

Це дозволило конкретно та мак­си­маль­но досягти реалізації завдань дослідження, які передбачені аналізом лі­бе­раліз­му й комунітаризму через бінарну опозиційність.

Проведений аналіз дозволив запропоновати визначення бінарної опозиційності лібе­ра­лізму та комунітаризму, яка розглядається як принцип пізнання правової реаль­ності, що базується на протиставленні дуальних правових явищ, уна­слі­док чого виникають бінарні концепти з ознаками протиріччя, які ха­рак­те­ризуються: 1) протистоянням зазначених правових явищ, 2) компромісом або 3) позитивними трансформаціями. Проведено філософсько-правовий аналіз лібералізму та комуніта­риз­му на основі принципу бінарної опозиційності, який передбачає застосо­ву­вання принципу протиріччя за агональним типомі, відповідно, пошук обо­піль­них позитивних трансформацій лібералізму й комунітаризму як фі­ло­софсько-правових явищ.

Запропоновано визначення ліберального комунітаризму як філософсько-правової течії, яка виникла внаслідок конвергенції лі­бе­ра­ліз­му та комунітаризму і ґрунтується на тому, що: 1) утверджує гете­ро­ген­ну свободу (як свободу, що складається з однорідних частин – позитивної та негативної свободи); 2) виявляє емоційний інтелект (як інтегративну категорію між раціональним та ірраціональним); 3) запроваджує моральне право (як право, що базується на моральних ідеалах); 4) інтегрує ліберальні права й комунітарні обов’язки (через визнання групових прав); 5) вста­нов­лює компроміс між загальним та індивідуальним благом (через реалізацію комунікативних зв’язків).

<< | >>
Источник: Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т.. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі. 2018

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП